หากไม่ประสงค์ที่จะเดินทางหรือไม่สามารถเดินทางกับเที่ยวบินที่ซื้อไว้ได้ จะขอเงินคืนได้หรือไม่?

หากไม่ประสงค์ที่จะเดินทางหรือไม่สามารถเดินทางกับเที่ยวบินที่ซื้อไว้ได้ จะขอเงินคืนได้หรือไม่?
- หากไม่สามารถมาขึ้นเครื่องได้หรือไม่ได้เดินทางกับเที่ยวบินที่ซื้อไว้ ท่านสามารถขอคืนภาษีสนามบินได้ภายใน 90 วันหลังจากวันออกเดินทางที่ระบุในเที่ยวบิน โดยคืนเงินผ่านช่องทางการชำระเงินดั้งเดิมของบัตรโดยสารนั้น ๆ หากเป็นการชำระเงินในรูปแบบเงินสดที่เคาน์เตอร์สนามบิน การคืนเงินภาษีสนามบินจะชำระเงินคืนผ่านช่องทางบัญชีธนาคารในประเทศเท่านั้น ในกรณีผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาติและไม่มีบัญชีธนาคารภายในประเทศ ผู้โดยสารจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนของช่องทางอื่น ๆ ด้วยตนเอง

แบบคำขอใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี

สำหรับเที่ยวบินสายการบิน ไทย เวียตเจ็ท แอร์ (VZ) เท่านั้น

1. ผู้โดยสารที่ประสงค์จะทำการยื่นคำขอใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี กรุณาคลิ๊ก Link 

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และทำการส่งแบบคำขอ

หมายเหตุ : 1. ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี จะทำการออกเอกสารตามยอดที่แสดงในเอกสารกำหนดการเดินทางเท่านั้น ไม่สามารถแยกการออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี ตามรายชื่อผู้โดยสารได้

                    2. ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี จะไม่ทำการออกเอกสารให้ได้ หากทำการส่งแบบคำขอเกิน 60 วัน นับจากวันที่ทำการชำระเงิน

                    3. ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีจะทำการออกเอกสาร และจัดส่งภายใน 14 – 21 วันทำการ

บริการเพิ่มเติม

1.บริการเลือกที่นั่งล่วงหน้า เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่
-มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเลือกที่นั่งล่วงหน้า

-ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าโดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ www.vietjetair.com หรือติดต่อ Call Center 02-089-1909 ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เวลาทำขั้นตอนการบิน

1.ผู้โดยสารต้องทำการเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในระยะเวลาที่สายการบินกำหนดเท่าไหร่
- เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการ 2 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางของเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ 3 ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้โดยสารพิเศษ

1.ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์สามารถขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่
- ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินทราบถึงอายุครรภ์เมื่อทำการสำรองที่นั่งรวมถึง ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางดังต่อไปนี้
- สตรีที่ตั้งครรภ์น้อยกว่า 27 สัปดาห์ จะต้องเซ็นเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบ ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน
- สตรีที่ตั้งครรภ์ระหว่าง 28-32 สัปดาห์จำเป็นต้อง:
(1) ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว พร้อมแจ้งอายุสัปดาห์ของครรภ์และระบุว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ ใบรับรองดังกล่าวจะต้องลงวันที่ไม่เกิน7วัน นับจากกำหนดการของเที่ยวบินขาออกหรือเที่ยวบินขาเข้าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
(2) ผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน
(3) สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการผู้โดยสารที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 32 สัปดาห์ขึ้นไป ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางการบิน

1.ทำไมทาง สายการบินจึงต้องให้ผู้โดยสารกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องถูกต้อง
-ในกรณีเที่ยวบินถูกยกเลิกหรือมีการเปลี่ยนแปลงเวลา เราจำเป็นต้องมีเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อผู้โดยสารเพื่อแจ้งให้ผู้โดยสารทราบทันที...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปแบบการชำระเงินและจุดรับชำระเงิน

1.ผู้โดยสารสามารถชำระช่องทางใดได้บ้าง 
หลังจากสำรองที่นั่งออนไลน์ คุณสามารถชำระเงินได้โดย
- การชำระเงินทันทีหลังการจองด้วยบัตรเครดิต: VISA, MasterCard (บัตรต้องเปิดฟังก์ชั่นการชำระเงินออนไลน์)
- เลือกการชำระเงินภายหลัง โดยการล๊อคอินในเว็บไซต์ ชำระเงินที่การจองด้วยบัตรเครดิต: VISA, MasterCard (บัตรต้องเปิดฟังก์ชั่นการชำระเงินออนไลน์)และเคาน์เตอร์ของสายการบิน ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สัมภาระ

1.ผู้โดยสารสามารถนำกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องบินได้กี่กิโลกรัม
- กระเป๋าสัมภาระ : ผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
- สัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง: ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบัตรโดยสารของผู้โดยสาร ผู้โดยสารอาจเลือกที่จะซื้อบริการเพิ่ม 15 กก. , 20 กก. , 25 กก. , 30 กก.ตามความต้องการของผู้โดยสาร... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับบัตรโดยสาร

1. ทางสารการบินเวียตเจ็ทมีบัตรโดยสารชนิดใดบ้าง
ทางสารการบินเวียตเจ็ทขณะนี้มีราคาบัตรโดยสารสามประเภท
-ประเภท Promo: บัตรโดยสารราคาโปรโมชั่น
-ประเภท Eco: บัตรโดยสารราคาประหยัด
-ประเภท Skyboss : บัตรโดยสารราคาพิเศษเพิ่มความสะดวกสบายในการเช็คอิน มีที่นั่งกว้างขึ้น และ สามารถเปลี่ยน วัน/เวลาเดินทาง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

1.บัตรโดยสารประเภท Promo มีราคาแตกต่างจากบัตรโดยสารประเภท Eco อย่างไร
-บัตรโดยสารทั้งสองประเภทไม่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ที่นั่งบนเครื่องบิน เพียงแต่จะแตกต่างด้านบริการเพิ่มเติมเล็กน้อย
 - สามารถพกพาสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้  7 กิโลกรัม หากต้องการสัมภาระเพิ่ม ผู้โดยสารสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเติมได้
-ไม่มีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และหนังสือพิมพ์บริการฟรี แต่ผู้โดยสารสามารถซื้อบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องได้
-บัตรโดยสารประเภท Promo ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน/เวลาเดินทางได้ แต่บัตรโดยสารประเภท Eco สามารถเปลี่ยนแปลงวัน/เวลาเดินทางแต่มีค่าธรรมเนียม   ... ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สกุลเงิน:

ความต้องการพิเศษ

ผู้ใหญ่

เด็ก

เด็กทารก

สอบถามข้อมูลหรือบริการจองบัตรโดยสารได้ที่:

ศูนย์บริการลูกค้า:
02-089-1909

เพื่อสำรองที่นั่งและรับข้อมูลที่สำคัญ

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
สมัครสมาชิก

สำหรับสมาชิก

เข้าสู่ระบบ ที่นี่

1. Wheelchair service:
a. Wheelchair service is a service offered to disabled or medical passengers with reduced mobility, including:
- Passengers requiring wheelchair for ramp (WCHR) are passengers who can ascend/ descend steps and make own way to/from cabin seat, but requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp
- Passengers requiring wheelchair for step (WCHS) are passengers who can not ascend/ descend steps, but are able to make own way to/from cabin seat, requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp and up/down steps
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC) are passengers who completely immobile, requiring assistance to/from aircraft, up/down steps and to/from cabin seat

b. Conditions of acceptance:
- Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
- Passenger’s health are well enough to make the flight. In case of illness, passengers must complete medical clearance to ensure healthy enough to make the flight (as Passengers required for medical clearance before departure).
- The maximum number of passengers requiring wheelchair on each flight is limited depend on individual service.
- Passengers requiring wheelchair for step(WCHS): be accepted when travel with accompanied passenger, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist WCHS passengers up/down steps and on board; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 WCHS.
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC): We do not provide wheelchair equipment on board; If passengers agree with the condition: we accept for carriage as WCHS.

2. Service for Blind passengers (BLND):
a. Service for Blind passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied BLND passenger: We accept for carriage of accompanied blind passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist BLND passengers; Each accompanied passenger is accepted to travel with 02 BLND.
- For unaccompanied BLND passenger: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• BLND passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage.
• BLND passengers must have assistance from relatives at departure and arrival terminal.

3. Service for Deaf passengers (DEAF):
a. Service for deaf passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied DEAF passengers: We accept for carriage of accompanied deaf passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist DEAF passengers.
- For unaccompanied DEAF passengers: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• DEAF passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage

4. Extra seat service (EXST):
a. Extra seat service is a service offered to passengers, who are oversized, require 2 adjacent seats on board in the same flight; or the service offered to passengers requiring 2 adjacent seats for more convenient.

b. Conditions of acceptance:
- Please contact with our ticketing offices, agents, Call center for EXST requirement.
- Application fare as passenger book 1 more ticket at the time of booking service.

5. Pregnant women (PREG):
Pregnant women are required to inform us at the check-in counter and satisfied conditions below:
a. Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

b. Pregnant women over 27 weeks – 32 weeks:
- Passengers present maternity certificate form satisfy conditions following:
• The certificate is confirmed by maternity doctor.
• The certificate must not be more than 7 days old from the date of travel
• Health diagnosis of pregnant and fetus are good enough to make the flight. In case Health diagnosis of pregnant and fetus are not good enough to take the flight, are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

c. Pregnant women over 32 weeks: We refuse carriage.

d. Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal: are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

6. Passengers required for medical clearance before departure:
a. Passengers required for medical clearance before departure is a passenger who has at least one of the criteria below: 
- Passengers who are unable to care for themselves during the flight due to mental problems
- The injured passengers, illness or health condition can cause seriously impact to the other passengers on the flight.
- Pregnant passengers, include: Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal.
- Infants with unusual health status or prematurely born children
- Passengers who might have their medical condition aggravated during the flight: lung diseases, ear or nose diseases, newly broken bone, newly surgery, newly being pregnant by artificial insemination, serious allergy, etc.
- Passengers with contagious disease: chicken pox, pulmonary tuberculosis, measles, parotitis, etc

b. Conditions of acceptance: 
- Conditions of accompanied passengers:
Being able to move and care for himself during the flight, accept carriage without accompanied passengers
Being unable to move and care for himself/herself during the flight: accept carriage when travel with accompanied passengers, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist passengers; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 passenger required for medical clearance before departure.
- Condition of health examination: passengers are required to complete health certificate with condition following:
• Health certificate from medical centers following:
 In Vietnam: General and specialized hospitals at central, provincial, city, district or equivalents; private and international hospitals; international general clinic.
 In other countries: Medical central with legal status licensed by authorized authority to operate in local countries.
• Health certificate according to our form Health certificate
• The date of diagnosis must not be more than 7 days from the date of travel
• Refusing carriage:
 Prognosis will get worse for the anticipated trip and/or 
 Passengers’ medical might offensive to other passengers.
• Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

7. Infants; Children; unaccompanied minors; young passengers traveling alone:
a. Infants (INF): 
- Infants are passengers who aged under 02 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance:
• Infants with usual health status. In case of Infants with unusual health status or prematurely born children are require for medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)
• We refuse carriage INF under 14.
• INF are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special assistance as WCH; BLND; DEAF; Passengers required for medical clearance before departure.
• Each adult traveling with 01 INF and INF sists on an adult’s lap.
• The maximum number of INF on each flight depend on individual aircraft.

b. Children (CHD):
- Children are passengers who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance: 
• CHD are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special.
• An adult travel with maximum: 1 INF and 1 CHD under 6 years old; or 02 CHD under 6 years old; CHD from 6 or older: no limitation.

c. Unaccompanied minors (UM):
- Unaccompanied minors, who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure, traveling alone.
- We do not provide UM service.

d. Young passengers traveling alone (YPTA):
- YPTA are passengers, who aged from 12 years to under 14 years on the date of departure, traveling alone.
- Conditions of acceptance:
• Accept carriage YPTA only on domestic flights.
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing offices and Call center.
• YPTA are accepted carriage provide Parents/ Guardian complete the Registration for young passenger travel alone form and sign the waiver of responsibility form.
• YPTA are required to have someone to take/ pick up at departure and arrival terminal

8. Baby bassinet on board service; Stretcher service; Oxygen service: We do not provide these services.

closeClose