Skip Navigation Links

Lịch bay 30/10/2016 - 25/03/2017

THỜI GIAN BAY 30OCT2016-25MAR2017
Route Flight Number Take off time Landing time Operation date Flight schedule
HỒ CHÍ MINH (SGN) - BAN MÊ THUỘT (BMV) VJ356 19:35 20:35 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
BAN MÊ THUỘT (BMV) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ357 21:10 22:10 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - NHA TRANG (CXR) VJ340 8:55 9:55 Thứ 2,4,6,Chủ nhật 30/10/2016 - 30/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - NHA TRANG (CXR) VJ344 10:35 11:35 Thứ 5,Chủ nhật 30/10/2016 - 29/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - NHA TRANG (CXR) VJ344 12:55 13:55 Thứ 2,3,4,6,7 20/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - NHA TRANG (CXR) VJ344 13:00 14:00 Thứ 2,3,4,6,7 31/10/2016 - 19/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - NHA TRANG (CXR) VJ342 13:20 14:20 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - NHA TRANG (CXR) VJ346 14:25 15:25 Thứ 2,4,6,Chủ nhật 30/10/2016 - 14/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - NHA TRANG (CXR) VJ346 14:25 15:25 Hằng Ngày 15/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - NHA TRANG (CXR) VJ772 15:15 16:15 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - NHA TRANG (CXR) VJ346 19:45 20:45 Thứ 3,5,7 01/11/2016 - 14/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - NHA TRANG (CXR) VJ348 20:55 21:55 Thứ 2,3,4,6,7 31/10/2016 - 31/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ347 7:40 8:40 Thứ 2,3,4,6,7 31/10/2016 - 31/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ347 8:55 9:55 Thứ 5,Chủ nhật 15/12/2016 - 29/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ347 9:00 10:00 Thứ 5,Chủ nhật 30/10/2016 - 11/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ771 9:10 10:10 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ775 15:45 16:45 Thứ Chủ nhật 30/10/2016 - 25/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ773 16:50 17:50 Hằng Ngày 12/12/2016 - 31/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ773 16:50 17:50 Hằng Ngày 30/10/2016 - 30/11/2016
NHA TRANG (CXR) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ773 17:00 18:00 Hằng Ngày 01/12/2016 - 11/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ349 19:25 20:25 Thứ 2,3,4,6,7 31/10/2016 - 31/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ341 22:45 23:45 Thứ 3,5,7 01/11/2016 - 31/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ345 6:25 7:25 Hằng Ngày 29/10/2016 - 30/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ638 8:30 9:45 Thứ 5,Chủ nhật 22/12/2016 - 29/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ638 8:45 10:00 Thứ 5,Chủ nhật 30/10/2016 - 18/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ630 9:20 10:35 Thứ 2,3,4,6,7 31/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ626 9:30 10:45 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ624 10:10 11:25 Thứ 3,6 01/11/2016 - 30/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ634 10:20 11:35 Hằng Ngày 01/12/2016 - 11/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ636 10:45 12:00 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ634 10:50 12:05 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ654 13:30 14:45 Thứ 3 20/12/2016 - 27/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ654 13:35 14:50 Thứ 3 06/12/2016 - 13/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ654 13:40 14:55 Thứ 3 01/11/2016 - 29/11/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ648 15:15 16:15 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ648 15:40 16:40 Hằng Ngày 12/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ646 17:20 18:35 Thứ 2,4,6,7 21/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ646 17:25 18:40 Thứ 2,4,6,7 31/10/2016 - 19/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ632 18:35 19:50 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ640 19:00 20:15 Thứ 2,4,5,7,Chủ nhật 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ652 19:50 21:05 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ628 20:00 21:15 Thứ 3,5,7 01/11/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ654 20:55 22:10 Thứ 2,4,6,7 21/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ654 20:55 22:10 Thứ 2,4,6,7 31/10/2016 - 10/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ628 20:55 22:10 Thứ 2,4,6,Chủ nhật 30/10/2016 - 30/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ654 21:00 22:15 Thứ 2,4,6,7 12/12/2016 - 19/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ622 5:50 7:05 Hằng Ngày 29/10/2016 - 30/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ620 6:30 7:45 Hằng Ngày 29/10/2016 - 30/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ623 7:05 8:20 Thứ 2,3,4,6,7 31/10/2016 - 19/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ623 6:55 8:10 Thứ  29/10/2016 - 30/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ623 6:40 7:55 Thứ 2 19/12/2016 - 19/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ623 6:40 7:55 Thứ 2,3,4,6,7 20/12/2016 - 31/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ625 7:40 8:55 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ629 8:20 9:35 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ631 11:10 12:25 Thứ 2,3,4,6,7 31/10/2016 - 31/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ635 11:20 12:35 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ633 12:00 13:15 Thứ 3,6 01/11/2016 - 30/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ621 12:10 13:25 Hằng Ngày 01/12/2016 - 11/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ627 12:35 13:50 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ621 12:40 13:55 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ643 16:50 17:50 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ643 17:15 18:15 Hằng Ngày 12/12/2016 - 31/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ641 19:05 20:20 Thứ 2,4,6,7 21/12/2016 - 31/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ641 19:10 20:25 Thứ 2,4,6,7 31/10/2016 - 19/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ639 20:25 21:40 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ637 20:50 22:05 Thứ 2,4,5,7,Chủ nhật 30/10/2016 - 31/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ653 21:40 22:55 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ657 21:50 23:05 Thứ 3,5,7 01/11/2016 - 31/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ657 22:45 0:00 Thứ 2,4,6,Chủ nhật 30/10/2016 - 30/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ623 6:40 7:55 Hằng Ngày 19/12/2016 - 30/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ623 6:55 8:10 Thứ 6 29/10/2016 - 17/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ LẠT (DLI) VJ330 11:00 11:50 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ LẠT (DLI) VJ334 18:25 19:15 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
ĐÀ LẠT (DLI) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ331 9:35 10:25 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
ĐÀ LẠT (DLI) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ335 19:50 20:40 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ122 7:15 9:20 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ126 7:15 9:20 Thứ 2,4 31/10/2016 - 21/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ140 7:20 9:25 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ140 7:20 9:25 Thứ 4,7 14/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ132 7:55 10:00 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ134 8:40 10:45 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ128 8:55 11:00 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ128 8:55 11:00 Hằng Ngày 30/10/2016 - 19/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ124 9:30 11:35 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ124 10:00 12:05 Hằng Ngày 12/12/2016 - 19/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ130 10:15 12:20 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ138 11:10 13:15 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ138 11:35 13:40 Hằng Ngày 12/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ136 13:10 15:15 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ160 13:35 15:40 Hằng Ngày 12/11/2016 - 30/11/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ126 13:40 15:45 Thứ 3,5 01/11/2016 - 22/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ142 13:55 16:00 Thứ 7,Chủ nhật 24/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ142 14:00 16:05 Thứ 7,Chủ nhật 30/10/2016 - 18/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ154 14:25 16:30 Thứ 3,5,7 01/11/2016 - 13/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ124 14:30 16:35 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ160 14:30 16:35 Hằng Ngày 16/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ152 14:55 17:00 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ156 15:00 17:05 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ156 15:20 17:25 Hằng Ngày 12/12/2016 - 19/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ142 16:35 18:40 Thứ 2,3,4,5,6 31/10/2016 - 30/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ150 17:50 19:55 Hằng Ngày 01/12/2016 - 08/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ166 18:00 20:05 Thứ 3,6 01/11/2016 - 30/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ150 18:20 20:25 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ174 18:25 20:30 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ176 18:35 20:40 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ176 18:50 20:55 Hằng Ngày 12/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ168 19:00 21:05 Thứ 2,3,4,5,6 31/10/2016 - 09/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ168 19:20 21:25 Thứ 7,Chủ nhật 30/10/2016 - 11/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ146 18:00 20:05 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ148 19:40 21:45 Thứ 2,4,6 14/11/2016 - 30/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ164 20:20 22:25 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ162 20:25 22:30 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ188 21:15 23:20 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ158 21:30 23:35 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ180 21:50 23:55 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ184 22:15 0:20 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ170 22:25 0:30 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ150 22:30 0:35 Thứ 6,7,Chủ nhật 09/12/2016 - 11/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ170 22:35 0:40 Hằng Ngày 12/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ192 22:45 0:50 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HÀ NỘI (HAN) VJ120 6:00 8:05 Hằng Ngày 29/10/2016 - 30/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ171 7:40 9:45 Hằng Ngày 01/12/2016 - 11/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ171 7:40 9:45 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ137 8:10 10:15 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ131 8:55 11:00 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ151 9:55 12:00 Thứ 2,4 31/10/2016 - 21/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ133 9:55 12:00 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ149 10:00 12:05 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ149 10:00 12:05 Thứ 4,7 14/12/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ129 10:40 12:45 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ175 11:00 13:05 Hằng Ngày 12/11/2016 - 30/11/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ141 11:50 13:55 Hằng Ngày 16/12/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ135 12:10 14:15 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ135 12:40 14:45 Hằng Ngày 12/12/2016 - 19/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ139 12:50 14:55 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ143 13:55 16:00 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ143 14:15 16:20 Hằng Ngày 12/12/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ147 15:55 18:00 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ145 16:40 18:45 Thứ 7,Chủ nhật 30/10/2016 - 18/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ145 16:55 19:00 Thứ 7,Chủ nhật 24/12/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ153 16:55 19:00 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ155 14:50 16:55 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ165 17:00 19:05 Thứ 2,4,6 14/11/2016 - 30/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ181 17:05 19:10 Thứ 3,5,7 01/11/2016 - 13/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ135 17:10 19:15 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ157 17:35 19:40 Hằng Ngày 30/10/2016 - 19/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ157 17:40 19:45 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ163 17:40 19:45 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ173 17:45 19:50 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ163 18:00 20:05 Hằng Ngày 12/12/2016 - 19/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ169 19:10 21:15 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ145 19:15 21:20 Thứ 2,3,4,5,6 31/10/2016 - 30/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ167 19:45 21:50 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ167 19:55 22:00 Hằng Ngày 12/12/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ151 20:00 22:05 Thứ 3,5 01/11/2016 - 22/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ161 20:40 22:45 Thứ 3,6 01/11/2016 - 30/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ179 21:05 23:10 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ159 21:15 23:20 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ159 21:30 23:35 Hằng Ngày 12/12/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ163 21:40 23:45 Thứ 2,3,4,5,6 31/10/2016 - 09/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ163 22:00 0:05 Thứ 7,Chủ nhật 30/10/2016 - 11/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ177 23:00 1:05 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ121 5:50 7:55 Hằng Ngày 29/10/2016 - 30/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ127 6:20 8:25 Hằng Ngày 19/12/2016 - 30/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ125 6:25 8:30 Hằng Ngày 29/10/2016 - 30/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ127 6:20 8:25 Hằng Ngày 29/10/2016 - 18/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ123 6:50 8:55 Hằng Ngày 29/10/2016 - 30/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HẢI PHÒNG (HPH) VJ280 8:50 10:50 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HẢI PHÒNG (HPH) VJ280 8:50 10:50 Thứ 3,6,7 13/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HẢI PHÒNG (HPH) VJ292 11:00 13:00 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HẢI PHÒNG (HPH) VJ284 13:55 15:55 Thứ 3,6,7 23/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HẢI PHÒNG (HPH) VJ284 13:55 15:55 Hằng Ngày 30/10/2016 - 20/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HẢI PHÒNG (HPH) VJ284 14:00 16:00 Thứ 2,4,5,Chủ nhật 21/12/2016 - 29/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HẢI PHÒNG (HPH) VJ294 16:20 18:20 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HẢI PHÒNG (HPH) VJ290 19:10 21:10 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HẢI PHÒNG (HPH) VJ290 19:10 21:10 Thứ 3,6,7 13/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HẢI PHÒNG (HPH) VJ282 20:20 22:20 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HẢI PHÒNG (HPH) VJ282 20:40 22:40 Hằng Ngày 12/12/2016 - 19/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HẢI PHÒNG (HPH) VJ286 22:05 0:05 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HẢI PHÒNG (HPH) VJ288 6:00 8:00 Hằng Ngày 29/10/2016 - 10/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HẢI PHÒNG (HPH) VJ288 6:25 8:25 Hằng Ngày 11/12/2016 - 30/12/2016
HẢI PHÒNG (HPH) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ291 7:25 9:25 Hằng Ngày 12/12/2016 - 19/12/2016
HẢI PHÒNG (HPH) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ283 8:35 10:35 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
HẢI PHÒNG (HPH) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ283 9:00 11:00 Hằng Ngày 12/12/2016 - 31/12/2016
HẢI PHÒNG (HPH) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ285 11:25 13:25 Hằng Ngày 30/10/2016 - 20/12/2016
HẢI PHÒNG (HPH) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ285 11:25 13:25 Thứ 3,6,7 23/12/2016 - 31/12/2016
HẢI PHÒNG (HPH) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ285 11:30 13:30 Thứ 2,4,5,Chủ nhật 21/12/2016 - 29/12/2016
HẢI PHÒNG (HPH) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ297 16:35 18:35 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
HẢI PHÒNG (HPH) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ297 16:35 18:35 Thứ 3,6,7 13/12/2016 - 31/12/2016
HẢI PHÒNG (HPH) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ289 17:15 19:15 Thứ 3,5,7 01/11/2016 - 31/12/2016
HẢI PHÒNG (HPH) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ289 18:20 20:20 Thứ 2,4,6,Chủ nhật 30/10/2016 - 30/12/2016
HẢI PHÒNG (HPH) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ287 18:55 20:55 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HẢI PHÒNG (HPH) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ293 19:30 21:30 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HẢI PHÒNG (HPH) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ281 5:55 7:55 Thứ 4,5,Chủ nhật 19/12/2016 - 30/12/2016
HẢI PHÒNG (HPH) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ281 6:15 8:15 Hằng Ngày 29/10/2016 - 10/12/2016
HẢI PHÒNG (HPH) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ281 6:15 8:15 Thứ 4,5,Chủ nhật 11/12/2016 - 18/12/2016
HẢI PHÒNG (HPH) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ291 6:55 8:55 Hằng Ngày 19/12/2016 - 30/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HUẾ (HUI) VJ308 8:50 10:10 Thứ 2,4,6,7 21/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HUẾ (HUI) VJ308 8:55 10:15 Thứ 2,4,6,7 02/12/2016 - 19/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HUẾ (HUI) VJ308 9:00 10:20 Thứ 2,4,6,7 31/10/2016 - 30/11/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HUẾ (HUI) VJ306 11:30 12:50 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HUẾ (HUI) VJ312 13:50 15:10 Thứ 3,6 01/11/2016 - 30/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HUẾ (HUI) VJ302 14:00 15:20 Hằng Ngày 01/12/2016 - 08/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HUẾ (HUI) VJ302 14:30 15:50 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HUẾ (HUI) VJ310 15:35 16:55 Hằng Ngày 30/10/2016 - 19/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HUẾ (HUI) VJ310 16:00 17:20 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HUẾ (HUI) VJ316 18:55 20:15 Thứ 2,3,4,5,6 12/12/2016 - 30/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HUẾ (HUI) VJ316 19:20 20:40 Thứ 7,Chủ nhật 17/12/2016 - 18/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HUẾ (HUI) VJ316 19:35 20:55 Thứ 7,Chủ nhật 24/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HUẾ (HUI) VJ314 20:15 21:35 Hằng Ngày 30/10/2016 - 19/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HUẾ (HUI) VJ314 20:20 21:40 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HUẾ (HUI) VJ304 6:10 7:30 Hằng Ngày 11/12/2016 - 30/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - HUẾ (HUI) VJ304 6:20 7:40 Hằng Ngày 29/10/2016 - 10/12/2016
HUẾ (HUI) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ301 8:05 9:25 Hằng Ngày 12/12/2016 - 31/12/2016
HUẾ (HUI) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ301 8:15 9:35 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
HUẾ (HUI) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ305 10:45 12:05 Thứ 2,4,6,7 21/12/2016 - 31/12/2016
HUẾ (HUI) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ305 10:50 12:10 Thứ 2,4,6,7 31/10/2016 - 19/12/2016
HUẾ (HUI) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ309 13:20 14:40 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HUẾ (HUI) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ313 15:45 17:05 Thứ 3,6 01/11/2016 - 30/12/2016
HUẾ (HUI) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ303 15:55 17:15 Hằng Ngày 01/12/2016 - 08/12/2016
HUẾ (HUI) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ303 16:25 17:45 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
HUẾ (HUI) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ307 17:40 19:00 Hằng Ngày 30/10/2016 - 19/12/2016
HUẾ (HUI) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ307 17:50 19:10 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
HUẾ (HUI) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ317 20:50 22:10 Thứ 2,3,4,5,6 12/12/2016 - 30/12/2016
HUẾ (HUI) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ317 21:15 22:35 Thứ 7,Chủ nhật 17/12/2016 - 18/12/2016
HUẾ (HUI) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ317 21:30 22:50 Thứ 7,Chủ nhật 24/12/2016 - 31/12/2016
HUẾ (HUI) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ315 22:10 23:30 Hằng Ngày 30/10/2016 - 19/12/2016
HUẾ (HUI) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ315 22:15 23:35 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - PHÚ QUỐC (PQC) VJ321 7:05 8:05 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - PHÚ QUỐC (PQC) VJ325 10:10 11:10 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - PHÚ QUỐC (PQC) VJ327 12:35 13:35 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - PHÚ QUỐC (PQC) VJ329 15:15 16:15 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
PHÚ QUỐC (PQC) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ320 8:40 9:40 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
PHÚ QUỐC (PQC) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ324 11:45 12:45 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
PHÚ QUỐC (PQC) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ326 14:10 15:10 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
PHÚ QUỐC (PQC) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ328 16:50 17:50 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - PLEIKU (PXU) VJ394 17:25 18:25 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - PLEIKU (PXU) VJ394 17:30 18:30 Hằng Ngày 01/12/2016 - 19/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - PLEIKU (PXU) VJ394 17:35 18:35 Hằng Ngày 30/10/2016 - 30/11/2016
PLEIKU (PXU) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ395 18:55 19:55 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
PLEIKU (PXU) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ395 19:05 20:05 Hằng Ngày 01/12/2016 - 19/12/2016
PLEIKU (PXU) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ395 19:10 20:10 Hằng Ngày 30/10/2016 - 30/11/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - TUY HÒA (TBB) VJ208 7:50 8:50 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
TUY HÒA (TBB) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ209 9:25 10:25 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - THANH HÓA (THD) VJ366 7:00 8:55 Hằng Ngày 12/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - THANH HÓA (THD) VJ360 12:35 14:30 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - THANH HÓA (THD) VJ364 16:30 18:25 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - THANH HÓA (THD) VJ362 16:35 18:30 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - THANH HÓA (THD) VJ362 16:55 18:50 Hằng Ngày 12/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - THANH HÓA (THD) VJ366 7:00 8:55 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
THANH HÓA (THD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ367 9:05 11:00 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
THANH HÓA (THD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ367 9:30 11:25 Hằng Ngày 12/12/2016 - 31/12/2016
THANH HÓA (THD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ361 15:00 16:55 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
THANH HÓA (THD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ363 19:00 20:55 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
THANH HÓA (THD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ365 19:00 20:55 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
THANH HÓA (THD) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ363 19:25 21:20 Hằng Ngày 12/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - QUY NHON (UIH) VJ384 15:40 16:50 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - QUY NHON (UIH) VJ380 6:40 7:50 Hằng Ngày 29/10/2016 - 30/12/2016
QUY NHON (UIH) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ381 8:25 9:35 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
QUY NHON (UIH) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ385 17:25 18:35 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - CHU LAI (VCL) VJ376 7:55 9:10 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - CHU LAI (VCL) VJ374 11:35 12:50 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - CHU LAI (VCL) VJ374 12:00 13:15 Hằng Ngày 12/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - CHU LAI (VCL) VJ378 14:45 16:00 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
CHU LAI (VCL) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ375 9:45 11:00 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
CHU LAI (VCL) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ373 13:25 14:40 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
CHU LAI (VCL) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ373 13:50 15:05 Hằng Ngày 12/12/2016 - 31/12/2016
CHU LAI (VCL) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ379 16:35 17:50 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐỒNG HỚI (VDH) VJ262 10:00 11:35 Hằng Ngày 12/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐỒNG HỚI (VDH) VJ262 10:10 11:45 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
ĐỒNG HỚI (VDH) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ263 12:10 13:45 Hằng Ngày 12/12/2016 - 31/12/2016
ĐỒNG HỚI (VDH) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ263 12:20 13:55 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - VINH (VII) VJ274 8:50 10:35 Thứ 3 20/12/2016 - 27/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - VINH (VII) VJ274 8:55 10:40 Thứ 3 06/12/2016 - 13/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - VINH (VII) VJ274 9:00 10:45 Thứ 3 01/11/2016 - 29/11/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - VINH (VII) VJ272 11:35 13:20 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - VINH (VII) VJ274 12:40 14:25 Thứ 2,4,6,7 21/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - VINH (VII) VJ274 12:45 14:30 Thứ 2,4,6,7 31/10/2016 - 19/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - VINH (VII) VJ276 15:40 17:25 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - VINH (VII) VJ274 17:20 19:05 Thứ Chủ nhật 30/10/2016 - 25/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - VINH (VII) VJ278 18:25 20:10 Hằng Ngày 30/10/2016 - 30/11/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - VINH (VII) VJ278 18:25 20:10 Hằng Ngày 12/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - VINH (VII) VJ278 18:35 20:20 Hằng Ngày 01/12/2016 - 11/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - VINH (VII) VJ270 6:15 8:00 Hằng Ngày 29/10/2016 - 30/12/2016
VINH (VII) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ275 11:10 12:55 Thứ 3 20/12/2016 - 27/12/2016
VINH (VII) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ275 11:15 13:00 Thứ 3 06/12/2016 - 13/12/2016
VINH (VII) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ275 11:20 13:05 Thứ 3 01/11/2016 - 29/11/2016
VINH (VII) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ271 12:55 14:40 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
VINH (VII) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ273 13:55 15:40 Hằng Ngày 30/10/2016 - 11/12/2016
VINH (VII) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ273 13:55 15:40 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
VINH (VII) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ273 14:15 16:00 Hằng Ngày 12/12/2016 - 19/12/2016
VINH (VII) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ275 15:00 16:45 Thứ 2,4,6,7 21/12/2016 - 31/12/2016
VINH (VII) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ275 15:05 16:50 Thứ 2,4,6,7 31/10/2016 - 19/12/2016
VINH (VII) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ277 18:00 19:45 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
VINH (VII) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ275 19:40 21:25 Thứ Chủ nhật 30/10/2016 - 25/12/2016
VINH (VII) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ279 20:45 22:30 Hằng Ngày 30/10/2016 - 30/11/2016
VINH (VII) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ279 20:45 22:30 Hằng Ngày 12/12/2016 - 31/12/2016
VINH (VII) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ279 20:55 22:40 Hằng Ngày 01/12/2016 - 11/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - BAN MÊ THUỘT (BMV) VJ495 8:05 9:45 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - BAN MÊ THUỘT (BMV) VJ497 12:35 14:15 Thứ 2,6 31/10/2016 - 30/12/2016
BAN MÊ THUỘT (BMV) - HÀ NỘI (HAN) VJ496 10:20 12:00 Thứ 2,6 31/10/2016 - 30/12/2016
BAN MÊ THUỘT (BMV) - HÀ NỘI (HAN) VJ498 14:20 16:00 Thứ 3,4,5,7,Chủ nhật 30/10/2016 - 31/12/2016
BAN MÊ THUỘT (BMV) - HÀ NỘI (HAN) VJ498 14:50 16:30 Thứ 2,6 31/10/2016 - 30/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - NHA TRANG (CXR) VJ471 8:00 9:50 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - NHA TRANG (CXR) VJ783 12:35 14:25 Thứ 2,4,6,Chủ nhật 30/10/2016 - 30/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - NHA TRANG (CXR) VJ783 12:50 14:40 Thứ 3,5,7 01/11/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - NHA TRANG (CXR) VJ477 17:00 18:50 Thứ 2,3,4,6,7 31/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - NHA TRANG (CXR) VJ785 17:05 18:55 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - NHA TRANG (CXR) VJ785 17:05 18:55 Hằng Ngày 30/10/2016 - 19/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - NHA TRANG (CXR) VJ475 17:30 19:20 Thứ Chủ nhật 30/10/2016 - 25/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HÀ NỘI (HAN) VJ476 10:15 12:05 Thứ 2,4,6,Chủ nhật 30/10/2016 - 30/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HÀ NỘI (HAN) VJ476 10:25 12:15 Thứ 3,5,7 01/11/2016 - 31/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HÀ NỘI (HAN) VJ478 14:35 16:25 Thứ 2,3,4,6,7 31/10/2016 - 31/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HÀ NỘI (HAN) VJ472 14:55 16:45 Thứ Chủ nhật 30/10/2016 - 25/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HÀ NỘI (HAN) VJ782 15:15 17:05 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HÀ NỘI (HAN) VJ784 19:30 21:20 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HÀ NỘI (HAN) VJ784 19:30 21:20 Hằng Ngày 30/10/2016 - 19/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ503 7:10 8:25 Thứ 3,5,7 01/11/2016 - 12/11/2016
HÀ NỘI (HAN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ503 7:10 8:25 Hằng Ngày 13/11/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ513 8:40 9:55 Thứ 3,5,7 12/11/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ521 9:55 11:10 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ513 12:35 13:50 Thứ 2,Chủ nhật 30/10/2016 - 31/10/2016
HÀ NỘI (HAN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ509 12:45 14:00 Thứ 3,5 01/11/2016 - 29/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ519 16:05 17:20 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ517 16:20 17:35 Thứ 3,5 01/11/2016 - 22/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ505 18:30 19:45 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ501 20:30 21:45 Hằng Ngày 01/12/2016 - 08/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ501 21:00 22:15 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ535 21:25 22:40 Thứ 3,4,5,7,Chủ nhật 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ535 21:55 23:10 Thứ 2,6 31/10/2016 - 30/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ529 22:10 23:25 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ507 6:15 7:30 Hằng Ngày 29/10/2016 - 30/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HÀ NỘI (HAN) VJ508 8:05 9:20 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HÀ NỘI (HAN) VJ506 9:00 10:15 Hằng Ngày 13/11/2016 - 31/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HÀ NỘI (HAN) VJ506 9:00 10:15 Thứ 3,5,7 01/11/2016 - 12/11/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HÀ NỘI (HAN) VJ516 10:30 11:45 Thứ 3,5,7 12/11/2016 - 31/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HÀ NỘI (HAN) VJ512 11:45 13:00 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HÀ NỘI (HAN) VJ514 14:25 15:40 Thứ 2,Chủ nhật 30/10/2016 - 31/10/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HÀ NỘI (HAN) VJ510 14:35 15:50 Thứ 3,5 01/11/2016 - 29/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HÀ NỘI (HAN) VJ520 17:55 19:10 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HÀ NỘI (HAN) VJ504 18:10 19:25 Thứ 3,5 01/11/2016 - 22/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HÀ NỘI (HAN) VJ518 20:20 21:35 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HÀ NỘI (HAN) VJ514 22:20 23:35 Hằng Ngày 01/12/2016 - 08/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HÀ NỘI (HAN) VJ514 22:50 0:05 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HÀ NỘI (HAN) VJ538 23:15 0:30 Thứ 3,4,5,7,Chủ nhật 30/10/2016 - 31/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HÀ NỘI (HAN) VJ538 23:45 1:00 Thứ 2,6 31/10/2016 - 30/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HÀ NỘI (HAN) VJ502 6:10 7:25 Hằng Ngày 29/10/2016 - 30/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - ĐÀ LẠT (DLI) VJ401 7:10 9:00 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - ĐÀ LẠT (DLI) VJ407 16:20 18:10 Thứ 3,5,7,Chủ nhật 12/11/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - ĐÀ LẠT (DLI) VJ405 16:35 18:25 Thứ 3,4,5,7,Chủ nhật 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - ĐÀ LẠT (DLI) VJ405 17:05 18:55 Thứ 2,6 31/10/2016 - 30/12/2016
ĐÀ LẠT (DLI) - HÀ NỘI (HAN) VJ402 12:25 14:15 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
ĐÀ LẠT (DLI) - HÀ NỘI (HAN) VJ408 18:45 20:35 Thứ 3,5,7,Chủ nhật 12/11/2016 - 31/12/2016
ĐÀ LẠT (DLI) - HÀ NỘI (HAN) VJ406 19:00 20:50 Thứ 3,4,5,7,Chủ nhật 30/10/2016 - 31/12/2016
ĐÀ LẠT (DLI) - HÀ NỘI (HAN) VJ406 19:30 21:20 Thứ 2,6 31/10/2016 - 30/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - HUẾ (HUI) VJ569 12:35 13:45 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HUẾ (HUI) - HÀ NỘI (HAN) VJ568 14:20 15:30 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - PHÚ QUỐC (PQC) VJ451 7:05 9:15 Thứ 2,4,6,Chủ nhật 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - PHÚ QUỐC (PQC) VJ455 11:35 13:45 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - PHÚ QUỐC (PQC) VJ455 11:35 13:45 Hằng Ngày 30/10/2016 - 19/12/2016
PHÚ QUỐC (PQC) - HÀ NỘI (HAN) VJ452 9:50 12:00 Thứ 2,4,6,Chủ nhật 30/10/2016 - 31/12/2016
PHÚ QUỐC (PQC) - HÀ NỘI (HAN) VJ456 14:20 16:30 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
PHÚ QUỐC (PQC) - HÀ NỘI (HAN) VJ456 14:20 16:30 Hằng Ngày 30/10/2016 - 19/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - PLEIKU (PXU) VJ427 14:50 16:25 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
PLEIKU (PXU) - HÀ NỘI (HAN) VJ428 17:00 18:35 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - TUY HÒA (TBB) VJ441 11:15 12:55 Thứ 3,5,7,Chủ nhật 30/10/2016 - 31/12/2016
TUY HÒA (TBB) - HÀ NỘI (HAN) VJ442 13:30 15:10 Thứ 3,5,7,Chủ nhật 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - QUY NHON (UIH) VJ433 11:15 12:55 Thứ 2,4,6 31/10/2016 - 30/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - QUY NHON (UIH) VJ431 15:45 17:25 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
QUY NHON (UIH) - HÀ NỘI (HAN) VJ434 13:30 15:10 Thứ 2,4,6 31/10/2016 - 30/12/2016
QUY NHON (UIH) - HÀ NỘI (HAN) VJ432 18:00 19:40 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - CẦN THƠ (VCA) VJ461 7:15 9:25 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - CẦN THƠ (VCA) VJ467 10:50 13:00 Hằng Ngày 01/12/2016 - 31/12/2016
CẦN THƠ (VCA) - HÀ NỘI (HAN) VJ462 10:00 12:10 Thứ 3,5 01/11/2016 - 29/12/2016
CẦN THƠ (VCA) - HÀ NỘI (HAN) VJ468 13:35 15:45 Hằng Ngày 01/12/2016 - 31/12/2016
CẦN THƠ (VCA) - HÀ NỘI (HAN) VJ462 14:10 16:20 Thứ 2,4,6,7,Chủ nhật 30/10/2016 - 31/12/2016
HÀ NỘI (HAN) - CHU LAI (VCL) VJ415 8:00 9:25 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
CHU LAI (VCL) - HÀ NỘI (HAN) VJ416 10:00 11:25 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HẢI PHÒNG (HPH) VJ728 8:30 9:45 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - HẢI PHÒNG (HPH) VJ726 15:25 16:40 Thứ 3,5,7 01/11/2016 - 31/12/2016
HẢI PHÒNG (HPH) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ725 13:35 14:50 Thứ 3,5,7 01/11/2016 - 31/12/2016
HẢI PHÒNG (HPH) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ727 6:40 7:55 Hằng Ngày 29/10/2016 - 30/12/2016
ĐÀ NẴNG (DAD) - CẦN THƠ (VCA) VJ701 12:05 13:35 Thứ 2,4,6,7,Chủ nhật 30/10/2016 - 31/12/2016
CẦN THƠ (VCA) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ702 10:00 11:30 Thứ 2,4,6,7,Chủ nhật 30/10/2016 - 31/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HẢI PHÒNG (HPH) VJ732 15:55 17:40 Thứ 2,4,6,Chủ nhật 30/10/2016 - 30/12/2016
HẢI PHÒNG (HPH) - NHA TRANG (CXR) VJ733 13:35 15:20 Thứ 2,4,6,Chủ nhật 30/10/2016 - 30/12/2016
NHA TRANG (CXR) - THANH HÓA (THD) VJ570 10:25 12:10 Thứ 2,4,6,Chủ nhật 30/10/2016 - 30/12/2016
THANH HÓA (THD) - NHA TRANG (CXR) VJ571 12:45 14:30 Thứ 2,4,6,Chủ nhật 30/10/2016 - 30/12/2016
           
BAN MÊ THUỘT (BMV) - HẢI PHÒNG (HPH) VJ674 17:10 18:50 Thứ 3,5,7 01/11/2016 - 31/12/2016
HẢI PHÒNG (HPH) - BAN MÊ THUỘT (BMV) VJ673 14:55 16:35 Thứ 3,5,7 01/11/2016 - 31/12/2016
           
BAN MÊ THUỘT (BMV) - VINH (VII) VJ743 10:20 11:45 Thứ 3,4,5,7,Chủ nhật 30/10/2016 - 31/12/2016
VINH (VII) - BAN MÊ THUỘT (BMV) VJ742 12:20 13:45 Thứ 3,4,5,7,Chủ nhật 30/10/2016 - 31/12/2016
           
ĐÀ LẠT (DLI) - HẢI PHÒNG (HPH) VJ692 18:05 19:50 Thứ 2,4,6,Chủ nhật 30/10/2016 - 30/12/2016
HẢI PHÒNG (HPH) - ĐÀ LẠT (DLI) VJ691 15:45 17:30 Thứ 2,4,6,Chủ nhật 30/10/2016 - 30/12/2016
           
ĐÀ LẠT (DLI) - VINH (VII) VJ712 10:45 12:20 Thứ 2,4,6,Chủ nhật 30/10/2016 - 30/12/2016
VINH (VII) - ĐÀ LẠT (DLI) VJ713 8:35 10:10 Thứ 2,4,6,Chủ nhật 30/10/2016 - 30/12/2016
           
HẢI PHÒNG (HPH) - PHÚ QUỐC (PQC) VJ767 10:25 12:30 Thứ 2,4,6,Chủ nhật 30/10/2016 - 30/12/2016
PHÚ QUỐC (PQC) - HẢI PHÒNG (HPH) VJ768 13:05 15:10 Thứ 2,4,6,Chủ nhật 30/10/2016 - 30/12/2016
           
HẢI PHÒNG (HPH) - PLEIKU (PXU) VJ745 10:35 12:10 Thứ 3,5,7 01/11/2016 - 31/12/2016
PLEIKU (PXU) - HẢI PHÒNG (HPH) VJ746 12:45 14:20 Thứ 3,5,7 01/11/2016 - 31/12/2016
           
PLEIKU (PXU) - VINH (VII) VJ758 10:55 12:20 Thứ 3,5,7 01/11/2016 - 31/12/2016
VINH (VII) - PLEIKU (PXU) VJ759 8:55 10:20 Thứ 3,5,7 01/11/2016 - 31/12/2016
           
HO CHI MINH (SGN) - BANGKOK (BKK) VJ803 11:30 13:00 Hằng Ngày 30/10/2016 - 25/03/2017
BANGKOK (BKK) - HO CHI MINH (SGN) VJ804 14:00 15:30 Hằng Ngày 30/10/2016 - 25/03/2017
           
HAN NOI (HAN) - BANGKOK (BKK) VJ901 12:15 14:05 Hằng Ngày 30/10/2016 - 25/03/2017
BANGKOK (BKK) - HAN NOI (HAN) VJ902 15:50 17:40 Hằng Ngày 30/10/2016 - 25/03/2017
           
HO CHI MINH (SGN) - SINGAPORE (SIN) VJ811 9:00 12:00 Hằng Ngày 30/10/2016 - 25/03/2017
HO CHI MINH (SGN) - SINGAPORE (SIN) VJ813 12:55 16:00 Thứ 2,3,4,5,6 30/10/2016 - 25/03/2017
HO CHI MINH (SGN) - SINGAPORE (SIN) VJ813 17:25 20:30 Thứ 7, Chủ nhật 30/10/2016 - 25/03/2017
SINGAPORE (SIN) - HO CHI MINH (SGN) VJ812 13:00 14:05 Hằng Ngày 30/10/2016 - 25/03/2017
SINGAPORE (SIN) - HO CHI MINH (SGN) VJ814 16:55 18:00 Thứ 2,3,4,5,6 30/10/2016 - 25/03/2017
SINGAPORE (SIN) - HO CHI MINH (SGN) VJ814 21:15 22:20 Thứ 7, Chủ nhật 30/10/2016 - 25/03/2017
 
HO CHI MINH (SGN) - KUALA LUMPUR (KUL) VJ825 9:30 12:25 Hằng Ngày 30/10/2016 - 25/03/2017
KUALA LUMPUR (KUL) - HO CHI MINH (SGN) VJ826 13:00 13:55 Hằng Ngày 30/10/2016 - 25/03/2017
 
HO CHI MINH (SGN) - YANGON (RGN) VJ831 10:25 12:10 Hằng Ngày 30/10/2016 - 25/03/2017
YANGON (RGN) - HO CHI MINH (SGN) VJ832 13:00 15:45 Hằng Ngày 30/10/2016 - 25/03/2017
 
HO CHI MINH (SGN) - HONG KONG (HKG) VJ876 14:40 18:20 Thứ 2,3,4,5,7,Chủ nhật 10/12/2016 - 25/03/2017
HO CHI MINH (SGN) - HONG KONG (HKG) VJ876 15:10 18:50 Thứ 6 09/12/2016 - 24/03/2017
HONG KONG (HKG) - HO CHI MINH (SGN) VJ877 19:20 21:00 Thứ 2,3,4,5,7,Chủ nhật 10/12/2016 - 25/03/2017
HONG KONG (HKG) - HO CHI MINH (SGN) VJ877 20:15 21:55 Thứ 6 09/12/2016 - 24/03/2017
           
HO CHI MINH (SGN) - TAIWAN TAOYUAN (TPE) VJ842 13:35 18:00 Thứ 2,4,6,7,Chủ nhật 30/10/2016 - 26/12/2016
HO CHI MINH (SGN) - TAIWAN TAOYUAN (TPE) VJ842 13:35 18:00 Hằng Ngày 27/12/2016 - 25/03/2017
HO CHI MINH (SGN) - TAIWAN TAOYUAN (TPE) VJ840 3:30 7:55 Hằng Ngày 25/12/2016 - 24/03/2017
HO CHI MINH (SGN) - TAIWAN TAOYUAN (TPE) VJ840 3:30 7:55 Thứ 2,4,5,6,7 31/10/2016 - 24/12/2016
TAIWAN TAOYUAN (TPE) - HO CHI MINH (SGN) VJ841 9:00 11:25 Thứ 2,5 26/12/2016 - 23/03/2017
TAIWAN TAOYUAN (TPE) - HO CHI MINH (SGN) VJ841 9:00 11:25 Thứ 5 03/11/2016 - 22/12/2016
TAIWAN TAOYUAN (TPE) - HO CHI MINH (SGN) VJ841 9:20 11:45 Thứ 3,4,6,7,Chủ nhật 28/12/2016 - 25/03/2017
TAIWAN TAOYUAN (TPE) - HO CHI MINH (SGN) VJ841 9:20 11:45 Thứ 3,6,7,Chủ nhật 01/11/2016 - 27/12/2016
TAIWAN TAOYUAN (TPE) - HO CHI MINH (SGN) VJ843 19:00 21:25 Hằng Ngày 27/12/2016 - 25/03/2017
TAIWAN TAOYUAN (TPE) - HO CHI MINH (SGN) VJ843 19:00 21:25 Thứ 2,4,6,7,Chủ nhật 30/10/2016 - 26/12/2016
 
HAN NOI (HAN) - TAIWAN TAOYUAN (TPE) VJ942 14:05 18:00 Thứ 2,4,5,7 31/10/2016 - 25/03/2017
HAN NOI (HAN) - TAIWAN TAOYUAN (TPE) VJ942 14:15 18:10 Thứ 3 01/11/2016 - 21/03/2017
HAN NOI (HAN) - TAIWAN TAOYUAN (TPE) VJ942 15:10 19:05 Thứ 6 04/11/2016 - 24/03/2017
HAN NOI (HAN) - TAIWAN TAOYUAN (TPE) VJ942 15:25 19:20 Thứ Chủ nhật 30/10/2016 - 19/03/2017
TAIWAN TAOYUAN (TPE) - HAN NOI (HAN) VJ943 19:00 21:10 Thứ 4,5,7 02/11/2016 - 25/03/2017
TAIWAN TAOYUAN (TPE) - HAN NOI (HAN) VJ943 19:10 21:20 Thứ 2,3 31/10/2016 - 21/03/2017
TAIWAN TAOYUAN (TPE) - HAN NOI (HAN) VJ943 20:10 22:20 Thứ 6 04/11/2016 - 24/03/2017
TAIWAN TAOYUAN (TPE) - HAN NOI (HAN) VJ943 20:30 22:40 Thứ Chủ nhật 30/10/2016 - 19/03/2017
 
HO CHI MINH (SGN) - TAINAN TAIWAN (TNN) VJ858 10:30 14:45 Thứ 2,4,5,7,Chủ nhật 30/10/2016 - 16/01/2017
HO CHI MINH (SGN) - TAINAN TAIWAN (TNN) VJ858 10:30 14:45 Hằng Ngày 17/01/2017 - 25/03/2017
TAINAN TAIWAN (TNN) - HO CHI MINH (SGN) VJ859 15:45 18:00 Hằng Ngày 17/01/2017 - 25/03/2017
TAINAN TAIWAN (TNN) - HO CHI MINH (SGN) VJ859 15:45 18:00 Thứ 2,4,5,7,Chủ nhật 30/10/2016 - 16/01/2017
 
HO CHI MINH (SGN) - TAICHUNG (RMQ) VJ852 10:25 14:45 Thứ 2,4,6,Chủ nhật 16/01/2017 - 24/03/2017
TAICHUNG (RMQ) - HO CHI MINH (SGN) VJ853 15:45 18:15 Thứ 2,4,6,Chủ nhật 16/01/2017 - 24/03/2017
 
HO CHI MINH (SGN) - KAOHSIUNG (KHH) VJ886 2:10 6:30 Hằng Ngày 17/01/2017 - 24/03/2017
HO CHI MINH (SGN) - KAOHSIUNG (KHH) VJ886 2:10 6:30 Thứ 2,4,5,7,Chủ nhật 11/12/2016 - 16/01/2017
KAOHSIUNG (KHH) - HO CHI MINH (SGN) VJ885 8:15 10:45 Thứ 2,3,6 12/12/2016 - 17/01/2017
KAOHSIUNG (KHH) - HO CHI MINH (SGN) VJ885 8:15 10:45 Thứ 2,3,4,6,7 18/01/2017 - 25/03/2017
KAOHSIUNG (KHH) - HO CHI MINH (SGN) VJ885 9:00 11:30 Thứ Chủ nhật 18/12/2016 - 19/03/2017
KAOHSIUNG (KHH) - HO CHI MINH (SGN) VJ885 9:15 11:45 Thứ 5 15/12/2016 - 23/03/2017
 
HO CHI MINH (SGN) - INCHEON (ICN) VJ862 2:40 9:50 Hằng Ngày 29/10/2016 - 24/03/2017
INCHEON (ICN) - HO CHI MINH (SGN) VJ863 11:30 15:00 Hằng Ngày 30/10/2016 - 25/03/2017
           
HAN NOI (HAN) - INCHEON (ICN) VJ960 1:45 7:55 Hằng Ngày 29/10/2016 - 24/03/2017
INCHEON (ICN) - HAN NOI (HAN) VJ961 11:05 14:10 Hằng Ngày 30/10/2016 - 25/03/2017
 
HAI PHONG (HPH) - INCHEON (ICN) VJ921 23:45 6:00 Thứ 3,4,7,Chủ nhật 11/12/2016 - 18/01/2017
HAI PHONG (HPH) - INCHEON (ICN) VJ921 23:45 6:00 Thứ 3,4,5,7,Chủ nhật 14/02/2017 - 25/03/2017
HAI PHONG (HPH) - INCHEON (ICN) VJ921 23:45 6:00 Hằng Ngày 19/01/2017 - 12/02/2017
INCHEON (ICN) - HAI PHONG (HPH) VJ922 7:15 10:40 Hằng Ngày 19/01/2017 - 12/02/2017
INCHEON (ICN) - HAI PHONG (HPH) VJ922 7:15 10:40 Thứ 3,4,5,7,Chủ nhật 14/02/2017 - 23/03/2017
INCHEON (ICN) - HAI PHONG (HPH) VJ922 7:15 10:40 Thứ 3,4,7,Chủ nhật 10/12/2016 - 18/01/2017
           
HAN NOI (HAN) - PUSAN (PUS) VJ982 1:00 7:00 Thứ 2,3,4,6,7,Chủ nhật 15/12/2016 - 25/03/2017
PUSAN (PUS) - HAN NOI (HAN) VJ981 8:00 11:05 Thứ 2,3,4,6,7,Chủ nhật 15/12/2016 - 25/03/2017

Loại tiền:

Hành khách đặc biệt

Người lớn

Trẻ em

Em bé

Tổng đài đặt vé và hỗ trợ khách hàng

Gọi ngay: 1900 1886

Để đặt chỗ và nhận các thông tin cần thiết

Đăng ký nhận thông tin
Đăng ký làm thành viên

Đã là thành viên?

Đăng nhập tại đây

Đối với hành khách từ 12 đến dưới 14 tuổi không có người đi cùng, điều kiện chấp nhận vận chuyển:
· Chỉ chấp nhận trên các chuyến bay nội địa.
· Đặt dịch vụ 24 tiếng trước giờ khởi hành dự kiến qua phòng vé hoặc tổng đài của VietJet.
· Cha mẹ hoặc người giám hộ cần điền thông tin đầy đủ trên tờ “Giấy đăng ký khách nhỏ tuổi đi một mình” và ký “Giấy thỏa thuận trách nhiệm” cho Hãng.
· Phải có người đưa đón tại sân bay khởi hành và sân bay đến.

closeClose

Trẻ em (CHD):
- Là hành khách từ 02 tuổi trở lên đến dưới 12 tuổi tính đến ngày khởi hành của chuyến bay.
- Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
· Phải có người đi cùng, VJC không chấp nhận CHD đi một mình.
· Một người lớn có thể đi cùng tối đa: 1 trẻ sơ sinh và 1 trẻ em dưới 6 tuổi; hoặc 02 trẻ em dưới 6 tuổi; Không giới hạn số lượng trẻ em trên 06 tuổi.
· Người đi cùng phải từ 18 tuổi trở lên; Không phải là khách có yêu cầu dịch vụ đặc biệt như xe lăn; khách khiếm thị; khách khiếm thính; đối tượng khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.

closeClose

Khách là trẻ sơ sinh (INF):
- Là hành khách từ 14 ngày tuổi đến dưới 02 tuổi tính đến ngày khởi hành của chuyến bay.
- Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
· Tình trạng sức khỏe bình thường, sinh đủ tháng. Nếu sức khỏe không bình thường hoặc sinh thiếu tháng phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay theo hướng dẫn như khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.
· VJC từ chối vận chuyển trẻ dưới 14 ngày tuổi.
· Phải có người đi cùng, VJC không chấp nhận INF đi một mình.
· Mỗi người lớn đi cùng 01 INF.
· Người đi cùng phải từ 18 tuổi trở lên; Không phải là khách có yêu cầu dịch vụ đặc biệt như xe lăn; khách khiếm thị; khách khiếm thính; đối tượng khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.
· Trẻ sơ sinh phải ngồi vào lòng người lớn đi cùng.
- Số lượng trẻ sơ sinh tối đa trên mỗi chuyến bay: Giới hạn tùy theo từng loại máy bay.

closeClose

1. Dịch vụ cho khách cần hỗ trợ xe lăn:
a. Là dịch vụ trợ giúp cho hành khách khuyết tật hoặc hành khách có thể trạng yếu, không thể tự đi lại bình thường, cần trợ giúp xe lăn khi sử dụng dịch vụ hàng không. Khách cần sự hỗ trợ xe lăn được chia làm 3 loại sau:
- Khách cần hỗ trợ trên sân đỗ (Wheelchair Ramp- WCHR): Là hành khách cần sự hỗ trợ di chuyển dưới mặt đất (bao gồm trong nhà ga, trên sân đỗ). Khách có khả năng tự di chuyển lên, xuống tàu bay và trong khoang hành khách của tàu bay.
- Khách cần hỗ trợ lên xuống tàu bay (Wheelchair Step- WCHS): Là hành khách cần sự hỗ trợ di chuyển dưới mặt đất (trong nhà ga, trên sân đỗ), di chuyển lên xuống tàu bay. Khách có khả năng tự di chuyển trong khoang hành khách của tàu bay.
- Khách cần hỗ trợ trên tàu bay (Wheelchair Cabin- WCHC): Là hành khách cần sự hỗ trợ di chuyển dưới mặt đất (trong nhà ga, trên sân đỗ), di chuyển lên xuống tàu bay và di chuyển trong khoang hành khách của tàu bay. Khách không có khả năng tự di chuyển ở mọi vị trí.

b. Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
- Khách cần phải đặt dịch vụ xe lăn trước 24 tiếng so với giờ khởi hành dự kiến qua Phòng vé và Tổng đài của Vietjet.
- Hành khách đủ sức khỏe thực hiện hành trình. Trường hợp khách là người bị bệnh, phải hoàn tất các thủ tục đảm bảo đủ sức khỏe thực hiện hành trình (khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay).
- Số lượng khách tối đa trên mỗi chuyến bay: Giới hạn tùy theo loại dịch vụ xe lăn khách yêu cầu.
- Khách cần hỗ trợ lên xuống tàu bay: được yêu cầu phải có người từ 18 tuổi trở lên, đầy đủ sức khỏe đi cùng để hỗ trợ khách lên/xuống cầu thang (tại các sân bay không có thiết bị xe nâng) và trong khoang máy bay; Mỗi hành khách đi cùng với 01 khách cần hỗ trợ lên xuống tàu bay.
- Khách cần hỗ trợ trên tàu bay: Chúng tôi chỉ chấp nhận chuyên chở đối với hành khách chấp nhận việc không có thiết bị hỗ trợ trên khoang tàu bay và thõa mãn các điều kiện như khách cần hỗ trợ lên xuống tàu bay.

2. Dịch vụ cho khách khiếm thị (Blind- BLND):
a. Là dịch vụ trợ giúp cho hành khách mất khả năng cảm nhận thị giác một phần hoặc hoàn toàn, cần hỗ trợ đặc biệt.

b. Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
- Khách khiếm thị có người đi cùng: Chấp nhận vận chuyển như khách thông thường. Người đi cùng phải từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe và khả năng cảm nhận thị giác để hỗ trợ khách khiếm thị; Mỗi hành khách có thể đi kèm tối đa 02 hành khách khiếm thị.
- Khách khiếm thị không có người đi cùng: 
• Khách cần phải đặt dịch vụ trước 24 tiếng so với giờ khởi hành dự kiến qua Phòng vé và Tổng đài của Vietjet.
• Hành khách có khả năng tự ăn uống và tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển.
• Khách khiếm thị phải có người hỗ trợ tại sân bay khởi hành và sân bay đến.

3. Dịch vụ cho khách khiếm thính (Deaf- DEAF):
a. Là dịch vụ trợ giúp cho hành khách mất khả năng cảm nhận thính giác một phần hoặc hoàn toàn, cần hỗ trợ đặc biệt.

b. Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
- Khách khiếm thính có người đi cùng: Chấp nhận vận chuyển như khách thông thường. Người đi cùng phải từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe và khả năng cảm nhận thính giác để hỗ trợ khách khiếm thính.
- Khách khiếm thính không có người đi cùng: 
• Khách cần phải đặt dịch vụ trước 24 tiếng so với giờ khởi hành dự kiến qua Phòng vé và Tổng đài của Vietjet.
• Hành khách có khả năng tự ăn uống và tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển.

4. Khách mua thêm ghế (Extra seat- EXST):
a. Là dịch vụ cung cấp cho hành khách có khổ người quá cỡ, cần sử dụng hai ghế ngồi cạnh nhau trên cùng chuyến bay; hoặc khách có nhu cầu mua thêm ghế để ngồi thoải mái.

b. Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
Hành khách có nhu cầu cần liên hệ với nhân viên Phòng vé, Đại lý và Tổng đài của Vietjet để mua thêm ghế.
Mức phí áp dụng cho ghế mua thêm như mức phí mua thêm 01 chỗ tại thời điểm khách đặt dịch vụ.

5. Khách là phụ nữ có thai (Pregnant- PREG):
Hành khách đang trong quá trình thai kỳ có nhu cầu đi lại bằng máy bay được yêu cầu phải thông báo cho Hãng chuyên chở tại sân bay và thỏa mãn các điều kiện sau:

a. Phụ nữ có thai đến đủ 27 tuần, Chúng tôi có quyền yêu cầu khách cung cấp giấy tờ khám thai để xác định số tuần thai và ký  “Giấy thỏa thuận trách nhiệm”  cho chúng tôi. 

b. Khách có thai trên 27 tuần đến 32 tuần: 
- Khách được yêu cầu phải xuất trình được sổ/giấy khám thai thỏa mãn các điều kiện sau:
• Do các bác sĩ chuyên khoa xác nhận.
• Lần khám gần nhất không quá 07 ngày so với ngày khởi hành thực tế.
• Xác nhận tình trạng sức khỏe của khách và thai nhi tốt hoặc bình thường. Đối với tình trạng bất thường khách phải hoàn tất các thủ tục đảm bảo đủ sức khỏe thực hiện hành trình.

c. Khách có thai trên 32 tuần: VJC từ chối vận chuyển.

d. Đối với tình trạng sức khỏe của khách không bình thường; mang song thai trở lên; hoặc có thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo; hoặc thai nhi phát triển không bình thường phải hoàn tất các thủ tục đảm bảo đủ sức khỏe thực hiện hành trình theo hướng dẫn như khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.

6. Khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay:
a. Khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay là hành khách có ít nhất một trong các dấu hiệu về tình trạng sức khỏe sau đây:
- Những hành khách bị giảm hoặc mất khả năng tự phục vụ do tình trạng thần kinh.
- Những hành khách bị thương tật, ốm đau hoặc tình trạng sức khỏe có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hành khách khác trên chuyến bay
- Phụ nữ có thai bao gồm: tình trạng sức khỏe không bình thường; mang song thai trở lên; hoặc có thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo; hoặc thai nhi phát triển không bình thường
- Trẻ sơ sinh có sức khỏe không bình thường, bị sinh non.
- Hành khách mà tình trạng sức khỏe có thể xấu đi do việc vận chuyển bằng đường hàng không như: khách bị bệnh phổi, các bệnh về tai hoặc xoang, xương gãy mới bó bột, mới được phẫu thuật, mới thực hiện thụ tinh nhân tạo, dị ứng trong tình trạng nghiêm trọng, v.v…
- Khách bị bệnh lây nhiễm như: thủy đậu, cúm gà, bệnh lao phổi, bệnh sởi, quai bị, v.v…

b. Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
- Điều kiện về người đi cùng:
• Khách có khả năng tự đi lại, tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển, được chấp nhận vận chuyển khi không có người đi cùng.
• Khách không có khả năng tự đi lại, tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển: bắt buộc phải có người đi cùng. Người đi cùng được yêu cầu: từ 18 tuổi trở lên; Đủ sức khỏe hỗ trợ khách trong suốt quá trình vận chuyển; Mỗi hành khách chỉ đi cùng với một hành khách cần phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.
- Điều kiện về xác nhận sức khỏe: Khách phải hoàn thành giấy xác nhận sức khỏe theo các yêu cầu sau:
• Giấy phải được xác nhận từ các cơ sở y tế: 
 Tại Việt Nam: Các bệnh viện đa khoa hoặc chuyên khoa cấp trung ương, tỉnh, thành phố, huyện, quận hoặc tương đương; Các bệnh viện tư nhân và quốc tế; Phòng khám đa khoa quốc tế.
 Tại các nước khác: Các cơ sở ý tế có tư cách pháp nhân.
• Giấy xác nhận sức khỏe theo mẫu của VJC “Giấy xác nhận sức khỏe”
• Việc xác nhận sức khỏe không vượt quá 07 ngày so với ngày khởi hành thực tế.
• VJC từ chối chuyên chở đối với các trường hợp: 
 Dự đoán chiều hướng bệnh tật của khách sẽ xấu đi trong hành trình bay dự kiến và/hoặc
 Tình trạng bệnh của khách có thể ảnh hưởng đến các khách khác.
• Hành khách phải ký “Giấy thỏa thuận trách nhiệm” cho Hãng hàng không.

7. Khách là trẻ sơ sinh (Infant - INF); Trẻ em (Child - CHD); Trẻ em đi một mình (Unaccompanied Minor - UM); Khách nhỏ tuổi đi một mình ( Young Passenger Travel Alone - YPTA)
a. Khách là trẻ sơ sinh (INF):
- Là hành khách từ 14 ngày tuổi đến dưới 02 tuổi tính đến ngày khởi hành của chuyến bay.
- Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
• Tình trạng sức khỏe bình thường, sinh đủ tháng. Nếu sức khỏe không bình thường hoặc sinh thiếu tháng phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay theo hướng dẫn như khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.
• VJC từ chối vận chuyển trẻ dưới 14 ngày tuổi.
• Phải có người đi cùng, VJC không chấp nhận INF đi một mình.
• Mỗi người lớn đi cùng 01 INF. 
• Người đi cùng phải từ 18 tuổi trở lên; Không phải là khách có yêu cầu dịch vụ đặc biệt như xe lăn; khách khiếm thị; khách khiếm thính; đối tượng khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.
• Trẻ sơ sinh phải ngồi vào lòng người lớn đi cùng.
• Số lượng trẻ sơ sinh tối đa trên mỗi chuyến bay: Giới hạn tùy theo từng loại máy bay.

b. Trẻ em (CHD):
- Là hành khách từ 02 tuổi trở lên đến dưới 12 tuổi tính đến ngày khởi hành của chuyến bay.
- Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
• Phải có người đi cùng, VJC không chấp nhận CHD đi một mình.
• Một người lớn có thể đi cùng tối đa: 1 trẻ sơ sinh và 1 trẻ em dưới 6 tuổi; hoặc 02 trẻ em dưới 6 tuổi; Không giới hạn số lượng trẻ em trên 06 tuổi.
• Người đi cùng phải từ 18 tuổi trở lên; Không phải là khách có yêu cầu dịch vụ đặc biệt như WCH; BLND; DEAF; đối tượng khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.

c. Trẻ em đi một mình (UM):
- Là hành khách từ 02 đến dưới 12 tuổi không có người đi cùng trên một chuyến bay.
- VJC không cung cấp dịch vụ trẻ em đi một mình.

d. Khách nhỏ tuổi đi một mình (YPTA):
- Là hành khách từ 12 đến dưới 14 tuổi không có người đi cùng trên một chuyến bay.
- Điều kiện chấp nhận vận chuyển: 
• Chỉ chấp nhận trên các chuyến bay nội địa.
• Đặt dịch vụ 24 tiếng trước giờ khởi hành dự kiến qua phòng vé hoặc tổng đài của Vietjet.
• Cha mẹ hoặc người giám hộ cần điền thông tin đầy đủ trên tờ “Giấy đăng ký khách nhỏ tuổi đi một mình” và ký “Giấy thỏa thuận trách nhiệm” cho Hãng.
• Phải có người đưa đón tại sân bay khởi hành và sân bay đến.

8. Các trường hợp cần đặt nôi trên máy bay, khách nằm cáng, khách cần sử dụng bình oxy trên máy bay: chúng tôi không cung cấp các dịch vụ này.

9. Khách là người cao tuổi: 
- Là hành khách từ 60 tuổi trở lên có nhu cầu đi lại bằng đường hàng không.
- Trường hợp khách là người cao tuổi cần dịch vụ hỗ trợ đặc biệt, tùy theo loại dịch vụ khách yêu cầu, áp dụng điều kiện chấp nhận vận chuyển tương ứng.
Hành khách là người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ có thai và hành khách đi cùng trẻ sơ sinh được ưu tiên phục vụ tại phòng vé, sân bay và trên tàu bay.

closeClose