Skip Navigation Links

สำนักงานขายตั๋ว

สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารในประเทศไทย

Call Center ศูนย์บริการลูกค้า
หมายเลขโทรศัพท์: 02-089-1909 
เปิดบริการทุกวัน 08:00 - 22:00 น.

สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร ไทยเวียตเจ็ท

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ชั้น 6 อาคารผู้โดยสาร ฝั่งตะวันตก

ท่าอากาศยานภูเก็ต
ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ (อาคารชั่วคราว)

ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร

 

เวียดนาม

พื้นที่ภาคใต้

สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร เวียตเจ็ท – ภาคใต้

สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร สนามบิน - อาคารผู้โดยสารในประเทศ 
ที่อยู่อาคารผู้โดยสารในประเทศ สนามบินนานาชาติตึงเสินเญิด เขตตึงบินห์ โฮจิมินห์ซิตี้
โทร:    +848 35474174
แฟกซ์: +848 38489343
เวลาในการทำงาน04:00 – 22:30 (GMT+7ทุกวัน


สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร สนามบิน อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ที่อยู่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 2 สนามบินนานาชาติตึงเสินเญิด เขตตึงบินห์ โฮจิมินห์ซิตี้
เวลาในการทำงาน06:30 - 12:00 (GMT+7) ทุกวัน

สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร เวียตเจ็ท
ที่อยู่8 บิท กุงเตรืองวึกเต้ (วงเวียนโฮ่กองรั่วแขวง 6 เขต 3 โฮจิมินห์ซิตี้
โทร:    +848 38239860
แฟกซ์: +848 38239859
เวลาในการทำงาน07:00 – 21:00 (GMT+7ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์
                          07:00 – 19:00 (GMT+7) วันอาทิตย์และวันหยุด


สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร เวียตเจ็ท
ที่อยู่2เตรื่องเสิน แขวง 2 เขตตึงบินห์ โฮจิมินห์ซิตี้
โทร:    +848 38454640
แฟกซ์: +848 38454643
เวลาในการทำงาน07:00 – 21:00 (GMT+7ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์
                         07:00 – 19:00 (GMT+7) วันอาทิตย์และวันหยุด


สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร เวียตเจ็ท
ที่อยู่284 ณามกีเข๋ยเงี๋ย แขวง 8 เขต 3 โฮจิมินห์ซิตี้
(สี่แยกณามกีเข๋ยเงี๋ย –ลี้จินถั้ง)
โทร:    (08) 62 667 667
แฟกซ์: (08) 62 667 667
เวลาในการทำงาน07:00 – 21:00 (GMT+7ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์
                          07:00 – 19:00 (GMT+7) วันอาทิตย์และวันหยุด


สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร สนามบิน
ที่อยู่: อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินนานาชาติฟูก๊วก เกียงยาวง
โทร: +847 73991166
เวลาในการทำงาน: 06:30 – 16:30 (GMT+7) ทุกวัน


พื้นที่ภาคกลาง

สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร เวียตเจ็ทภาคกลาง

สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร สนามบิน - อาคารผู้โดยสารขาออก
ที่อยู่: อาคารผู้โดยสารขาออก  สนามบินนานาชาติดานัง เขตห๋ายจูว  เมืองดานัง
เวลาในการทำงาน: 04:35 – 22:15 (GMT+7ทุกวัน


สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร เวียตเจ็ท
ที่อยู่: 157– 159 ห่ามหงี แขวงหวิ๋งตรง เขตทันเข เมืองดานัง
โทร:    +84511 3692665
แฟกซ์: +84511 3692663 
เวลาในการทำงาน: 07:00 – 20:00 (GMT+7) ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์
                          07:00 – 18:00 (GMT+7) วันอาทิตย์และวันหยุด


สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร เวียตเจ็ท
ที่อยู่: 201 หงเวือง แขวงห๋ายจูว 2 เขตห๋ายจูว  เมืองดานัง
โทร: +84511 3868118 
เวลาในการทำงาน: 07:00 – 20:00 (GMT+7) ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์
                          07:00 – 18:00 (GMt+7) วันอาทิตย์และวันหยุด


สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร สนามบิน – โถงผู้โดยสารขาออก
ที่อยู่โถงผู้โดยสารขาออก สนามบินนานาชาติฟู้บ่าย เมื่องเว้
เวลาในการทำงาน: 07:00 – 10:00 และ 16:00 – 19:00 (GMT+7) ทุกวัน


สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร สนามบิน - โถงผู้โดยสารขาออก
ที่อยู่โถงผู้โดยสารขาออก  สนามบินวินห์ เมืองวินห์ จังหวัดเงียอาน
เวลาในการทำงาน06:00 – 21:00 (GMT+7ทุกวัน


สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร เวียตเจ็ท
ที่อยู่: 129 เหงียนวังกือ เมืองวินห์ จังหวัดเงียอาน
โทร: +8438 860 8888 
แฟกซ์: +8438 625 0869
เวลาในการทำงาน: 07:00 – 20:00 (GMT+7) ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์
                          07:00 – 18:00 (GMT+7) วันอาทิตย์และวันหยุด


สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร สนามบิน - โถงผู้โดยสารขาออก
ที่อยู่โถงผู้โดยสารขาออก สนามบินฟู่กัด เมืองวีเญิน จังหวัดบินดิ๋ง
เวลาในการทำงาน: 08:00 – 17:00 (GMT+7ทุกวัน


สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร เวียตเจ็ท
ที่อยู่: 435 ตรึงหึงด๋าว เมืองวีเญิน จังหวัดบินดิ๋ง
โทร:    +8456 3820018 
แฟกซ์: +8456 6250250 
เวลาในการทำงาน: 07:00 – 20:00 (GMT+7ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์
                          07:00 – 08:00 (GMT+7) วันอาทิตย์และวันหยุด


สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร เวียตเจ็ทตะวันตก

สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร สนามบิน อาคารผู้โดยสาร
ที่อยู่โถงผู้โดยสารขาออก สนามบินเลียนเคื่อง เมืองดาลัด
เวลาในการทำงาน: 09:00 – 18:30 (GMT+7ทุกวัน


สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร เวียตเจ็ท
ที่อยู่: 02-04 ตรึงวึกก๋อง แขวง 3 เมืองดาลัด
โทร:    +8463 3822895
เวลาในการทำงาน: 07:30 – 20:00 (GMT+7ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์
                         07:30 – 18:00 (GMT+7) วันอาทิตย์และวันหยุด


สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร สนามบิน - อาคารผู้โดยสารขาออก
ที่อยู่โถงผู้โดยสารขาออก สนามบินบวนมาถวด จังหวัดดักลัก
โทร:    +84500 3596596
เวลาในการทำงาน: 14:00 – 20:00 (GMT+7) ทุกวัน


สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร เวียตเจ็ท
ที่อยู่: 13 พานบ๋อยโจว เมืองบวนมาถวด จังหวัดดักลัก
โทร:    +84500 3926926
แฟกซ์: +84500 3842333
เวลาในการทำงาน: 07:00 – 20:00 (GMT+7) ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์

                                          
07:00 – 18:00 (GMT+7) วันอาทิตย์และวันหยุด

พื้นที่ภาคเหนือ

สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร เวียตเจ็ทภาคเหนือ

สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร สนามบิน อาคารผู้โดยสารในประเทศ
ที่อยู่โถงผู้โดยสารขาออก สนามบินนานาชาตินอยไบ  เมืองฮานอย
โทร:    +844 35844494 
แฟกซ์: +844 37282808
เวลาในการทำงาน: 04:00 – 21:00 (GMT+7) ทุกวัน


สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร เวียตเจ็ท
ที่อยู่: 32 ตรึงหึงด๋าว เขตหว่านกี้ม เมืองฮานอย
โทร:    +844 
71088268
แฟกซ์: +844 
71088268
เวลาในการทำงาน: 08:00 – 20:00 (GMT+7) ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์
                          08:00 – 18:00 (GMT+7) วันอาทิตย์และวันหยุด


สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร เวียตเจ็ท
ที่อยู่: 80 หลี้เถือนเกียต เขตหว่านกี้ม เมืองฮานอย
โทร: +844 39411339
แฟกซ์: +844 39411258
เวลาในการทำงาน08:00 – 20:00 (GMT+7ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์
                          08:00 – 18:00 (GMT+7) วันอาทิตย์และวันหยุด


สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร สนามบิน - อาคารผู้โดยสารขาออก
ที่อยู่อาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินกัดบี  เมืองไฮฟอง
โทร:    +8431 3273031
แฟกซ์: +8431 3273031
เวลาในการทำงาน: 07:30 – 20:30 (GMT+7) ทุกวัน


สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร เวียตเจ็ท
ที่อยู่: 07 ตรึงเหงียนฮัน เขตเฟจึง เมืองไฮฟอง
โทร:    +8431 360032
แฟกซ์: +8431 3630032
เวลาในการทำงาน: 07:30 – 19:00 (GMT+7) ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์
                          07:30 – 18:00 (GMT+7) วันอาทิตย์และวันหยุด


สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร เวียตเจ็ท
ที่อยู่: 120 ตรึงฟู้ แขวงเดียนเบียน เมืองถันหว้า
โทร: (037) 3286 668
เวลาในการทำงาน: 7:30 - 20:00 (GMT+7) ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์
                         8:00 - 18:00 (GMT+7) วันอาทิตย์และวันหยุด ปีใหม่

ต่างประเทศ

ประเทศไทย

สิงคโปร์

เกาหลี

ไต้หวัน

กัมพูชา

รัสเซีย

ลาว

อินเดีย

(*) สำนักงานขายตั๋วสนามบินของเวียดเจ็ทปฏิบัติภายใต้เที่ยวบินของสายการบิน แต่ละสนามบินฉะนั้นเวลาให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

สกุลเงิน:

ความต้องการพิเศษ

ผู้ใหญ่

เด็ก

เด็กทารก

สอบถามข้อมูลหรือบริการจองบัตรโดยสารได้ที่:

ศูนย์บริการลูกค้า:
02-089-1909

เพื่อสำรองที่นั่งและรับข้อมูลที่สำคัญ

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
สมัครสมาชิก

สำหรับสมาชิก

เข้าสู่ระบบ ที่นี่

1. Wheelchair service:
a. Wheelchair service is a service offered to disabled or medical passengers with reduced mobility, including:
- Passengers requiring wheelchair for ramp (WCHR) are passengers who can ascend/ descend steps and make own way to/from cabin seat, but requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp
- Passengers requiring wheelchair for step (WCHS) are passengers who can not ascend/ descend steps, but are able to make own way to/from cabin seat, requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp and up/down steps
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC) are passengers who completely immobile, requiring assistance to/from aircraft, up/down steps and to/from cabin seat

b. Conditions of acceptance:
- Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
- Passenger’s health are well enough to make the flight. In case of illness, passengers must complete medical clearance to ensure healthy enough to make the flight (as Passengers required for medical clearance before departure).
- The maximum number of passengers requiring wheelchair on each flight is limited depend on individual service.
- Passengers requiring wheelchair for step(WCHS): be accepted when travel with accompanied passenger, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist WCHS passengers up/down steps and on board; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 WCHS.
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC): We do not provide wheelchair equipment on board; If passengers agree with the condition: we accept for carriage as WCHS.

2. Service for Blind passengers (BLND):
a. Service for Blind passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied BLND passenger: We accept for carriage of accompanied blind passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist BLND passengers; Each accompanied passenger is accepted to travel with 02 BLND.
- For unaccompanied BLND passenger: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• BLND passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage.
• BLND passengers must have assistance from relatives at departure and arrival terminal.

3. Service for Deaf passengers (DEAF):
a. Service for deaf passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied DEAF passengers: We accept for carriage of accompanied deaf passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist DEAF passengers.
- For unaccompanied DEAF passengers: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• DEAF passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage

4. Extra seat service (EXST):
a. Extra seat service is a service offered to passengers, who are oversized, require 2 adjacent seats on board in the same flight; or the service offered to passengers requiring 2 adjacent seats for more convenient.

b. Conditions of acceptance:
- Please contact with our ticketing offices, agents, Call center for EXST requirement.
- Application fare as passenger book 1 more ticket at the time of booking service.

5. Pregnant women (PREG):
Pregnant women are required to inform us at the check-in counter and satisfied conditions below:
a. Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

b. Pregnant women over 27 weeks – 32 weeks:
- Passengers present maternity certificate form satisfy conditions following:
• The certificate is confirmed by maternity doctor.
• The certificate must not be more than 7 days old from the date of travel
• Health diagnosis of pregnant and fetus are good enough to make the flight. In case Health diagnosis of pregnant and fetus are not good enough to take the flight, are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

c. Pregnant women over 32 weeks: We refuse carriage.

d. Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal: are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

6. Passengers required for medical clearance before departure:
a. Passengers required for medical clearance before departure is a passenger who has at least one of the criteria below: 
- Passengers who are unable to care for themselves during the flight due to mental problems
- The injured passengers, illness or health condition can cause seriously impact to the other passengers on the flight.
- Pregnant passengers, include: Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal.
- Infants with unusual health status or prematurely born children
- Passengers who might have their medical condition aggravated during the flight: lung diseases, ear or nose diseases, newly broken bone, newly surgery, newly being pregnant by artificial insemination, serious allergy, etc.
- Passengers with contagious disease: chicken pox, pulmonary tuberculosis, measles, parotitis, etc

b. Conditions of acceptance: 
- Conditions of accompanied passengers:
Being able to move and care for himself during the flight, accept carriage without accompanied passengers
Being unable to move and care for himself/herself during the flight: accept carriage when travel with accompanied passengers, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist passengers; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 passenger required for medical clearance before departure.
- Condition of health examination: passengers are required to complete health certificate with condition following:
• Health certificate from medical centers following:
 In Vietnam: General and specialized hospitals at central, provincial, city, district or equivalents; private and international hospitals; international general clinic.
 In other countries: Medical central with legal status licensed by authorized authority to operate in local countries.
• Health certificate according to our form Health certificate
• The date of diagnosis must not be more than 7 days from the date of travel
• Refusing carriage:
 Prognosis will get worse for the anticipated trip and/or 
 Passengers’ medical might offensive to other passengers.
• Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

7. Infants; Children; unaccompanied minors; young passengers traveling alone:
a. Infants (INF): 
- Infants are passengers who aged under 02 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance:
• Infants with usual health status. In case of Infants with unusual health status or prematurely born children are require for medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)
• We refuse carriage INF under 14.
• INF are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special assistance as WCH; BLND; DEAF; Passengers required for medical clearance before departure.
• Each adult traveling with 01 INF and INF sists on an adult’s lap.
• The maximum number of INF on each flight depend on individual aircraft.

b. Children (CHD):
- Children are passengers who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance: 
• CHD are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special.
• An adult travel with maximum: 1 INF and 1 CHD under 6 years old; or 02 CHD under 6 years old; CHD from 6 or older: no limitation.

c. Unaccompanied minors (UM):
- Unaccompanied minors, who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure, traveling alone.
- We do not provide UM service.

d. Young passengers traveling alone (YPTA):
- YPTA are passengers, who aged from 12 years to under 14 years on the date of departure, traveling alone.
- Conditions of acceptance:
• Accept carriage YPTA only on domestic flights.
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing offices and Call center.
• YPTA are accepted carriage provide Parents/ Guardian complete the Registration for young passenger travel alone form and sign the waiver of responsibility form.
• YPTA are required to have someone to take/ pick up at departure and arrival terminal

8. Baby bassinet on board service; Stretcher service; Oxygen service: We do not provide these services.

closeClose