Skip Navigation Links

เงื่อนไขและข้อตกลงของการเช็คอินออนไลน์

เงื่อนไขและข้อตกลงของการเช็คอินออนไลน์ 

1.    เพื่อทําการเช็คอินออนไลน์ ผู้โดยสารจะต้องกรอกข้อมูลหมายเลขการจอง ชื่อ-นามสกุล ตกลง และทําตามเงื่อนไขของการเช็คอินออนไลน์

2.    ผู้โดยสารที่เดินทางควรเป็นผู้ทําการเช็คอินเองด้วยตนเอง หรืออยู่กับผู้ที่ทําการเช็คอินให้ด้วย เพื่อรับทราบ และตกลงยอมรับในเงื่อนไขของการทําเช็คอินออนไลน์   

3.    สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์เปิดให้ผู้โดยสารทําการเช็คอินออนไลน์  24 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง

4.    สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ให้บริการเช็คอินออนไลน์สําหรับเที่ยวบินภายในประเทศที่เดินทางออกจากสุวรรณภูมิเท่านั้น

5.    การทําเช็คอินออนไลน์ จะไม่สามารถใช้ได้กับผู้โดยสาร ดังนี้

ก.       ผู้โดยสารที่เดินทางกับเด็กทารก หรืออยู่ระหว่างตั้งครรภ์

ข.       ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ค.       ผู้โดยสารที่ต้องการเช็คอินแบบกลุ่ม (ผู้โดยสารจำนวน คนขึ้นไปใน หมายเลขการจอง)

ง.        ผู้โดยสารที่จะต้องแสดงเอกสารให้เจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง (*)

จ.       ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 12-16 ปี ซึ่งเดินทางคนเดียว (*)

ฉ.       ผู้โดยสารเด็ก (อายุตั้งแต่ 24 เดือน – ต่ำกว่า 18 ปี)(*)

ช.       ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารหลังจาก 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง(*)

(*) เงื่อนไขนี้เฉพาะการเดินทางภายในประเทศที่ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้น      

6.    สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ไม่แนะนําให้ผู้โดยสาร SkyBoss ทําการเช็คอินออนไลน์ เนื่องจากผู้โดยสารอาจไม่ได้รับที่นั่งแถวหน้า อย่างไรก็ตามสายการบินฯได้จัดเคาน์เตอร์เช็คอินพิเศษสําหรับผู้โดยสาร SkyBoss เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารเป็นที่เรียบร้อย

7.    ผู้โดยสารที่เช็คอินออนไลน์และมีสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง สามารถนำสัมภาระมาเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินสัมภาระ/ อินเตอร์เน็ตเช็คอินเคาน์เตอร์ของสายการบินไทยเวียตเจ็ท หรือนำสัมภาระมาเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ทที่สนามบิน ก่อนเวลาเคาน์เตอร์ปิด

 8.   ผู้โดยสารที่ทําการเช็คอินออนไลน์แล้วจะไม่สามารถปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขข้อมูลใดๆเกี่ยวกับผู้โดยสาร หรือเที่ยวบินได้

9.    ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่อง 2 ใบ แบ่งเป็น 1 ใบหลัก และ 1 ใบเล็ก เช่น กระเป๋าสะพายสุภาพสตรี โดยใบหลักต้องมี ขนาดไม่เกิน 56ซม.x36ซม.x23ซม. และมีน้ำหนักรวมทั้งสองใบไม่เกิน กิโลกรัม

10.   หากสัมภาระติดตัวมีขนาด หรือน้ำหนักเกิน ผู้โดยสารจะถูกพากลับไปยังเคาน์เตอร์เช็คอิน หรือสัมภาระของผู้โดยสารอาจถูกนําไปเช็คอิน โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามราคาสนามบิน     

11.   ผู้โดยสารต้องไปถึงที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องไม่ต่ำกว่า 30 นาทีก่อนเวลาเดินทาง สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธผู้โดยสารมิให้ขึ้นเครื่องในกรณีที่ผู้โดยสารมาขึ้นเครื่องไม่ตรงเวลา       

12.   ผู้โดยสารจะต้องนําบัตรโดยสารที่มีบาร์โค้ดและชื่อของผู้โดยสารในรูปแบบกระดาษ หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเอกสารการยืนยันตัวเพื่อนํามาแสดงให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยบัตรโดยสารนั้นจะต้องมีข้อมูลผู้โดยสารที่ตรงกับเอกสารยืนยันตัวตน เอกสารยืนยันตัวที่สามารถใช้ได้สําหรับคนไทย ได้แก่บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือ ใบขับขี่ สําหรับผู้โดยสารต่างชาติ ได้แก่หนังสือเดินทาง หากไม่มีเอกสารดังกล่าว ผู้โดยสารจะถูกปฏิเสธขึ้นเครื่อง       

ก. ผู้ปกครองที่เดินทางพร้อมเด็กที่ไม่มีบัตรประชาชน จะต้องนําเอกสารใบสูติบัติตัวจริงมายืนยันกับเจ้าหน้าที่

13.   ผู้โดยสารที่เช็คอินออนไลน์ต้องมีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย และปราศจากความเสี่ยงด้านสุขภาพระหว่างเดินทาง 

14.   เพื่อความปลอดภัย สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนําวัตถุอันตรายขึ้นเครื่องในทุกกรณี 

15.   ผู้โดยสารที่นั่ง ณ ประตูทางออกฉุกเฉินจะต้องมีความพร้อมด้านร่างกาย และปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นท่านอาจถูกขอให้ย้ายที่นั่งด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย  

16.   สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่นั่งผู้โดยสาร โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องด้วยเหตุผลด้านการจัดการ

สกุลเงิน:

ความต้องการพิเศษ

ผู้ใหญ่

เด็ก

เด็กทารก

สอบถามข้อมูลหรือบริการจองบัตรโดยสารได้ที่:

ศูนย์บริการลูกค้า:
02-089-1909

เพื่อสำรองที่นั่งและรับข้อมูลที่สำคัญ

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
สมัครสมาชิก

สำหรับสมาชิก

เข้าสู่ระบบ ที่นี่

1. Wheelchair service:
a. Wheelchair service is a service offered to disabled or medical passengers with reduced mobility, including:
- Passengers requiring wheelchair for ramp (WCHR) are passengers who can ascend/ descend steps and make own way to/from cabin seat, but requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp
- Passengers requiring wheelchair for step (WCHS) are passengers who can not ascend/ descend steps, but are able to make own way to/from cabin seat, requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp and up/down steps
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC) are passengers who completely immobile, requiring assistance to/from aircraft, up/down steps and to/from cabin seat

b. Conditions of acceptance:
- Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
- Passenger’s health are well enough to make the flight. In case of illness, passengers must complete medical clearance to ensure healthy enough to make the flight (as Passengers required for medical clearance before departure).
- The maximum number of passengers requiring wheelchair on each flight is limited depend on individual service.
- Passengers requiring wheelchair for step(WCHS): be accepted when travel with accompanied passenger, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist WCHS passengers up/down steps and on board; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 WCHS.
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC): We do not provide wheelchair equipment on board; If passengers agree with the condition: we accept for carriage as WCHS.

2. Service for Blind passengers (BLND):
a. Service for Blind passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied BLND passenger: We accept for carriage of accompanied blind passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist BLND passengers; Each accompanied passenger is accepted to travel with 02 BLND.
- For unaccompanied BLND passenger: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• BLND passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage.
• BLND passengers must have assistance from relatives at departure and arrival terminal.

3. Service for Deaf passengers (DEAF):
a. Service for deaf passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied DEAF passengers: We accept for carriage of accompanied deaf passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist DEAF passengers.
- For unaccompanied DEAF passengers: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• DEAF passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage

4. Extra seat service (EXST):
a. Extra seat service is a service offered to passengers, who are oversized, require 2 adjacent seats on board in the same flight; or the service offered to passengers requiring 2 adjacent seats for more convenient.

b. Conditions of acceptance:
- Please contact with our ticketing offices, agents, Call center for EXST requirement.
- Application fare as passenger book 1 more ticket at the time of booking service.

5. Pregnant women (PREG):
Pregnant women are required to inform us at the check-in counter and satisfied conditions below:
a. Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

b. Pregnant women over 27 weeks – 32 weeks:
- Passengers present maternity certificate form satisfy conditions following:
• The certificate is confirmed by maternity doctor.
• The certificate must not be more than 7 days old from the date of travel
• Health diagnosis of pregnant and fetus are good enough to make the flight. In case Health diagnosis of pregnant and fetus are not good enough to take the flight, are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

c. Pregnant women over 32 weeks: We refuse carriage.

d. Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal: are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

6. Passengers required for medical clearance before departure:
a. Passengers required for medical clearance before departure is a passenger who has at least one of the criteria below: 
- Passengers who are unable to care for themselves during the flight due to mental problems
- The injured passengers, illness or health condition can cause seriously impact to the other passengers on the flight.
- Pregnant passengers, include: Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal.
- Infants with unusual health status or prematurely born children
- Passengers who might have their medical condition aggravated during the flight: lung diseases, ear or nose diseases, newly broken bone, newly surgery, newly being pregnant by artificial insemination, serious allergy, etc.
- Passengers with contagious disease: chicken pox, pulmonary tuberculosis, measles, parotitis, etc

b. Conditions of acceptance: 
- Conditions of accompanied passengers:
Being able to move and care for himself during the flight, accept carriage without accompanied passengers
Being unable to move and care for himself/herself during the flight: accept carriage when travel with accompanied passengers, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist passengers; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 passenger required for medical clearance before departure.
- Condition of health examination: passengers are required to complete health certificate with condition following:
• Health certificate from medical centers following:
 In Vietnam: General and specialized hospitals at central, provincial, city, district or equivalents; private and international hospitals; international general clinic.
 In other countries: Medical central with legal status licensed by authorized authority to operate in local countries.
• Health certificate according to our form Health certificate
• The date of diagnosis must not be more than 7 days from the date of travel
• Refusing carriage:
 Prognosis will get worse for the anticipated trip and/or 
 Passengers’ medical might offensive to other passengers.
• Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

7. Infants; Children; unaccompanied minors; young passengers traveling alone:
a. Infants (INF): 
- Infants are passengers who aged under 02 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance:
• Infants with usual health status. In case of Infants with unusual health status or prematurely born children are require for medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)
• We refuse carriage INF under 14.
• INF are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special assistance as WCH; BLND; DEAF; Passengers required for medical clearance before departure.
• Each adult traveling with 01 INF and INF sists on an adult’s lap.
• The maximum number of INF on each flight depend on individual aircraft.

b. Children (CHD):
- Children are passengers who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance: 
• CHD are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special.
• An adult travel with maximum: 1 INF and 1 CHD under 6 years old; or 02 CHD under 6 years old; CHD from 6 or older: no limitation.

c. Unaccompanied minors (UM):
- Unaccompanied minors, who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure, traveling alone.
- We do not provide UM service.

d. Young passengers traveling alone (YPTA):
- YPTA are passengers, who aged from 12 years to under 14 years on the date of departure, traveling alone.
- Conditions of acceptance:
• Accept carriage YPTA only on domestic flights.
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing offices and Call center.
• YPTA are accepted carriage provide Parents/ Guardian complete the Registration for young passenger travel alone form and sign the waiver of responsibility form.
• YPTA are required to have someone to take/ pick up at departure and arrival terminal

8. Baby bassinet on board service; Stretcher service; Oxygen service: We do not provide these services.

closeClose