Lịch bay 30/10/2016 - 25/03/2017

THỜI GIAN BAY 30OCT2016-25MAR2017
Route Flight Number Take off time Landing time Operation date Flight schedule
HỒ CHÍ MINH (SGN) - BAN MÊ THUỘT (BMV) VJ356 19:35 20:35 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
BAN MÊ THUỘT (BMV) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ357 21:10 22:10 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - NHA TRANG (CXR) VJ340 8:55 9:55 Thứ 2,4,6,Chủ nhật 30/10/2016 - 30/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - NHA TRANG (CXR) VJ344 10:35 11:35 Thứ 5,Chủ nhật 30/10/2016 - 29/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - NHA TRANG (CXR) VJ344 12:55 13:55 Thứ 2,3,4,6,7 20/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - NHA TRANG (CXR) VJ344 13:00 14:00 Thứ 2,3,4,6,7 31/10/2016 - 19/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - NHA TRANG (CXR) VJ342 13:20 14:20 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - NHA TRANG (CXR) VJ346 14:25 15:25 Thứ 2,4,6,Chủ nhật 30/10/2016 - 14/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - NHA TRANG (CXR) VJ346 14:25 15:25 Hằng Ngày 15/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - NHA TRANG (CXR) VJ772 15:15 16:15 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - NHA TRANG (CXR) VJ346 19:45 20:45 Thứ 3,5,7 01/11/2016 - 14/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - NHA TRANG (CXR) VJ348 20:55 21:55 Thứ 2,3,4,6,7 31/10/2016 - 31/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ347 7:40 8:40 Thứ 2,3,4,6,7 31/10/2016 - 31/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ347 8:55 9:55 Thứ 5,Chủ nhật 15/12/2016 - 29/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ347 9:00 10:00 Thứ 5,Chủ nhật 30/10/2016 - 11/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ771 9:10 10:10 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ775 15:45 16:45 Thứ Chủ nhật 30/10/2016 - 25/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ773 16:50 17:50 Hằng Ngày 12/12/2016 - 31/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ773 16:50 17:50 Hằng Ngày 30/10/2016 - 30/11/2016
NHA TRANG (CXR) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ773 17:00 18:00 Hằng Ngày 01/12/2016 - 11/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ349 19:25 20:25 Thứ 2,3,4,6,7 31/10/2016 - 31/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ341 22:45 23:45 Thứ 3,5,7 01/11/2016 - 31/12/2016
NHA TRANG (CXR) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ345 6:25 7:25 Hằng Ngày 29/10/2016 - 30/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ638 8:30 9:45 Thứ 5,Chủ nhật 22/12/2016 - 29/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ638 8:45 10:00 Thứ 5,Chủ nhật 30/10/2016 - 18/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ630 9:20 10:35 Thứ 2,3,4,6,7 31/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ626 9:30 10:45 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ624 10:10 11:25 Thứ 3,6 01/11/2016 - 30/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ634 10:20 11:35 Hằng Ngày 01/12/2016 - 11/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ636 10:45 12:00 Hằng Ngày 30/10/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ634 10:50 12:05 Hằng Ngày 20/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ654 13:30 14:45 Thứ 3 20/12/2016 - 27/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ654 13:35 14:50 Thứ 3 06/12/2016 - 13/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD) VJ654 13:40 14:55 Thứ 3