Skip Navigation Links

ข้อกำหนดและเงื่อนไข - เวียตเจ็ท

         

บทที่คำนิยาม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขนส่งดังจะกล่าวต่อไปนี้ หมายความดังนี้

 “ภาษี” หมายถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ซึ่งถูกเรียกเก็บโดยสายการบินรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 “เส้นทางการบิน” หมายถึง เส้นทางการบินจากท่าอากาศยานต้นทางไปยังท่าอากาศยานปลายทาง

 “เรา”  “บริษัท” หรือ “สายการบิน” ในที่นี้ หมายถึง บริษัท เวียตเจ็ท เอวิเอชั่น จอยท์ สต๊อค คอมพานี หรือ เวียตเจ็ทแอร์ หรือ เวียตเจ็ท

 “เที่ยวบินต่อเนื่อง” หมายถึงเที่ยวบินที่ต่อเนื่องจากเที่ยวบินหลัก โดยใช้บัตรโดยสารใบเดียวกัน หรือสามารเป็นบัตรโดยสารแยก หรือบัตรโดยสารร่วมกัน

"การประชุมกำหนดแบบแผนหมายถึงอนุสัญญาเพื่อการรวมกันของกฎเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการบริการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศซึ่งได้รับการลงนามในกรุงวอร์ซอเมื่อ 12 ตุลาคม 1929 (ต่อไปนี้จะเรียกว่าอนุสัญญาวอร์ซอ) และอนุสัญญาวอร์ซอซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ณ กรุงเฮก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 1955 (ต่อไปนี้จะเรียกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญาวอร์ซอ ณ กรุงเฮก) และสนธิสัญญาบังคับอื่น ๆ การประชุมหรือเอกสารทางกฎหมาย

"ตัวแทนจำหน่ายหมายถึงตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร ที่สายการบินได้แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการจำหน่ายบัตรโดยสารและได้รับอนุญาตให้ขายบริการของสายการบินอื่นๆด้วย

 “จุดหยุดพักระหว่างทาง” หมายถึง ตารางการหยุดพักระหว่างทางของผู้โดยสาร ระหว่างสนามบินต้นทางและสนามบินปลายทาง

 “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง สถานการณ์ที่ผิดปกติและไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น โดยที่สายการบินหรือผู้โดยสารไม่สามารถควบคุมและหลีกเลี่ยงได้ แม้จะมีการฝึกเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แล้วก็ตาม

 “เงื่อนไขการเดินทาง” หมายถึง เงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่แจ้งให้ผู้โดยสารทราบเมื่อซื้อบัตรโดยสาร และ/หรือที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา และ/หรือที่ระบุไว้ในการประกาศต่อสาธารณชนในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งได้ระบุไว้อย่างชัดเจน

 “เงื่อนไขของสัญญา” หมายถึง ข้อความที่ได้ระบุในเอกสารดังต่อไปนี้ บัตรโดยสาร บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ซึ่งระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขนส่งไว้ครบถ้วน

ข้อกำหนดในการเดินทาง” หมายถึง เนื้อหาในสัญญา ซึ่งกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการเดินทางเกี่ยวกับข้อจำกัดในการขนส่งผู้โดยสาร สัมภาระ สินค้า ไปรษณีย์ และพัสดุ

ราคาบัตรโดยสาร” หมายถึง ราคาบัตรโดยสาร และค่าธรรมเนียม ทีประกาศสู่สาธารณะหรือค่าบริการ และ/หรือค่าบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ซึ่งรวมไปถึงราคาบัตรโดยสารที่ถูกส่งไปยังตัวแทนจำหน่าย

ผู้ให้บริการอื่นๆ” หมายถึง ผู้ให้บริการอื่น ๆ นอกเหนือจากเรา รหัสผู้ให้บริการเหล่านี้จะได้รับการพิมพ์ในบัตรโดยสาร หรือใช้บัตรโดยสารร่วมกัน

ท่าน” “ของท่าน” “ท่านเอง” “ผู้โดยสาร” “ผู้ใช้บริการหรือ “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่จะใช้หรือใช้บริการเดินทางด้วยเครื่องบินของบริษัท ยกเว้นลูกเรือที่ได้รับการยินยอมจากทางสายการบินแล้ว

สัมภาระ” หมาย ถึง ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ท่านได้นำไปด้วยระหว่างการเดินทาง หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้หมายความรวมถึงทั้งสัมภาระที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน

สัมภาระลงทะเบียน” หมายถึง สัมภาระที่ลงทะเบียนและออกป้ายสัมภาระแล้วโดยบริษัท ซึ่งจะอยู่ในความดูแลของบริษัทระหว่างเที่ยวบิน

 “สัมภาระพกพา” หมายถึง สัมภาระใดๆ ที่ท่านนำเข้ามาในห้องโดยสาร โดยมิได้ลงทะเบียน หรือสัมภาระที่ผู้โดยสารซื้อระหว่างการเดินทางบนเที่ยวบิน

สัญญาการเดินทาง” หมายถึง ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสายการบินและผู้โดยสารตามเงื่อนไขของบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสาร ซึ่งสัญญานี้จะอยู่ในรูปแบบของบัตรโดยสารหรือเอกสารใดๆที่เทียบเท่ากับบัตรโดยสาร

วัน” หมายถึง วันทั้ง 7 วันของสัปดาห์ ตามปฏิทินเกรโกเรียน

ผู้มีอำนาจ” หมายถึงหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลผู้มีอำนาจหรือองค์กรต่างๆที่มีอำนาจ

'SDR' หมายถึงสิทธิพิเศษในการถอนเงินตามที่กำหนดโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ซึ่งเป็นหน่วยงานต่างประเทศของบัญชีที่ขึ้นอยู่กับค่าเงินของสกุลเงินชั้นนำต่างๆ โดยค่าของ SDR มีความผันผวนและมีการคำนวณใหม่ในทุกๆวัน ซึ่งค่าเหล่านี้เป็นที่ยอมรับจากธนาคารพาณิชย์มากที่สุด และจะมีการรายงานเป็นประจำในวารสารชั้นนำด้านการเงินเช่นเดียวกับเว็บไซต์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (www.imf.org)

ป้ายสัมภาระ” หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ท เพื่อเป็นการแสดงว่าสัมภาระนั้น ได้ลงทะเบียนแล้ว

ความเสียหาย” หมายถึง การเสียชีวิต การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้โดยสาร และการสูญหาย สูญหายเพียงบางส่วน หรือความเสียหายอื่นๆ ต่อทรัพย์สินส่วนตัว ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการเดินทาง หรือบริการอันเกิดจากการกระทำของสายการบิน นอกจากนี้ยังหมายถึงความเสียหายในกรณีที่มีการทำลายหรือการสูญเสียใดๆหรือบางส่วน หรือความเสียหายของสัมภาระที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งทางอากาศ รวมถึงความเสียหายจากความล่าช้าในการขนส่งทางอากาศของผู้โดยสารหรือสัมภาระ หรือความเสียหายจากการได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือร่างกาย และ/หรือการสูญเสียบางส่วนของสินค้าหรือสัมภาระและ/หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการต่อเนื่องกับสายการบินหรือบริการอื่น ๆ ที่เราจัดให้

กำหนดเวลาการเช็คอิน” หมายถึงช่วงเวลาที่สายการบินกำหนดให้ผู้โดยสารต้องทำการเช็คอินให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนดและรับบัตรผ่านขึ้นเครื่อง

เว็บไซต์” หมายถึง www.vietjetair.com  ซึ่งสายการบินได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลและเพื่อให้ผู้โดยสารสำรอง ที่นั่งออนไลน์

บัตรโดยสาร” หมายถึง เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ซึ่งออกโดยหน่วยงานของสายการบิน ในรูปของสิ่งตีพิมพ์ และ/หรือในรูปของบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบไปด้วยเงื่อนไขการเดินทาง และข้อมูลเที่ยวบินทั้งหมด

บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบิน  หรือในนามของสายการบิน ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเพื่อการขึ้นเครื่องบิน

เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง” หมายถึง เอกสารที่สายการบินออกให้ผู้โดยสารพร้อมกับบัตรโดยสาร อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้สำหรับยืนยันรายละเอียดในการเดินทาง ซึ่งประกอบไปด้วยชื่อผู้โดยสาร หมายเลขการจอง ข้อมูลเที่ยวบิน และข้อมูลอื่นๆ

 

 

บทที่2: การบังคับใช้

2.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ใช้กับการเดินทางของผู้โดยสารและสัมภาระ โดยเครื่องบินจากท่าอากาศยานต้นทาง ไปยังท่าอากาศยานปลายทาง ซึ่งบังคับใช้กับผู้โดยสารของสายการบินทุกท่าน  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่มีการซื้อบัตรโดยสารจากสายการบินเรียบร้อยแล้ว

2.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยสายการบินจะทำการแก้ไขลงในเว็บไซส์ www.vietjetair.com โดยข้อกำหนดที่เป็นข้อมูลที่สำคัญจะได้รับการประกาศอย่างทั่วถึงและผู้โดยสารสามารถขอข้อมูลเมื่อใดก็ได้

2.3 หากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีข้อขัดแย้ง กับกฏหมายหรือ ข้อบังคับของรัฐบาล ให้ถือกฏหมายเป็นสำคัญ ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะไม่ถูกใช้ในทุกกรณี

2.4 ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อบังคับการบินของบริษัทไม่สอดคล้องกัน ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ มีอำนาจเหนือกว่า เว้นแต่จะระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข

2.5  เช่าเหมาลำ: หากการขนส่งดำเนินการตามข้อตกลงของการเช่าเหมาลำ ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะถูกบังคับใช้โดยบริษัทที่เป็นตัวแทน เพื่อเป็นการอ้างอิงบัตรโดยสารหรือข้อตกลงกับผู้โดยสาร

2.6 โค้ดแชร์: ในบางกรณี เราอาจทำสัญญากับสายการบินอื่นเพื่อทำการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระ เรียกว่า โค้ดแชร์ ซึ่งหมายความว่า แม้ผู้โดยสารจองบัตรโดยสารของสายการบินเรา แต่จะดำเนินการบินโดยสายการบินอื่น ซึ่งในกรณีนี้ เราจะแจ้งให้ท่านข้อมูลของสายการบิน ให้ท่านทราบในขณะที่ทำการจองบัตรโดยสาร

 

 

บทที่ 3 : บัตรโดยสารหรือเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง

3.1 บัตรโดยสารหรือเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง เป็นหลักฐานสำคัญของสัญญาการเดินทางระหว่างผู้โดยสาร กับสายการบินเวียตเจ็ท ทั้งนี้เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ข้อบังคับและเงื่อนไขในสัญญาเหล่านี้รวมกัน ถือว่าเป็นสัญญาการเดินทางระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย (ผู้โดยสารƒ8.2และสายการบิน)

3.2 บัตรโดยสารจะใช้ได้เฉพาะผู้โดยสารที่ระบุชื่อไว้บนบัตร และใช้ได้กับเที่ยวบินที่กำหนดไว้เท่านั้น

3.3 สายการบินจะให้บริการเดินทางเฉพาะผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฏในบัตรโดยสารเท่านั้น โดยผู้โดยสารจะต้องแสดงเอกสาร ประจำตัวของท่าน (บัตรประจำตัวประชาชน สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ หรือหนังสือเดินทางสำหรับเที่ยวบินต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนยืนยันในการเดินทาง

3.4 การโอนสิทธิในการขนส่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับและเงื่อนไขการบิน และเงื่อนไขของสัญญาการขนส่งระหว่างผู้โดยสารและสายการบิน

 

 

บทที่ 4: อัตราค่าโดยสาร

4.1 อัตราค่าโดยสาร จะเป็นอัตราที่ทางสายการบินประกาศไว้ขณะที่ท่านซื้อเท่านั้น และครอบคลุมเฉพาะบริการรับส่งจากท่าอากาศยานต้นทาง ไปยังท่าอากาศยานปลายทาง โดยราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน ค่าบริการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงบริการรับส่งภาคพื้นไปยังเมืองต่างๆ ยกเว้นในกรณีที่สายการบินแจ้งไว้เป็นกรณีพิเศษเท่านั้น โดยให้บริการแบบจุดต่อจุด และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผู้โดยสารในกรณี ที่ผู้โดยสารไม่สามารถไปขึ้นเครื่องต่อได้ (ถ้ามี)

4.2 ผู้โดยสารเด็ก อายุตั้งแต่ 14 วันถึงต่ำกว่า 2 ปี ณ วันเดินทาง จะได้รับการยกเว้นอัตราค่าโดยสาร ซึ่งผู้โดยสารเด็กจำเป็นต้องเดินทางโดยการนั่งบนตักผู้ปกครอง ซึ่งผู้ปกครองหนึ่งท่าน อนุญาตให้นำทารกขึ้นเครื่องได้หนึ่งคนเท่านั้น และไม่อนุญาตให้นำรถเข็นหรือที่นั่งสำหรับเด็กทุกประเภทขึ้นเครื่องบิน

4.3 อัตราค่าโดยสารนี้ไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าประกันภัย ค่าเรียกเก็บจากหน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการท่าอากาศยานหรือบุคคลที่สามอื่นใด ท่านจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยจะถูกรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมของสายการบินแล้ว ซึ่งค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอันเกิดจากการเดินทางทางอากาศอาจเปลี่ยนแปลงตามตารางเวลา และรายละเอียดทั้งหมดจะปรากฏอยู่บนบัตรโดยสาร

4.4 สายการบินขอปฏิเสธการให้บริการ แก่ผู้โดยสารหรือสัมภาระที่ยังไม่ได้ชำระเงินในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นค่าโดยสาร ค่าภาษี หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ

4.5 ค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมเรียกเก็บต่างๆ จะต้องชำระเป็นสกุลเงินตามที่ระบุไว้ตามค่าโดยสารนอกเสียจากว่ากฎหมายหรือ หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะระบุเป็นอย่างอื่นเป็นกรณีพิเศษ

 

 

บทที่ 5: การจอดเปลี่ยนเครื่อง

5.1 การจอดเปลี่ยนเครื่อง จะต้องได้รับการอนุญาตจากท่าอากาศยานนั้นๆ รวมถึงผู้ที่มีอำนาจเกี่ยวข้องต่างๆ ภายใต้ข้อกำหนด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.2 สายการบินจะต้องแจ้งให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า ถึงการจอดเปลี่ยนเครื่อง และจะต้องระบุในบัตรโดยสารอย่างชัดเจน

 

 

บทที่ 6: การสำรองที่นั่ง

6.1 การสำรองที่นั่ง จะได้รับการยืนยันหลังจากที่ท่านทำการจองผ่านทางเว็บไซต์ของเรา หรือผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าหรือผ่านตัวแทนสายการบินเรียบร้อยแล้ว โดยท่านจะได้รับรหัสการจองเป็นหลักฐาน

6.2 การยืนยันการสำรองที่นั่ง: การสำรองที่นั่งจะได้รับการยืนยันหลังจากที่ท่านชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนและหลังจากที่สายการบินได้ออกเอกสาร ยืนยันการเดินทางให้ท่านแล้ว ซึ่งจะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนการชำระได้

6.3 ในกรณีที่การสำรองที่นั่งถูกจองขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง ท่านจะได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งเมื่อชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น

6.4 การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน: การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน รวมถึงการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนเที่ยวบิน เปลี่ยนเส้นทาง และเปลี่ยนเวลาออกเดินทาง จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

6.4.1 เงื่อนไขทั่วไป

·         หากอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินใหม่ต่ำกว่าอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่ได้ยกเลิกไป ผู้โดยสารจะไม่ได้รับคืนค่าโดยสารส่วนต่างนั้น

·         หากอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินใหม่สูงกว่าอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่ได้ยกเลิกไป ผู้โดยสารจะต้องชำระอัตราค่าโดยสารส่วนต่างนั้น

·         สายการบินสามารถออกบัตรโดยสารใหม่ได้หลังจากที่ชำระอัตราค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงแล้วเท่านั้น (ถ้ามี) ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมของเรา โดยมีการระบุการเปลี่ยนแปลงลงในบัตรโดยสารของผู้โดยสารด้วย


6.4.2 รายละเอียดของบัตรโดยสารแต่ละประเภท

เงื่อนไขบัตรโดยสารแต่ละประเภท

TYPE SKYBOSS DELUXE ECO
สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 10 กก. 07 กก. 07 กก.
สัมภาระโหลด 30 กิโลกรัม และ และกระเป๋ากอล์ฟ 1ใบ ไม่เกิน 15 กิโลกรัม (ถ้ามี) 20 กก. น้ำหนักเกิน 40 กิโลกรัม มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง checkอนุญาต checkอนุญาต checkอนุญาต

• มีค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางและส่วนต่างของค่าโดยสาร (ถ้ามี)

• สามารถใช้ได้กับตั๋วที่ไม่ได้ใช้เดินทาง

• เมื่อทำการเปลี่ยนชื่อจะดป็นการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางทั้งหมดในแผนการเดินทางเดียวกัน

การเปลี่ยนเที่ยวบิน เปลี่ยนวันเดินทาง และเปลี่ยนเส้นทาง checkอนุญาต checkอนุญาต checkอนุญาต

• ไม่มีค่าธรรมเนียม

• ชำระส่วนต่างของค่าโดยสาร (ถ้ามี)

• มีค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างของค่าโดยสาร (ถ้ามี)

การอัพเกรด checkไม่รองรับ checkอนุญาต checkอนุญาต

• ไม่มีค่าธรรมเนียม

• ชำระส่วนต่างของค่าโดยสาร (ถ้ามี)

• มีค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างของค่าโดยสาร (ถ้ามี)

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง 3 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง
เมื่อผู้โดยสารไม่มาแสดงตัว ผู้โดยสารจะต้องติดต่อสายการบินเวียตเจ็ท ภายใน 72 ชั่วโมงหลังเวลาออกเดินทางตามกำหนดเพื่อขอยกเลิกเที่ยวบินและรับเครดิตเชลล์

• ตั๋วเครื่องบินถูกยกเลิก

• ค่าโดยสารทั้งหมดสำหรับเที่ยวบินจะถูกตัดโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกเที่ยวบิน และการเก็บรักษาวงเงิน เครดิตเชลล์

checkอนุญาต

checkไม่รองรับ

• ใช้ได้เฉพาะตั๋ว Skyboss ดั้งเดิม (ไม่สามารถใช้กับตั๋ว Skyboss ที่แลกเปลี่ยน / หรืออัพเกรดมากจากตั๋วประเภทอื่น

• เครดิตเชลล์สามารถใช้ได้ภายใน 2 ปี นับจากวันเดินทางบนตั๋ว

• มีค่าธรรมเนียม


หมายเหตุ:

• การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในตั๋วโดยสารที่ทำการชำระเงินเพิ่มแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินได้

• โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม

• บัตรโดยสารทุกประเภทไม่รวมประกันภัยใดๆในเที่ยวบิน ไทยเวียตเจ็ททุกเที่ยวบิน


ก. บัตรโดยสารชั้น SkyBoss

บัตรโดยสารชั้น SkyBoss สามารถขนสัมภาระพกพา 10 กิโลกรัม และสัมภาระลงทะเบียน 30 กิโลกรัม โดยมีบริการพิเศษเช่น ห้องรับรองพิเศษ (ไม่สามารถใช้งานได้ในสนามบินภายในประเทศไทย) ช่องทางเช็คอินพิเศษ, บริการรถส่วนตัว SkyBoss ไปยังเครื่องบิน (ในกรณีที่สนามบินไม่มี aero bridge) รวมถึงบริการที่นั่งพิเศษบนเครื่องบิน


ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนตารางเที่ยวบินโดยไม่คิดค่าบริการสำหรับบัตรโดยสารชั้น SkyBoss และเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้


การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน, เวลาเดินทางและการเส้นทางฟรี โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนดการ การเปลี่ยนของตั๋วต้องเท่ากับหรือสูงกว่าตั๋วที่ซื้อมา หากราคาตั๋วใหม่สูงกว่าตั๋วที่ซื้อจะต้องชำระส่วนต่าง


ชื่อผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงได้สำหรับการเดินทางทั้งหมด โดยต้องรีบแจ้งเปลี่ยนอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนดการของเส้นทางเดิม ผู้โดยสารต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อตามระเบียบของสายการบิน


มูลค่าบัตรโดยสารจะหมดไปหากผู้โดยสารยกเลิกตั๋ว ณ เวลาใดๆ หรือไม่ขึ้นเครื่องตามเที่ยวบินที่ได้ทำการจองไว้ ชั้นตั๋วนี้ไม่สามารถคืนเงินได้


ข. บัตรโดยสารชั้น Deluxe

บัตรโดยสารชั้นDeluxe สามารถขนสัมภาระพกพา 7kgs และสัมภาระเช็คอิน 20kgs รวมถึงบริการพิเศษเช่น:


ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนตารางเที่ยวบินโดยไม่คิดค่าบริการสำหรับบัตรโดยสารชั้น Deluxe และเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้


การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน, เวลาเดินทางและการเส้นทางฟรี โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนดการ การเปลี่ยนของตั๋วต้องเท่ากับหรือสูงกว่าตั๋วที่ซื้อมา หากราคาตั๋วใหม่สูงกว่าตั๋วที่ซื้อจะต้องชำระส่วนต่าง

ชื่อผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงได้สำหรับการเดินทางทั้งหมด โดยต้องรีบแจ้งเปลี่ยนอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนดการของเส้นทางเดิม ผู้โดยสารต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อตามระเบียบของสายการบิน

มูลค่าบัตรโดยสารจะหมดไปหากผู้โดยสารยกเลิกตั๋ว ณ เวลาใดๆ หรือไม่ขึ้นเครื่องตามเที่ยวบินที่ได้ทำการจองไว้ ชั้นตั๋วนี้ไม่สามารถคืนเงินได้
 

ค. บัตรโดยสารชั้นประหยัด Eco

บัตรโดยสารชั้นประหยัด Eco สามารถขนสัมภาระพกพา 7 กิโลกรัมและไม่รวมสัมภาระเช็คอิน โดยผู้โดยสารสามารถซื้อสัมภาระลงทะเบียนได้


ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและชื่อผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสาร Eco ได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้


การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลาเดินทาง เส้นทางและชื่อผู้โดยสารจะได้รับการยอมรับอย่างน้อย 03 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนด และผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนตั๋วโดยตั๋วที่เปลี่ยนเท่ากับหรือสูงกว่าตั๋วที่ซื้อมา หากราคาตั๋วใหม่สูงกว่าตั๋วเดิมจะต้องชำระส่วนต่างเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง


มูลค่าบัตรโดยสารจะหมดไปหากผู้โดยสารยกเลิกตั๋ว ณ เวลาใดๆ หรือไม่ขึ้นเครื่องตามเที่ยวบินที่ได้ทำการจองไว้ ชั้นตั๋วนี้ไม่สามารถคืนเงินได้


บัตรโดยสาร skyboss

บัตรโดยสาร Skyboss สามารถนำสัมพาระพกพาขึ้นเครื่องได้ 10 กิโลกรัม และสามารถโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้สูงสุด 30 กิโลกรัม และยังได้รับบริการพิเศษอีกมากมาย เช่น บริการห้องรับรองพิเศษก่อนการเดินทาง สิทธิพิเศษเช็คอินก่อนใคร บริการรถรับส่งถึงเครื่องบิน (ในกรณีที่สนามบินไม่มีรถรับส่ง) สิทธิพิเศษในการเลือกที่นั่งก่อนใคร

ผู้โดยสาร Skyboss ยังสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม รวมถึงการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ :

การเปลี่ยนเที่ยวบิน การเปลี่ยนเวลาออกเดินทาง และการเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง สามารถทำได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม โดยต้องแจ้งเปลี่ยนอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง ในกรณีที่บัตรโดยสารราคาใหม่สูงกว่าบัตรโดยสารเดิม ผู้โดยสารจำเป็นต้องชำระเงินส่วนต่างนั้นๆ

การเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารสามาถเปลี่ยนได้โดยมีค่าธรรมเนียม ซึ่งต้องเปลี่ยนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง โดยค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของประเทศต้นทาง

มูลค่าของบัตรโดยสารจะหมดไป หากผู้โดยสารยกเลิกบัตรโดยสารหรือไม่สามารถเดินทางในเที่ยวบินนั้นๆได้ บัตรโดยสารประเภทนี้ไม่อนุญาตให้ทำการคืนเงินได้

บัตรโดยสารชั้นประหยัด

บัตรโดยสารชั้นประหยัดสามารถนำสัมภาระพกพาขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม โดยไม่รวมสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารสามารถซื้อแพ็คเกจสำหรับสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้หากจำเป็น

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินและชื่อผู้โดยสารได้ ภายใต้เงื่อนไขบัตรโดยสารชั้นประหยัดดังต่อไปนี้ :

การเปลี่ยนเที่ยวบิน การเปลี่ยนเวลาออกเดินทาง การเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง และการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร สามารถทำได้โดยต้องเปลี่ยนก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยผู้โดยสารจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนช้อมูลนั้นๆ ในกรณีที่บัตรโดยสารราคาใหม่สูงกว่าบัตรโดยสารเดิม ผู้โดยสารจำเป็นต้องชำระเงินส่วนต่างนั้นๆ

มูลค่าของบัตรโดยสารจะหมดไป หากผู้โดยสารยกเลิกบัตรโดยสารหรือไม่สามารถเดินทางในเที่ยวบินนั้นๆได้ บัตรโดยสารประเภทนี้ไม่อนุญาตให้ทำการคืนเงินได้
บัตรโดยสารโปรโมชั่น

บัตรโดยสารโปรโมชั่นสามารถนำสัมภาระพกพาขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม โดยไม่รวมสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารสามารถซื้อแพ็คเกจสำหรับสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้หากจำเป็น

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินและชื่อผู้โดยสารได้ ภายใต้เงื่อนไขบัตรโดยสารโปรโมชั่นดังต่อไปนี้ :

การเปลี่ยนเที่ยวบิน การเปลี่ยนเวลาออกเดินทาง การเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง และการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร สามารถทำได้โดยต้องเปลี่ยนก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยผู้โดยสารจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนช้อมูลนั้นๆ ในกรณีที่บัตรโดยสารราคาใหม่สูงกว่าบัตรโดยสารเดิม ผู้โดยสารจำเป็นต้องชำระเงินส่วนต่างนั้นๆ

มูลค่าของบัตรโดยสารจะหมดไป หากผู้โดยสารยกเลิกบัตรโดยสารหรือไม่สามารถเดินทางในเที่ยวบินนั้นๆได้ บัตรโดยสารประเภทนี้ไม่อนุญาตให้ทำการคืนเงินได้

6.5 ท่านต้องชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนเมื่อได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง หากไม่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนด สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองที่นั่งก่อนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางและ/หรือสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ท่านขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางได้

6.6 ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้โดยสารที่ได้มอบให้แก่สายการบินนั้น สายการบินสามารถนำไปใช้เพื่อสำรองที่นั่งและยืนยันการเดินทาง จัดหาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือและสิ่งอำนวยความสะดวก อำนวยความสะดวกแก่พิธีการการเข้าเมืองทำบัญชีเรียกเก็บเงิน และตรวจสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัตรเครดิตหรือบัตรชำระเงินอย่างอื่น และเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านความปลอดภัย การจัดการและกฎหมาย การออกบัตรเครดิต การทดสอบระบบ การบำรุงรักษาและพัฒนา การวิเคราะห์ทางสถิติ และเพื่อช่วยให้สายการบินสามารถติดต่อกับท่านได้ในภายภาคหน้า โดยท่านอนุญาตให้สายการบินเก็บและใช้ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านและส่งต่อ ข้อมูลดังกล่าวไปยังสำนักงานของสายการบิน ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของสายการบิน ตัวแทนของรัฐบาล ผู้ให้บริการการเดินทางอื่น หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น

สายการบินอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้มาหรือที่เราขอไว้ รวมถึงข้อมูลการชำระเงินของผู้โดยสาร หรือการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

ทำการสำรองที่นั่ง ทำการชำระเงิน และรับบัตรโดยสารจากสายการบิน และบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง

·         การเรียกเก็บเงิน การทำบัญชี และการตรวจสอบบัตรเครดิตหรือบัตรชำระเงินอื่น ๆ

·         อำนวยความสะดวกแก่พิธีการการเข้าเมืองและกรมศุลากากร

·         ด้านความปลอดภัย การจัดการและจุดประสงค์ด้านกฎหมาย

·         การวิเคราะในเชิงสถิติและการตลาด และโปรแกรมสะสมไมล์ต่างๆ

·         การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการพัฒนาระบบ

·         ลูกค้าสัมพันธ์

·         การตลาดทางตรงและวิจัยทางการตลาด ซึ่งเราจะทำโดยการถามหรือได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารแล้วเท่านั้น

ซึ่งผู้โดยสารได้อนุญาตให้สายการบินเก็บและใช้ข้อมูลต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเหล่านี้
6.7 บริการเลือกที่นั่งล่วงหน้า (Advance Seat Request: ASR) ผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ในเวลาที่ทำการจองบัตรโดยสาร หรืออย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนดการ ค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ระบุอยู่ในตารางอัตราค่าธรรมเนียมของเราแล้ว สำหรับบริการนี้ สายการบินอาจใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่นั่งผู้โดยสารได้ไม่ว่า ณ เวลาใดหรือแม้ว่าผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องแล้วก็ตาม โดยสายการบิน จะจัดที่นั่งใหม่ให้ตามความเหมาะสมด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยหรือกฏข้อบังคับด้านการบิน โดยจะไม่รับประกันตำแหน่งที่นั่งซึ่งอาจจะเป็นที่นั่งติดทางเดิน ริมหน้าต่าง แถวทางออก หรือที่นั่งประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ตามสายการบินจะพยายามจัดหาที่นั่งที่สอดคล้องกับราคาและความเหมาะ สมอย่างเต็มความสามารถ สายการบิน สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารย้ายที่นั่งสู่ที่นั่งระดับที่สูงกว่าหาก ขึ้นเครื่องแล้ว

หากกำหนดการของเรามีการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ล่าช้า หรือรวมเที่ยวบิน เราจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

·         จัดให้ท่านเดินทางในเที่ยวบินถัดไป ในตำแหน่งที่นั่งเดิมตามที่เลือกไว้ หรือ

·         จัดให้ท่านเดินทางในเที่ยวบินถัดไป ในตำแหน่งที่นั่งที่มีมูลค่าที่เทียบเท่ากับที่นั่งที่ท่านได้เลือกไว้ หรือ

·         จัดให้ท่านเดินทางในเที่ยวบินถัดไป ในตำแหน่งที่นั่งที่ว่าง หากท่านไม่ได้ที่นั่งเดิมหรือที่มีมูลค่าเที่เทียบเท่าตามที่เลือกไว้ สายการบินจะทำการคืนค่าธรรมเนียมบริการเลือกที่นั่งล่วงหน้าแก่ท่าน

6.8 ที่นั่ง สายการบินจะจัดสรรที่นั่งให้กับผู้โดยสารแต่ละท่านเมื่อดำเนินการเช็คอินตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่ ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย สุขภาพ หรือกฏข้อบังคับด้านการบิน สายการบิน อาจใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่นั่งผู้โดยสารได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องแล้วหรือขณะที่ได้ออกเดินทางแล้วก็ตาม สายการบิน สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารย้ายที่นั่งสู่ที่นั่งระดับที่สูงกว่าหากขึ้นเครื่องแล้ว

6.9 บริการบนเครื่องบิน ผลิตภัณฑ์ บริการ อาหารและสิ่งบันเทิงต่างๆ บนเครื่องบิน เมื่อซื้อแล้ว ท่านไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงราคาผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเครื่องบินโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บัตรโดยสารจะเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเครื่องบินที่จองไว้ล่วงหน้าของท่าน ท่านต้องแสดงบัตรดังกล่าวแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องเพื่อขอรับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว
6.10 การบริการพิเศษ
            1. ผู้โดยสารที่มีความจำนงต้องการการบริการพิเศษจากสายการบินและแจ้งตอนทำการจองบัตรโดยสาร เราจะแจ้งผู้โดยสารในกรณีที่ไม่สามารถให้การบริการพิเศษได้ การบริการพิเศษจะได้รับการยืนยันทันทีที่ผู้โดยสารทำตามขั้นตอนการจองและตาม เงื่อนไขของสายการบินสำเร็จ ถ้าผู้โดยสารแจ้งความจำนงต้องการบริการพิเศษ ณ สนามบิน เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและแจ้งผู้โดยสารว่าสามารถรับท่านเป็นผู้โดยสารได้หรือไม่ เนื่องจากเราไม่สามารถรับผิดชอบความเสี่ยง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หากเกิดความผิดพลาดในส่วนของการบริการพิเศษนี้
            2. ผู้โดยสารที่เคลื่อนไหวร่างกายลำบากและมีการแจ้งขอรับบริการความช่วยเหลือพิเศษจากทางสายการบิน ควรแจ้งตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการลูกค้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง เพื่อให้ทางสายการบินทำการจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือพิเศษตามคำขอได้ทัน และบริการผู้โดยสารให้ได้รับความพอใจสูงสุด หากท่านไม่แจ้งให้สายการบินทราบล่วงหน้าสำหรับการต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษนั้น ทางสายการบินไม่สามารถที่จะเตรียมพร้อมในการให้บริการความช่วยเหลือได้ ทั้งนี้ ทางสายการบินพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารเป็นกรณีพิเศษหากผู้โดยสารแจ้งความจำนงล่วงหน้า
            3. ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษได้เพียงแค่ 8 ท่านต่อหนึ่งเที่ยวบิน ทั้งนี้ รวมผู้โดยสาร 2 ท่านที่ไม่สามารถขึ้นลงบันไดเทียบเครื่องด้วยตนเองได้ เนื่องจากสายการบินไม่สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวไว้ในห้องโดยสารได้
            4. ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยสายการบินอาจขอให้ผู้โดยสารจำเป็นต้องเดินทางไปพร้อมกับผู้ติดตามอีกหนึ่งท่าน หรือในกรณีที่ผู้โดยสารไม่สามารถทำการออกจากห้องโดยสารได้ด้วยตัวเอง หรือไม่เข้าใจคำแนะนำด้านความปลอดภัยบนเครื่องบิน ทั้งนี้ ผู้ติดตามจำเป็นต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และต้องแข็งแรงพอที่จะช่วยเหลือผู้โดยสารให้ออกมาจากเครื่องบินได้อย่างปลอดภัย
            5. ในบางกรณี สายการบินอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการพิเศษเหล่านี้และอาจต้องมีผู้ติดตามมาพร้อมกับผู้โดยสารด้วย
6.11 การบริการพิเศษอื่นๆ กรณีของผู้โดยสารเด็กที่ไม่มีผู้ปกครองมาด้วย ผู้โดยสารทุพพลภาพ ผู้โดยสารที่เจ็บป่วย หรือผู้โดยสารที่ต้องการการช่วยเหลือพิเศษ ทางสายการบินจะให้ความสำคัญเป็นอันแรก เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของเรา

 

บทที่ 7 : การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน)

7.1 ผู้โดยสารต้องทำการเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในระยะเวลาที่สายการบินกำหนด เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการ2ชั่วโมงก่อนกำหนดการออกเดินทางของเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ  และ 3 ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศซึ่งออกจากประเทศเวียดนาม และ 2 ถึง 3 ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศนอกเหนือจากประเทศเวียดนาม และปิดให้บริการ 40 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ 50 นาทีสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เวลาในการเช็คอินนั้น อาจแตกต่างกันออกไปตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานและเที่ยวบินพิเศษ ท่านต้องทำการเช็คอินในขณะที่เคาน์เตอร์ของเราเปิดให้บริการ เราขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเช็คอินในกรณีดังต่อไปนี้

·         กรณีผู้โดยสาร มาทำการเช็คอินหลังจากที่เคาน์เตอร์ปิดให้บริการแล้ว 40 นาที สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ 50 นาที สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศก่อนเวลาออกเดินทาง

·         กรณีผู้โดยสารไม่อาจแสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน

·         กรณีผู้โดยสารไม่มีเอกสาร ใบอนุญาต หรือวีซ่าที่จำเป็นในการเดินทางไปยังสถานที่หรือประเทศนั้นๆตามที่ระบุ

·         กรณีผู้โดยสารไม่ได้ชำระค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นๆ เต็มจำนวน

·         กรณีผู้โดยสารก่อความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือประทุษร้ายเจ้าหน้าที่ของสายการบิน ทั้งทางร่างกาย หรือ ทางวาจา

·         หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นใดมีคำสั่งห้ามไม่ให้ท่านขึ้นเครื่อง

·         หากสายการบินเห็นว่าท่านไม่สมควรแก่การเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมี ลักษณะอาการที่เป็นอันตรายอย่างเห็นได้ชัดในทางการแพทย์

·         หากสายการบินเห็นว่าท่านไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือตัดสินว่าอาการทางการแพทย์ของท่านก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้โดยสารท่านอื่น

7.2 การเช็คอินด้วยตนเอง สายการบินอนุญาตให้ผู้โดยสารเช็คอินด้วยตนเองได้โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขและคำแนะนำเกี่ยวกับการเช็คอินด้วยตนเอง ซึ่งผู้โดยสารสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสายการบิน ทั้งนี้ สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.3 หากไม่มีที่นั่งว่างเนื่องจากมีการสำรองที่นั่งเกินกำหนด สายการบินจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

·         ให้ท่านเดินทางไปกับเที่ยวบินถัดไปที่เร็วที่สุด หากยังมีที่นั่งว่าง หรือเปลี่ยนเที่ยวบินให้ โดยผู้โดยสารไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (หากจำเป็น บัตรโดยสารดังกล่าวจะถูกเก็บไว้) หรือ

·         หากท่านเลือกที่จะเดินทางใหม่ในภายหลัง เราจะเก็บมูลค่าบัตรโดยสารของท่านไว้ในบัญชีเจ้าหนี้ โดยที่ท่านต้องสำรองที่นั่งใหม่ภายเวลาเวลาหกเดือน (180 วัน)

·         สายการบินจะทำการคืนเงินแก่ผู้โดยสารในเที่ยวบินที่เราปฏิเสธการเดินทาง

7.4 การขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารจำเป็นต้องแสดงตัว ณ ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อย 30 นาทีก่อนถึงกำหนดเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินทางสายการบินจะทำการปิดประตูเครื่องก่อนเวลาออกเดินทาง 10 นาที และสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับผู้โดยสารขึ้นเครื่องหากผู้โดยสารไม่ปรากฏตัวภายในเวลาที่กำหนด

7.5 การไม่ปรากฏตัว หากผู้โดยสารไม่มาเช็คอินภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่มาขึ้นเครื่อง ค่าโดยสารที่จ่ายไปแล้ว จะไม่สามารถขอคืนได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

7.6 การปฏิบัติตามข้อบังคับ ท่านต้องปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องและข้อกำหนดของประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง หรือประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน และปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางของสายการบิน สายการบินจะไม่ขอรับผิดชอบแต่อย่างใด หากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง ประกาศและข้อกำหนด

7.7 เอกสารการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบในการจัดหา ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางต่างๆทั้งหมด ที่กำหนดโดยกฎหมายของประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง หรือประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน ซึ่งรวมไปถึง พาสปอร์ต วีซ่า เอกสารสำหรับตรวจคนเข้าเมือง และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยผู้โดยสารยอมรับและยินยอมให้ทางสายการบินทำการคัดลอกพาสปอร์ต หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง และนำส่งแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จนกว่าการเดินทางในเที่ยวบินนั้นๆจะสิ้นสุดลง ทั้งนี้ สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือมีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายหรือข้อกำหนดดังกล่าวขึ้นเครื่อง

7.8 การไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ ผู้โดยสารยินยอมที่จะชำระค่าโดยสาร และ/หรือ ค่าปรับเมื่อใดก็ตามที่สายการบินจำต้องส่งท่านกลับสู่ประเทศต้นทางหรือ ประเทศอื่นตามคำสั่งของรัฐบาล หรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ด้วยเหตุผลที่ผู้โดยสารไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ สายการบินสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าโดยสารไม่ว่ากรณีใดๆ

7.9 ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการกักตัว ฯลฯ หากสายการบินจำเป็นต้องมีรายจ่ายอันเกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดในการเดินทางอื่นๆของประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง หรือประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน ผู้โดยสารจะต้องชำระเงินคืนแก่สายการบินตามจำนวนที่สายการบินได้จ่ายไป ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือตามค่าปรับที่จะต้องชำระ

7.10 การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจสอบความปลอดภัยหรือตรวจสุขภาพที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่สายการบิน

 

บทที่ 8 : สิทธิในการปฏิเสธและข้อจำกัดในการขนส่ง

8.1 สายการบินขอสงวนสิทธิ์การปฏิเสธผู้โดยสารหรือสัมภาระของผู้โดยสารไม่ให้ขึ้นเครื่อง (แม้ในกรณีที่ผู้โดยสารถือบัตรโดยสารหรือบัตรผ่านขึ้นเครื่องที่ยังไม่หมดอายุ) หากสายการบินพิจารณาเห็นว่า

·         การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็นด้านเหตุผลทางความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย

·         การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติตามกฏหมาย หรือข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้ของรัฐ หรือประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง หรือประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน

·         พฤติกรรม สภาพร่างกาย สภาวะทางจิต อายุ หรือหากสัมภาระของผู้โดยสารมีลักษณะดังนี้

-      เป็นเหตุให้ผู้โดยสารท่านอื่นหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเกรงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น

-      ก่อให้เกิดอันตราย หรือความเสี่ยงต่อตัวท่านเอง หรือบุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น

-      จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากทางสายการบิน

·         ท่านได้ประพฤติผิดระหว่างการเดินทางในเที่ยวบินก่อนหน้านี้และพฤติกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นซ้ำอีกได้ หรือ

·         ท่านไม่ได้สังเกตหรือไม่เห็นคำอธิบายหรรือไม่ปฏิบัติตามกฏข้อบังคับของสายการบิน หรือ

·         ท่านปฏิเสธไม่เข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย หรือ

·         ท่านยังไม่ได้ชำระค่าโดยสาร หรือค่าใช้จ่าย หรือภาษีใดๆ ที่ต้องชำระเต็มจำนวน หรือ

·         การชำระเงินของท่านทำโดยการฉ้อฉล หรือ

·         ท่านไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง หรือ

·         การสำรองที่นั่งของท่านกระทำโดยการฉ้อฉล หรือ

·         บัตรเครดิตที่ท่านนำมาใช้ชำระค่าโดยสารได้ถูกแจ้งว่าหายหรือถูกขโมย หรือ

·         เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางหรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นการได้มาด้วยการฉ้อฉลหรือเป็นของปลอม

·         เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สายการบินหรือตัวแทนบริษัทที่ได้รับอนุญาต (กรณีนี้ ทางสายการบินสงวนสิทธิ์ในการกู้คืนเอกสารเหล่านั้น) และ/หรือเราได้รับคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีอำนาจ

8.2. ผู้โดยสารเด็ก: กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12ปี จะไม่สามารถเดินทางได้เว้นแต่มีผู้โดยสารเดินทางไปด้วยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี, สำหรับผู้โดยสารเด็กที่อายุระหว่าง 12 ถึง 14 ปี ที่ไม่มีผู้โดยสารอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีเดินทางไปด้วยนั้น ผู้ปกครองสามารถแจ้งและลงทะเบียนกับพนักงานสายการบินโดยตรงหรือติดต่อ Hotline สำหรับการบริการ unaccompanied minors (ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางด้วยตัวเองและไม่มีผู้รวมเดินทางด้วย) บริการดังกล่าวจะต้องแจ้งอย่างต่ำ 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออก.

8.3 สตรีมีครรภ์ ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินทราบ ถึงอายุครรภ์เมื่อทำการสำรองที่นั่ง รวมถึง ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางดังต่อไปนี้

·         สตรีที่ตั้งครรภ์น้อยกว่า 27 สัปดาห์ จะต้องเซ็นต์เอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบ ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน

·         สตรีที่ตั้งครรภ์ระหว่าง 28 ถึง 32 สัปดาห์ จำเป็นต้อง:

-      ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว พร้อมแจ้งอายุสัปดาห์ของครรภ์และระบุว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ ใบรับรองดังกล่าวจะต้องลงวันที่ไม่เกิน 7 วัน นับจากกำหนดการของเที่ยวบินขาออกหรือเที่ยวบินขาเข้าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

-      ผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน และ

-      สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการผู้โดยสารที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 32 สัปดาห์ขึ้นไป

 

 

บทที่9 : สัมภาระ

9.1 สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธไม่ให้นำสัมภาระดังต่อไปนี้ขึ้นเครื่อง หากพบอยู่ในสัมภาระของท่าน

1. วัตถุที่ไม่ได้รับการบรรจุในกระเป๋าหรือภาชนะอื่นๆอย่างเหมาะสมต่อการเดินทาง (ตามข้อ 9.4 สำหรับสัมภาระลงทะเบียน และข้อ 9.5 สำหรับสัมภาระไม่ลงทะเบียน)

2. วัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน บุคคล หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน เช่น วัตถุที่ระบุไว้ในข้อบังคับสินค้าอันตราย (Dangerous Goods Regulations) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) และสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) และในเงื่อนไขในการเดินทางและเงื่อนไขในสัญญาของเรา

3. วัตถุที่ห้ามมีการขนส่งทางอากาศตามกฎหมาย ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ หรือคำสั่งของประเทศที่ท่านออกเดินทาง ที่เดินทางไปถึง หรือที่ท่านจะเดินทางผ่าน

4. สัมภาระที่ทางสายการบินพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจากน้ำหนัก ขนาด รูปร่าง หรือลักษณะของสิ่งนั้นๆ

5. วัตถุที่แตกง่ายหรือเน่าเสียได้

6. สัตว์ที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต

7.  ชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ ซึ่งทางสายการบินจะอนุญาตให้เป็นสัมภาระเช็คอินหรือสัมภาระพกพา โดยจะต้องบรรจุอย่างระมัดระวังในภาชนะบรรจุสุญญากาศ และต้องมีใบมรณบัตรหรือใบรับรองการกักกันป้องกันการแพร่เชื้อประกอบด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสายการบิน

8. อาหารที่มีกลิ่นแรง (เช่น ทุเรียน ขนุน น้ำปลา เป็นต้น)

9. อาหารทะเลสดหรือแช่แข็ง หรือเนื้อสัตว์อย่างอื่น ที่อาจนำขึ้นเครื่องโดยเป็นสัมภาระไม่ลงทะเบียน เว้นแต่จะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่สายการบินแล้วว่า ได้บรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อยแล้ว ในกล่องโฟมและ/หรือกล่องเก็บความเย็นซึ่งบรรจุอาหารแห้งหรืออาหารที่ไม่เน่าเสียง่าย สายการบินจึงจะอนุญาตให้ลงทะเบียนสัมภาระได้หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว หากผู้โดยสารปฏิเสธการตรวจสอบ สายการบินมีสิทธิปฏิเสธไม่รับสัมภาระดังกล่าวได้

10. อาวุธปืนและยุทธภัณฑ์ วัตถุระเบิด แก๊สที่ติดไฟได้หรือติดไฟไม่ได้ (เช่น สีสเปรย์ แก๊สบิวเทน น้ำมันไฟแช็คชนิดเติม)แก๊สเหลวอุณหภูมิต่ำมาก (เช่น ถังดำน้ำที่มีแก๊สบรรจุอยู่ ไนโตรเจนเหลว) ของเหลวไวไฟ (เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย)ของแข็งที่ติดไฟได้ (เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค) สารอินทรีย์ประเภทเปอร์ออกไซด์ (เช่น เรซิ่น) วัตถุมีพิษ สารที่อาจติดเชื้อได้(เช่น ไวรัส แบคทีเรีย) สารกัมมันตภาพรังสี (เช่น เรเดียม) สารกัดกร่อน (เช่น กรด ด่าง ปรอท เครื่องวัดอุณหภูมิ) สารที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก สารออกซิไดซ์ (เช่น สารฟอกขาว)

11. อาวุธ เช่น ปืนพกโบราณ ดาบ มีด สายยาง สายไฟ กระบองไฟฟ้า ถุงมือไฟฟ้า ระเบิดแก๊สน้ำตา ปืนแก๊สน้ำตา ปืนแก๊สที่ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจน ปีนแก๊สพิษ ปืนคลอโรฟอร์ม ปืนกระสุนพลาสติก ปืนกระสุนยาง ปืนเลเซอร์ ปืนยิงตะปู ปืนแม่เหล็กไฟฟ้า ปืนยิงพลุ กุญแจมือโลหะกุญแจมือพลาสติก และวัตถุในลักษณะคล้ายคลึงกัน

9.2 สัมภาระที่ไม่สมควรนำมาลงทะเบียนโหลดใต้ท้องเครื่อง

9.2.1 ท่านไม่สามารถลงทะเบียนทรัพย์สินเป็นสัมภาระลงทะเบียนได้ และท่านต้องรับความเสี่ยงอันอาจเกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเองหากท่านส่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระลงทะเบียน ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึง เงิน อัญมณี หินมีค่า เครื่องเงิน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ หลักทรัพย์หรือของมีค่าอื่นๆ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง และเอกสารแสดงตนอื่นๆ หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอมใน เอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อทำการเช็คอิน ณ เค้าท์เตอร์ เพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆต่อสายการบิน

9.2.2 ถ้าหากสายการบินตรวจพบทรัพย์สินที่กล่าวมาในข้อ 9.2.1 สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบหากเกิดความสูญเสียใดๆ

9.3 สิทธิ์ในการตรวจค้น ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง สายการบินอาจขอให้ท่านเข้ารับการตรวจค้น เอ็กซเรย์ หรือสแกนด้วยวิธีอื่นเพื่อตรวจสอบตัวท่านหรือสัมภาระของท่าน เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจค้นสัมภาระของท่านในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่ ณ ที่นั้นได้ เพื่อตรวจสอบว่าสัมภาระของท่านบรรจุสิ่งที่ไม่เป็นที่ยอมรับหรือวัตถุต้องห้ามหรือไม่ หากท่านปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามการตรวจค้นหรือการสแกนดังกล่าว สายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านและสัมภาระของท่านขึ้นเครื่อง โดยสายการบินจะไม่มีการชำระเงินคืนหรือรับภาระผูกพันใดๆ ในกรณีที่การตรวจค้นหรือการสแกนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านหรือสัมภาระของท่าน สายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายดังกล่าว นอกเสียจากว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของสายการบิน

9.4. สัมภาระเช็คอิน เมื่อท่านนำสัมภาระมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางกับทางสายการบิน  สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของสายการบินซึ่งสายการบินจะออกป้ายสัมภาระสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่ลงทะเบียนแล้ว

สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะต้องมีชื่อของท่านหรือหลักฐานแสดงตนอื่นๆ ติดไว้อย่างแน่นหนา

สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะถูกขนส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ท่านเดินทาง เว้นแต่ว่าสายการบินได้เลือกที่จะขนส่งสัมภาระไปพร้อมกับเที่ยวบินอื่นเพื่อความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้วยเหตุผลในการปฏิบัติงาน หากสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนของท่านถูกขนส่งไปกับเที่ยวบินถัดไป สายการบินจะนำสัมภาระดังกล่าวส่งคืนให้แก่ท่านภายในเวลาที่เหมาะสม เมื่อสัมภาระนั้นถึงที่หมายแล้ว เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดให้ท่านมาแสดงตนเพื่อขอรับสัมภาระต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร

สายการบินจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสัมภาระเช็คอิน โดยผู้โดยสารจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษหากแจ้งความจำนงล่วงหน้า โดยสายการบินจะประกาศให้ทราบทุกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง ท่านผู้โดยสารที่มีน้ำหนักสัมภาระเช็คอินเกินกว่าจำนวนน้ำหนักที่ซื้อไว้ขณะทำการสำรองที่นั่ง จะถูกเรียกเก็บตามจำนวนน้ำหนักกิโลกรัมที่เกิน โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ไม่สามารถขอคืนหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้

ทั้งนี้ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพและความปลอดภัยสายการบินขอจำกัดน้ำหนักสัมภาระสุทธิ ไม่เกินชิ้นละ 32 กิโลกรัม สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่เกินมา จำเป็นต้องแยกเป็นอีกชิ้นหนึ่ง ณ ขณะที่เช็คอิน สายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเช็คอินสัมภาระที่แพ็คไม่เรียบร้อย กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น สายการบินไม่ขอรับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ (1) ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสัมภาระไม่ลงทะเบียนของท่านซึ่งไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของสายการบิน  หรือ (2) สัมภาระที่ถูกปฏิเสธไม่รับลงทะเบียนเนื่องจากน้ำหนักเกิน

สายการบินอนุญาตให้ท่านนำอุปกรณ์กีฬาขึ้นเครื่องได้ โดยท่านต้องรับความเสี่ยงภัยอันอาจเกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเอง ซึ่งการทำประกันทรัพย์สินดังกล่าว อาจเป็นประโยชน์หากเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์กีฬาของท่าน

9.5 สัมภาระพกพา: ผู้โดยสาร (ยกเว้นเด็กทารกหรือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี) สามารถนำสัมภาระขนาดปกติขึ้นเครื่องได้หนึ่ง 1 ชิ้น และขนาดเล็กได้ 1 ชิ้น สัมภาระพกพาดังกล่าวจะต้องมีขนาดไม่เกิน 56 ซม. x 36 ซม. x 23 ซม. และต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 7 กิโลกรัม สัมภาระพกพาดังกล่าวสามารถรวมถึง กระเป๋าผู้หญิง แล็ปท็อป หนังสือ นิตยสาร กล้อง กล่องบรรจุอาหารเด็ก สินค้าปลอดภาษี และอื่นๆ โดยสามารถวางใต้เบาะที่นั่งด้านหน้าหรือจัดเก็บในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะภายในห้องผู้โดยสารได้ สัมภาระที่ทางสายการบิน พิจารณาแล้วว่ามีน้ำหนักหรือขนาดเกิน จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง เครื่องดนตรีที่มีน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม อาจนำขึ้นห้องโดยสารได้แม้ว่าจะมีขนาดเกินกว่าที่กำหนดก็ตาม โดยผู้โดยสารต้องทำการซื้อที่นั่งเพิ่มสำหรับจัดเก็บได้อย่างปลอดภัยขณะเดินทาง

หากผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ทางสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่รับเช็คอินสัมภาระ หรือนำสัมภาระดังกล่าวโหลดลงใต้ท้องเครื่อง และผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระน้ำหนักเกิน ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

9.6 การรับสัมภาระ: ผู้โดยสารต้องดำเนินการรับสัมภาระด้วยตนเอง ณ จุดรับสัมภาระประจำท่าอากาศยานปลายทาง ทั้งนี้ สายการบินฯ อาจนำสัมภาระไปเก็บรักษาไว้และอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดูแลหากผู้โดยสารไม่รับสัมภาระคืนภายในเวลาที่กำหนด และหากท่านไม่ขอรับสัมภาระคืนภายใน 60 วัน สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดเก็บสัมภาระได้โดยไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น สัมภาระที่เน่าเสียได้อาจถูกกำจัดก่อนถึงกำหนดรับสัมภาระได้ โดยจำนวนเงินที่ได้รับจากการขาย หรือกำจัดดังกล่าวจะถูกส่งกลับไปยังผู้มีอำนาจหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและการกำจัดของสัมภาระ หรือจะถูกส่งไปยังผู้มีอำนาจ กรณีไม่มีการติดต่อหรือไม่ได้เรียกร้องสำหรับจำนวนเงินนั้นๆ

เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนป้ายสัมภาระเมื่อมีการลงทะเบียนสัมภาระเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ในการรับส่งมอบสัมภาระคืน หากบุคคลที่มาขอรับสัมภาระไม่มีป้ายสัมภาระมายืนยัน สายการบินจะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวรับสัมภาระไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้แสดงสิทธิ์ของตนที่มีในสัมภาระจนเป็นที่พอใจของสายการบินแล้วเท่านั้น และสายการบินสงวนสิทธิ์ให้บุคคลดังกล่าวลงนามตกลงยอมรับว่าจะชดเชยค่าความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับสายการบินอันเป็นผลมาจากการส่งมอบสัมภาระดังกล่าว การรับสัมภาระของผู้ถือป้ายสัมภาระโดยไม่มีการร้องเรียน ณ เวลาที่มีการส่งมอบสัมภาระนั้นถือเป็นหลักฐานชั้นต้นว่าสัมภาระดังกล่าวได้ถูกส่งมอบให้ในสภาพดีและเป็นไปตามสัญญาการขนส่งสำหรับการบินระหว่างสายการบิน

 

 

บทที่ 10 กำหนดการ การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกเที่ยวบิน

10.1 กำหนดการ: สายการบินจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเดินทางของท่านและสัมภาระของท่าน โดยยึดตามกำหนดการซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันเดินทางที่สายการบินได้ประกาศออกไป อย่างไรก็ตาม เวลาที่ปรากฏในตารางเที่ยวบิน กำหนดการ หรือที่อื่นใดนั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าเวลาใดๆ แล้วแต่กรณี และสายการบินไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

10.2 การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงตารางบิน: เมื่อผู้โดยสารทำการสำรองที่นั่งกับทางสายการบินแล้ว พนักงานสายการบิน หรือเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งผู้โดยสารเกี่ยวกับข้อมูลของวันเดินทาง ซึ่งเวลาดังกล่าวจะปรากฏอยู่บนบัตรโดยสารนั้นๆ อย่างไรก็ตาม กรณีเกิดเหตุจำเป็นทำให้สายการบินมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ปรับเวลา หรือปรับเส้นทางการบิน หรือเที่ยวบินมีความจำเป็นต้องล่าช้าออกไป สายการบินจะใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามกฏข้อบังคับและความปลอดภัยทางการบิน ดังต่อไปนี้

·         ให้ผู้โดยสารเดินทางไปกับเที่ยวบินถัดไปที่เร็วที่สุดหากยังคงมีที่นั่งว่างอยู่ โดยผู้โดยสารไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือ

·         ให้ผู้โดยสารเก็บยอดค่าโดยสารไว้ในบัญชีเครดิตเป็นวงเงินคงเหลือที่ท่านสามารถนำมาใช้สำหรับการเดินทางในโอกาสต่อไปได้ โดยท่านต้องทำการสำรองที่นั่งใหม่ภายในระยะเวลา 180 วัน นับจากกำหนดการเดินทางเดิม หรือ

·         คืนเงินให้กับผู้โดยสาร รวมถึงค่าบัตรโดยสาร ภาษี หรือค่าบริการ โดยผู้โดยสารไม่ต้องชำระค่าขอเงินคืน

·         ในกรณีที่เกิดความล่าช้าหรือมีการยกเลิก/เปลี่ยนกำหนดเวลาเดินทางของเที่ยวบิน สายการบินจะทำการเตรียมอาหาร ที่พัก รวมถึง บริการรถรับส่ง เพื่อให้เป็นไปตามกฏข้อบังคับของสายการบิน

10.3 ในกรณีที่เกิดความล่าช้าหรือมีการยกเลิก/เปลี่ยนกำหนดเวลาเดินทางของเที่ยวบิน สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารอันเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้

·         กรณีที่สายการบินได้ทำการแจ้งผู้โดยสารล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง หรือในกรณีที่สายการบินไม่สามารถติดต่อผู้โดยสารตามเบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่ที่ผู้โดยสารได้แจ้งไว้กับสายการบิน

·         ผู้โดยสารมีเที่ยวบินต่อเนื่อง ภายใน 3 ชั่วโมงจากเวลาที่เดินทางไปถึงยังสถานีปลายทาง หรือ เวลาอยู่ตามตารางเที่ยวบินนั้นภายใน 6 ชั่วโมง

·         กรณีเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคระหว่างการปฏิบัติการเครื่องบิน นับตั้งแต่กัปตันนำเครื่องขึ้น จนถึงนำเครื่องลงยังสถานีปลายทางเรียบร้อยแล้ว

·         ปัญหาความขัดแย้ง ความไม่สงบทางการเมือง การนัดหยุดงาน การปิดสนามบิน ความสามารถของผู้ให้บริการอื่น ที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบิน และเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ

·         หากสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และ/หรือ ยกเลิกหรือทำให้สิ้นสุด ปรับ เลื่อน ช้าลง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม รวมถึง สภาพอากาศ เหตุผลด้านความปลอดภัยหรือด้วยเหตุผลในเชิงพาณิชย์ที่ทำให้สายการบินไม่สามารถดำเนินการบินได้ โดยที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของสายการบิน ในกรณีนี้ สายการบินไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามที่ได้กล่าวไว้ในเงื่อนไขดังข้อ 10.2

 

 

บทที่ 11: การขอคืนเงิน

11.1 การขอคืนเงินโดยความสมัครใจ: ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทชั้นโดยสารที่ท่านซื้อ หากสามารถขอคืนเงินได้ ทางสายการบินจะคืนให้ในรูปแบบของเครดิตสำหรับการใช้เดินทางในภายหลังแทนการคืนเป็นเงินสด อย่างไรก็ตามในบางกรณี อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ข้อบัญญัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมาย สายการบินจะพิจารณาคืนเงินให้เป็นเงินสดหรือโอนเงินผ่านธนาคารให้ (หากท่านซื้อผ่านบัตรเครดิต)

11.2 การคืนเงินโดยไม่สมัครใจ: ในกรณีที่สายการบินมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ปรับ หรือเลื่อนเที่ยวบิน  ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากสภาวะที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบินฯ หรือด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย หรือด้วยเหตุผลในเชิงพาณิชย์ ในกรณีที่สายการบินจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบิน ผู้โดยสารสามารถเลือกรับเงินคืนตามวิธีดังต่อไปนี้ เครดิตเงินคืนเป็นคูปองสำหรับการเดินทางครั้งถัดไป เงินสด หรือโอนเงินผ่านธนาคาร (หากซื้อผ่านบัตรเครดิต) การทำธุรกรรมคืนเงินเหล่านี้สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานจองบัตรโดยสารหรือเอเย่นต์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสายการบิน หรือธนาคารใดที่ผู้โดยสารระบุมาให้แก่สายการบิน

11.3 รูปแบบการคืนเงิน: การคืนเงินสามารถทำได้ผ่านแบบฟอร์มการขอคืนเงิน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรโดยสาร และข้อกำหนดเป็นไปตามประกาศการคุ้มครองผู้โดยสาร โดยการคืนเงินจะทำการคืนเงินในช่องการชำระเงินเดิมที่ได้ทำการซื้อบัตรโดยสารเท่านั้น โดยต้องแสดงหลักฐานการยืนยันตัวตนด้วย

11.4 สกุลเงิน: สายการบินจะชำระคืนเงินในสกุลเงินตามที่มีการชำระเป็นค่าโดยสารไว้ หรืออาจชำระคืนเป็นเงินสกุลอื่นตามข้อกฎบังคับการบินของบริษัทฯ

11.5 ผู้มีอำนาจในการคืนเงิน: สายการบินจะคืนเงินค่าโดยสารให้ ถ้าสายการบินหรือบริษัทตัวแทนสายการบินเป็นผู้ออกบัตรโดยสารให้ ซึ่งเราและตัวแทนสายการบินเป็นผู้มีอำนาจในการคืนเงิน

11.6 สิทธิ์ในการปฏิเสธการขอคืนเงิน

·         สายการบินขอปฏิเสธการขอคืนเงินในกรณีที่ผู้โดยสารขอคืนเงินกรณีบัตรโดยสารหมดอายุแล้ว

·         สายการบินอาจขอปฏิเสธการขอคืนเงิน หากผู้โดยสารถูกปฏิเสธการเดินทางด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของสายการบิน

 

 

บทที่ 12 : ความประพฤติบนเครื่องบินโดยสาร

12.1 หากสายการบินเห็นว่าความประพฤติของท่านบนเครื่องบินโดยสาร มีความประพฤติดังต่อไปนี้ 
(1)ความผิดทางอาญา 
(2) เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยทางการบิน และความปลอดภัยต่อบุคคลอื่น 
(3) การใช้คำข่มขู่ ด่าว่าหรือเหยียดหยามพนักงานบนเครื่องบิน หรือ ผู้โดยสารท่านอื่นๆ 
(4)ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยข้อปฏิบัติและคำแนะนำของกัปตัน หรือพนักงานบนเครื่องบินที่มีอำนาจเทียบเท่ากัปตัน คำร้องขอของพนักงานบนเครื่องบิน 
(5) สร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ และทรัพย์สินบนเครื่องบิน 
(6) เสพสารเสพติด 
(7) สูบบุหรี่ รวมไปถึงการแอบสูบบุหรี่ในห้องน้ำ 
(8) หรือการปฏิบัติอื่นๆที่ขัดแย้งต่อกฏระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
สายการบินอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งหมายถึงการขออนุญาตนำท่านลงจากเครื่องบิน หรือส่งตัวท่านให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าอากศยานณต้นทาง หรือปลายทาง รวมถึงไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางไปกับสายการบินของเราอีกตลอดไป และนอกจากนี้ท่านอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากพฤติกรรมที่ท่านกระทำบนเครื่องบินโดยสารอีกด้วย

12.2 หากสายการบินได้ใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยเหตุผลแล้วเห็นควรว่าสายการบินต้องเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบิน เพื่อให้ท่านลงจากเครื่องบินเนื่องจากความประพฤติของท่านตามข้อ 12.1 นั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด เช่น การนำเครื่องลงจอดฉุกเฉิน ความเสียหายต่อบุคคลอื่นและทรัพย์สิน หรือความเสียหายที่ส่งผลกระทบถึงสายการบิน เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ให้บริการ หรือผู้โดยสาร ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางดังกล่าว

12.3 ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย สายการบินอาจห้ามไม่ให้หรือจำกัดการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา เครื่องบันทึกพกพา วิทยุพกพา เครื่องเล่นซีดี เกมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณต่างๆ รวมถึงของเล่นวิทยุบังคับและเครื่องรับส่งวิทยุ ยกเว้นแต่เครื่องช่วยการได้ยินและเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเท่านั้น

12.4 สายการบินไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำอาหารมารับประทานบนเครื่องบิน ยกเว้นอาหารสำหรับเด็กอ่อนเท่านั้น รวมถึงห้ามสูบบุหรี่ในทุกเที่ยวบินของเรา

 

 

บทที่ 13:  ข้อจำกัดในการรับผิดชอบ

13.1 ข้อจำกัดทั่วไป ความรับผิดชอบของสายการบินที่พิสูจน์ได้ว่าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้โดยสาร รวมทั้ง การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บหรือสูญเสียอวัยวะ อันเนื่องมาจากการดำเนินการในเที่ยวบินนั้นๆจริง ซึ่งถูกควบคุมโดยกฏและข้อบังคับของกรมการบินพลเรือนของประเทศเวียดนาม และข้อกำหนดแนวทางการดำเนินการของผู้มีอำนาจรัฐอย่างเป็นทางการ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบต่อกรณีเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือการได้รับบาดเจ็บในส่วนใดส่วนหนึ่งบนร่างกายของผู้โดยสาร ไม่เกิน 100,000 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Special Drawing Right) (SDR) รวมค่าดำเนินการทางกฏหมายแล้ว

สายการบินจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้โดยสารระหว่างการเดินทางโดยเครื่องบิน เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวมีสาเหตุมาจากสภาพร่างกายของผู้โดยสารเอง สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบใดๆ

ตามบทบัญญัติข้อ 22(1) ของการประชุมสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศเกี่ยวกับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบิน ตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาเกี่ยวกับความรับผิดของสายการบินสำหรับการเสียชีวิต รวมถึงการบาดเจ็บทางร่างกายอื่นๆของผู้โดยสาร สายการบินจะรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นๆ ไม่เกิน 100,000 ค่าเงินกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Special Drawing Right) (SDR) รวมค่าดำเนินการทางกฏหมายแล้ว

หากสายการบินไม่ได้ระบุไว้อย่างแน่ชัดในเงื่อนไขในการขนส่ง ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ต่อสิทธิและความรับผิดชอบต่อการร้องเรียนใดๆที่เกิดขึ้นจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ในกรณีที่เกิดการเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บทางร่างกายทั้งต่อตนเองและต่อผู้โดยสารท่านอื่นๆจากการขนส่งของสายการบินโดยเจตนา

13.2 ข้อจำกัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ: สายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ความล่าช้า หรือความเสียหายต่อสัมภาระ ยกเว้นจะมีการแจ้งรายละเอียดมูลค่าของสัมภาระที่สูงกว่าไว้ล่วงหน้าและชำระค่าบริการไว้แล้วเท่านั้น ความรับผิดชอบสำหรับการเดินทางภายในประเทศและความรับผิดชอบสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศจะแตกต่างกันไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศนั้นๆ

สายการบินจะทำการชดเชยความเสียหายแก่สัมภาระของผู้โดยสาร โดยชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงของสัมภาระนั้นๆ ซึ่งต้องไม่เกินขีดจำกัดความรับผิดชอบของสายการบิน ผู้โดยสารจำเป็นต้องแสดงหลักฐานความเสียหายของสัมภาระแก่เจ้าหน้าที่ของเรา ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบสัมภาระสูญหายได้ไม่เกินกว่า 200,000 เวียดนามดองต่อกิโลกรัม สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ 20 ดอลล่าร์สหรัฐต่อกิโลกรัม หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่นๆ สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

 

สายการบินจะรับผิดชอบกรณีสัมภาระเสียหายเพียงบางส่วน (เวียดนามดองดังนี้ :

1. ที่จับชำรุด                                150,000

2. ล้อชำรุด                                  150,000

3. ซิปชำรุด                                  150,000

4. พังหรือบุบ                                300,000

5. เกิดการฉีกขาด                           150,000

6. เกิดรอยบุบ                               150,000

7. ช่วงล่างชำรุด (ล้อ)                     200,000

 

สายการบินจะรับผิดชอบให้แก่ผู้โดยสาร กรณีที่เกิดความเสียหายจากการล่าช้าดังนี้

13.3 กรณีได้รับสัมภาระล่าช้า โดยผู้โดยสารมิได้เป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศปลายทางและไม่สามารถมารับสัมภาระได้ภายใน 24 ชั่วโมงเมื่อเดินทางไปถึงประเทศปลายทาง สายการบินจะชดเชยค่าเสียหายตามกฏข้อบังคับของสายการบินไม่เกิน 180,000 เวียดนามดองต่อท่าน สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ 300,000 เวียดนามดองต่อท่าน สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

 

13.4 กรณีที่อนุสัญญากรุงวอร์ซอร์ไม่มีผลใช้บังคับในกรณีที่การเดินทางของท่านไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการรับผิดชอบของอนุสัญญากรุงวอร์ซอร์ ให้กฎต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับการเดินทางดังกล่าว

·         ความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่สายการบินมีอยู่จะลดลงหากเกิดจากความประมาทของท่านซึ่งก่อให้เกิดหรือมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายนั้นๆ

·         สายการบินจะไม่รับผิดในความเสียหายต่อสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องหรือสัมภาระพกพา หากความเสียหายดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นจากความประมาทของสายการบิน และสัมภาระดังกล่าวมิได้อยู่ในความควบคุมหรือดูแลของสายการบิน

·         ความรับผิดชอบของสายการบินในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องหรือสัมภาระพกพา จะจำกัดตามจำนวนที่ระบุไว้ในตารางอัตราค่าธรรมเนียม หากน้ำหนักของสัมภาระไม่ได้ระบุไว้บนป้ายติดสัมภาระ สายการบินจะสันนิษฐานว่า น้ำหนักรวมของสัมภาระลงทะเบียนนั้นไม่เกินน้ำหนักที่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง ในชั้นโดยสารนั้นๆ หากเป็นกรณีของสัมภาระลงทะเบียนซึ่งมีการระบุมูลค่าที่สูงกว่าเป็นลายลักษณ์อักษรตามการประเมินราคาส่วนเกิน ความรับผิดชอบของสายการบินจะจำกัดเท่ากับมูลค่าที่ระบุมาเท่านั้น

·         สายการบินจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับของรัฐบาลที่มีผลบังคับใช้ หรือจากการที่ท่านมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับของรัฐบาล

·         นอกจากที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินนี้ สายการบินจะรับผิดต่อท่านสำหรับความเสียหายอันอาจชดเชยคืนมาได้สำหรับการสูญหายและราคาที่พิสูจน์ได้ตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เท่านั้น

·         เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากสัมภาระของท่าน ท่านต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากสัมภาระของท่านต่อทรัพย์สินหรือบุคคลอื่น รวมถึงทรัพย์สินของสายการบินด้วย

·         สายการบินจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดกับสิ่งของหรือสัมภาระที่ไม่อนุญาตให้บรรจุในสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องหรือสัมภาระพกพาตามที่กำหนดในข้อ 9.2

·         สายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อความเจ็บป่วย ความพิการ ตลอดจนการเสียชีวิต อันเกิดจากคุณลักษณะของสภาพทางร่างกายของท่าน หรือสภาพร่างกายดังกล่าวที่แย่ลง

·         สัญญาการเดินทาง รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดในการเดินทางนี้ และการจำกัดความรับผิดดังกล่าว ให้มีผลถึงตัวแทนผู้มีอำนาจของสายการบิน ลูกจ้าง พนักงานและตัวแทนของบุคคลดังกล่าวให้มีผลเป็นอย่างเดียวกันกับสายการบิน นอกจากนี้จำนวนเงินที่สามารถเรียกคืนได้จากสายการบินและจากตัวแทนผู้มีอำนาจของสายการบิน ลูกจ้าง พนักงานและตัวแทนของบุคคลดังกล่าวต้องไม่เกินจำนวนที่สายการบินต้องรับผิด (หากมี)

·         หากสายการบินไม่ได้ระบุไว้อย่างแจ้งชัด บทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินฉบับนี้ จะไม่ถือเป็นข้อกำหนดที่สละสิทธิหรือจำกัดสิทธิอันมีอยู่ในอนุสัญญากรุงวอร์ซอ หรืออนุสัญญาอื่น หรือกฎหมายอื่นอันอาจใช้บังคับได้

 

 

บทที่ 14 ข้อจำกัดในการเรียกร้องและการดำเนินการ

14.1 หากผู้โดยสารรับสัมภาระโดยไม่มีการร้องเรียน ณ เวลาที่มีการส่งมอบสัมภาระนั้น ถือเป็นหลักฐานได้ว่า สัมภาระดังกล่าวได้ถูกส่งมอบให้แก่ผู้โดยสารในสภาพดีและเป็นไปตามสัญญาระหว่างสายการบินและผู้โดยสาร ยกเว้นกรณีผู้โดยสารมีหลักฐานที่ชัดเจนมากพอมายืนยัน

14.2 ระยะเวลาในการเรียกร้องสิทธิ์และการดำเนินการ หากท่านมีความประสงค์จะเรียกร้องหรือดำเนินการต่อความเสียหายของสัมภาระลงทะเบียน ท่านต้องรีบแจ้งทางสายการบินทันทีที่พบเห็นความเสียหาย และต้องทำหนังสือเพื่อนำส่งให้แก่สายการบินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

·         ในกรณีสูญหายหรือสัมภาระถูกทำลาย ต้องส่งหนังสือแจ้งแก่สายการบินภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่สัมภาระถูกส่งไปถึงมือท่าน

·         ในกรณีทรัพย์สินบางอย่างหายไปจากสัมภาระลงทะเบียน ต้องส่งหนังสือแจ้งแก่สายการบินภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่สัมภาระถูกส่งไปถึงมือท่าน

·         หากท่านมีความประสงค์จะเรียกร้องต่อความล่าช้าของการรับสัมภาระลงทะเบียน ต้องส่งหนังสือแจ้งแก่สายการบินภายในระยะเวลา 21 วัน นับจากวันที่สัมภาระถูกส่งไปถึงมือท่าน

14.3 ระยะเวลาในการเรียกร้องต่อการชดใช้ค่าเสียหาย สิทธิในการเรียกร้องต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น จะต้องกระทำภายใน 2 ปี ตามกฏหมาย ณ สถานที่เกิดเหตุนั้นๆ นับจากวันที่เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง หรือนับจากวันที่เครื่องบินโดยสารควรจะเดินทางไปถึง หรือนับจากวันที่การเดินทางได้สิ้นสุดลง

 

 

บทที่ 15: การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและการสละสิทธิ์

15.1 ห้ามไม่ให้ตัวแทน ลูกจ้าง หรือผู้แทนของบริษัทฯ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเว้นข้อบังคับใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

15.2 สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การแก้ไขใดๆไม่มีผลต่อสัญญาปัจจุบันของสายการบินซึ่งได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานแล้ว

 

 

บทที่ 16: เงื่อนไขอื่นๆ

การขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระของผู้โดยสาร จะดำเนินตามกฏข้อบังคับและเงื่อนไขของสายการบิน

ข่าวที่มีหัวข้อเดียวกัน

สกุลเงิน:

ความต้องการพิเศษ

ผู้ใหญ่

เด็ก

เด็กทารก

สอบถามข้อมูลหรือบริการจองบัตรโดยสารได้ที่:

ศูนย์บริการลูกค้า:
02-089-1909

เพื่อสำรองที่นั่งและรับข้อมูลที่สำคัญ

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
สมัครสมาชิก

สำหรับสมาชิก

เข้าสู่ระบบ ที่นี่

1. Wheelchair service:
a. Wheelchair service is a service offered to disabled or medical passengers with reduced mobility, including:
- Passengers requiring wheelchair for ramp (WCHR) are passengers who can ascend/ descend steps and make own way to/from cabin seat, but requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp
- Passengers requiring wheelchair for step (WCHS) are passengers who can not ascend/ descend steps, but are able to make own way to/from cabin seat, requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp and up/down steps
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC) are passengers who completely immobile, requiring assistance to/from aircraft, up/down steps and to/from cabin seat

b. Conditions of acceptance:
- Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
- Passenger’s health are well enough to make the flight. In case of illness, passengers must complete medical clearance to ensure healthy enough to make the flight (as Passengers required for medical clearance before departure).
- The maximum number of passengers requiring wheelchair on each flight is limited depend on individual service.
- Passengers requiring wheelchair for step(WCHS): be accepted when travel with accompanied passenger, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist WCHS passengers up/down steps and on board; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 WCHS.
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC): We do not provide wheelchair equipment on board; If passengers agree with the condition: we accept for carriage as WCHS.

2. Service for Blind passengers (BLND):
a. Service for Blind passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied BLND passenger: We accept for carriage of accompanied blind passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist BLND passengers; Each accompanied passenger is accepted to travel with 02 BLND.
- For unaccompanied BLND passenger: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• BLND passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage.
• BLND passengers must have assistance from relatives at departure and arrival terminal.

3. Service for Deaf passengers (DEAF):
a. Service for deaf passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied DEAF passengers: We accept for carriage of accompanied deaf passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist DEAF passengers.
- For unaccompanied DEAF passengers: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• DEAF passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage

4. Extra seat service (EXST):
a. Extra seat service is a service offered to passengers, who are oversized, require 2 adjacent seats on board in the same flight; or the service offered to passengers requiring 2 adjacent seats for more convenient.

b. Conditions of acceptance:
- Please contact with our ticketing offices, agents, Call center for EXST requirement.
- Application fare as passenger book 1 more ticket at the time of booking service.

5. Pregnant women (PREG):
Pregnant women are required to inform us at the check-in counter and satisfied conditions below:
a. Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

b. Pregnant women over 27 weeks – 32 weeks:
- Passengers present maternity certificate form satisfy conditions following:
• The certificate is confirmed by maternity doctor.
• The certificate must not be more than 7 days old from the date of travel
• Health diagnosis of pregnant and fetus are good enough to make the flight. In case Health diagnosis of pregnant and fetus are not good enough to take the flight, are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

c. Pregnant women over 32 weeks: We refuse carriage.

d. Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal: are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

6. Passengers required for medical clearance before departure:
a. Passengers required for medical clearance before departure is a passenger who has at least one of the criteria below: 
- Passengers who are unable to care for themselves during the flight due to mental problems
- The injured passengers, illness or health condition can cause seriously impact to the other passengers on the flight.
- Pregnant passengers, include: Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal.
- Infants with unusual health status or prematurely born children
- Passengers who might have their medical condition aggravated during the flight: lung diseases, ear or nose diseases, newly broken bone, newly surgery, newly being pregnant by artificial insemination, serious allergy, etc.
- Passengers with contagious disease: chicken pox, pulmonary tuberculosis, measles, parotitis, etc

b. Conditions of acceptance: 
- Conditions of accompanied passengers:
Being able to move and care for himself during the flight, accept carriage without accompanied passengers
Being unable to move and care for himself/herself during the flight: accept carriage when travel with accompanied passengers, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist passengers; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 passenger required for medical clearance before departure.
- Condition of health examination: passengers are required to complete health certificate with condition following:
• Health certificate from medical centers following:
 In Vietnam: General and specialized hospitals at central, provincial, city, district or equivalents; private and international hospitals; international general clinic.
 In other countries: Medical central with legal status licensed by authorized authority to operate in local countries.
• Health certificate according to our form Health certificate
• The date of diagnosis must not be more than 7 days from the date of travel
• Refusing carriage:
 Prognosis will get worse for the anticipated trip and/or 
 Passengers’ medical might offensive to other passengers.
• Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

7. Infants; Children; unaccompanied minors; young passengers traveling alone:
a. Infants (INF): 
- Infants are passengers who aged under 02 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance:
• Infants with usual health status. In case of Infants with unusual health status or prematurely born children are require for medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)
• We refuse carriage INF under 14.
• INF are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special assistance as WCH; BLND; DEAF; Passengers required for medical clearance before departure.
• Each adult traveling with 01 INF and INF sists on an adult’s lap.
• The maximum number of INF on each flight depend on individual aircraft.

b. Children (CHD):
- Children are passengers who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance: 
• CHD are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special.
• An adult travel with maximum: 1 INF and 1 CHD under 6 years old; or 02 CHD under 6 years old; CHD from 6 or older: no limitation.

c. Unaccompanied minors (UM):
- Unaccompanied minors, who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure, traveling alone.
- We do not provide UM service.

d. Young passengers traveling alone (YPTA):
- YPTA are passengers, who aged from 12 years to under 14 years on the date of departure, traveling alone.
- Conditions of acceptance:
• Accept carriage YPTA only on domestic flights.
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing offices and Call center.
• YPTA are accepted carriage provide Parents/ Guardian complete the Registration for young passenger travel alone form and sign the waiver of responsibility form.
• YPTA are required to have someone to take/ pick up at departure and arrival terminal

8. Baby bassinet on board service; Stretcher service; Oxygen service: We do not provide these services.

closeClose