Skip Navigation Links

ผู้โดยสารที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวกหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

การบริการพิเศษ

ผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขอรับบริการพิเศษจากสายการบินและได้มีการแจ้งความจำนงระหว่างทำการจองบัตรโดยสาร ซึ่งการบริการพิเศษจะได้รับการยืนยันหลังจากที่ผู้โดยสารทำตามขั้นตอนการจองตามเงื่อนไขของสายการบินได้สำเร็จและผ่านการพิจารณาจากสายการบินโดยอ้างอิงจากข้อกำหนดการขนส่ง กรณีผู้โดยสารแจ้งความจำนงต้องการบริการพิเศษ ณ สนามบิน สายการบินมีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบและและทำการยืนยันกับผู้โดยสารว่าสามารถรับท่านเป็นผู้โดยสารได้หรือไม่ อย่างไรก็ดีสายการบินไม่รับผิดชอบในการสูญหาย การกระทำผิดใดๆรวมถึงความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถให้บริการการบริการพิเศษนี้


ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนที่และขอรับบริการพิเศษ จะต้องแจ้งสายการบินหรือ Call Center ของสายการบินอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือพิเศษตามคำขอ สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการพิเศษแก่ผู้โดยสารที่ได้แจ้งการขอรับบริการพิเศษที่ทางสายการบินสามารถจัดหาได้เท่านั้น หากไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้า ทางสายการบินจะพยายามจัดสรรการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารให้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบริการพิเศษนั้นๆว่าสามารถจัดหาให้ได้หรือไม่ ณ เวลาดังกล่าว

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย สายการบินสามารถรองรับผู้โดยสารที่บกพร่องทางการเคลื่อนไหวได้ไม่เกิน 4 คนในเที่ยวบินเดียวกัน โดยสามารถรองรับผู้โดยสารที่บกพร่องในการขึ้นและลงบันไดของเครื่องบินได้จำนวนไม่เกิน 2 ท่านต่อเที่ยวบิน  นอกจากนั้นทางสายการบินไม่มีบริการอุปกรณ์สนับสนุนการเคลื่อนไหวในห้องโดยสารสำหรับผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวใดๆ

สายการบินอาจจะต้องพิจารณาร้องขอให้มีผู้เดินทางร่วม เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือ ในกรณีที่ผู้โดยสารที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในกรณีฉุกเฉิน หรือ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าใจในการสาธิตด้านความปลอดภัยบนเที่ยวบิน อนึ่งผู้โดยสารที่เดินทางร่วมจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีสุขภาพที่แข็งแรงพอที่จะดูแลผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือได้


จ. การให้บริการพิเศษที่ทางสายการบินจัดหาให้นั้น สายการบินอาจจะพิจารณาจัดเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดหาบริการเหล่านี้ และอาจจะมีการจัดเก็บเพิ่มเติมในส่วนของผู้เดินทางร่วมเพื่อให้การช่วยเหลืออีกด้วย


สายการบินจัดประเภทผู้โดยสารที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนที่ เป็น
 3 ประเภทดังต่อไปนี้

 

ก. WCHR: ผู้โดยสารที่ต้องการรถเข็นสำหรับนั่งบนทางลาดเป็นผู้โดยสารที่สามารถขึ้น / ลงบันไดและเดินไป / จากที่นั่งผู้โดยสารได้ แต่ต้องได้รับความช่วยเหลือ สำหรับการเดินทางถึง / จากเครื่องบิน โดยสามารถรับได้จำนวนสูงสุดในแต่ละเที่ยวบินจำนวน 4 คน

 

ข. WCHS: ผู้โดยสารที่ต้องนั่งรถเข็น สำหรับขึ้นลงบันได คือ ผู้โดยสารที่ไม่สามารถก้าวขึ้น / ลงบันไดได้ แต่สามารถเดินทางไป / จากที่นั่งผู้โดยสารได้ โดยต้องการความช่วยเหลือในการเดินทางถึง / จากเครื่องบินผ่านทางลาดขึ้นและลง จำนวนสูงสุด WCHS ในแต่ละเที่ยวบินที่รับได้คือจำนวน 2 คน และจำนวน WCHR และ WCHS รวมกันรับได้สูงสุดในแต่ละเที่ยวบิน จำนวน 4 คน

 

ค. WCHC: ผู้โดยสารที่ต้องใช้เก้าอี้ล้อเลื่อนในห้องโดยสาร เป็นผู้โดยสารที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสมบูรณ์ โดยต้องได้รับความช่วยเหลือในการขึ้นลงบันได รวมถึงการเดินทางจาก / ถึงที่นั่งผู้โดยสาร ในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการอุปกรณ์สำหรับรถเข็นบนเที่ยวบิน สายการบินไม่อนุญาตในการขนส่งอุปกรณ์ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ต้องการอุปกรณ์บนเที่ยวบินให้สมัครเป็น WCHS แทน

 

ความช่วยเหลือพิเศษอื่นๆ:

เงื่อนไขในการรับผู้โดยสารผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว (YPTA) ผู้โดยสารที่บกพร่องทางสายตา (BLND) / ผู้โดยสารที่บกพร่องทางการได้ยิน (DEAF) ผู้โดยสารที่เจ็บป่วยหรือผู้โดยสารรายอื่น ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ต้องได้รับการติดต่อล่วงหน้ากับทางเราอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดการเดินทาง โดยติดต่อประสานงานได้ที่สำนักงานจำหน่ายตั๋วหรือสายด่วนของทางสายการบิน ตามเงื่อนไขข้อบังคับของเรา

 

ก. DEAF / BLND เป็นผู้โดยสารที่มีอาการบกพร่องทางการได้ยินและการมองเห็นที่รุนแรงและสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้โดยขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่มาด้วยกัน จำนวนผู้โดยสาร DEAF / BLND สูงสุดในแต่ละเที่ยวบินคือ 05 คน ต่อ เที่ยวบิน

 

ข. เงื่อนไขการยอมรับ: ผู้โดยสารต้องมาพร้อมกับเพื่อนร่วมทาง ชื่อของผู้ร่วมเดินทางจะต้องแจ้งกับเราโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเดินทางและมาพร้อมกับผู้โดยสารในเที่ยวบินเดียวกัน มิฉะนั้นเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขึ้นเครื่องบินและการคืนตั๋วเครื่องบินให้กับผู้โดยสารดังกล่าว  

 

ผู้โดยสารที่ต้องการเปลออกซิเจน (STCR / OXYG)

ก. STCR เป็นบริการที่ให้เปลสำหรับผู้โดยสารบนเที่ยวบิน

ข. OXYG เป็นบริการที่ให้ออกซิเจนแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน

ค. เงื่อนไขการยอมรับ: สายการบินไม่มีบริการ STCR / OXYG ผู้โดยสารที่นำเอาออกซิเจนมาเองนั้นไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้ไม่ว่ากรณีใดๆเนื่องด้วยข้อบังคับของ CAAT

 

** หมายเหตุ**

ต้องยื่นคำขออย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนที่กำหนดการการเดินทาง

บริการพิเศษสำหรับผู้โดยสาร รับเรื่องเฉพาะ สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร และ Call center

ผู้โดยสารมีสุขภาพที่ดีพอที่จะเดินทางไปกับที่ยวบินได้ ในกรณีเจ็บป่วย ผู้โดยสารต้องมีใบรับรองทางการแพทย์ ตาม "บทบัญญัติ สำหรับผู้โดยสารต้องได้รับการตรวจสุขภาพก่อนเดินทางบนเที่ยวบิน" เพื่อให้แน่ใจว่ามีสุขภาพดีพอที่จะเดินทางได้

ในกรณีผู้โดยสารไม่ได้ยื่นคำขอบริการพิเศษสำหรับรถเข็น, BLND และ / หรือ DEAF ล่วงหน้าและต้องการใช้บริการพิเศษ ณ สนามบิน พนักงานสายการบิน / หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานภาคพื้น จะตรวจสอบเงื่อนไขการรับผู้โดยสาร โดยมีเงื่อนไขว่าผู้โดยสารต้องมีผู้ร่วมเดินทางและมาพร้อมกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือในระหว่างเที่ยวบินและการขึ้นเครื่อง การพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานะของผู้โดยสารและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธในการรับผู้โดยสาร

สกุลเงิน:

ความต้องการพิเศษ

ผู้ใหญ่

เด็ก

เด็กทารก

สอบถามข้อมูลหรือบริการจองบัตรโดยสารได้ที่:

ศูนย์บริการลูกค้า:
02-089-1909

เพื่อสำรองที่นั่งและรับข้อมูลที่สำคัญ

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
สมัครสมาชิก

สำหรับสมาชิก

เข้าสู่ระบบ ที่นี่

1. Wheelchair service:
a. Wheelchair service is a service offered to disabled or medical passengers with reduced mobility, including:
- Passengers requiring wheelchair for ramp (WCHR) are passengers who can ascend/ descend steps and make own way to/from cabin seat, but requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp
- Passengers requiring wheelchair for step (WCHS) are passengers who can not ascend/ descend steps, but are able to make own way to/from cabin seat, requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp and up/down steps
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC) are passengers who completely immobile, requiring assistance to/from aircraft, up/down steps and to/from cabin seat

b. Conditions of acceptance:
- Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
- Passenger’s health are well enough to make the flight. In case of illness, passengers must complete medical clearance to ensure healthy enough to make the flight (as Passengers required for medical clearance before departure).
- The maximum number of passengers requiring wheelchair on each flight is limited depend on individual service.
- Passengers requiring wheelchair for step(WCHS): be accepted when travel with accompanied passenger, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist WCHS passengers up/down steps and on board; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 WCHS.
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC): We do not provide wheelchair equipment on board; If passengers agree with the condition: we accept for carriage as WCHS.

2. Service for Blind passengers (BLND):
a. Service for Blind passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied BLND passenger: We accept for carriage of accompanied blind passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist BLND passengers; Each accompanied passenger is accepted to travel with 02 BLND.
- For unaccompanied BLND passenger: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• BLND passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage.
• BLND passengers must have assistance from relatives at departure and arrival terminal.

3. Service for Deaf passengers (DEAF):
a. Service for deaf passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied DEAF passengers: We accept for carriage of accompanied deaf passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist DEAF passengers.
- For unaccompanied DEAF passengers: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• DEAF passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage

4. Extra seat service (EXST):
a. Extra seat service is a service offered to passengers, who are oversized, require 2 adjacent seats on board in the same flight; or the service offered to passengers requiring 2 adjacent seats for more convenient.

b. Conditions of acceptance:
- Please contact with our ticketing offices, agents, Call center for EXST requirement.
- Application fare as passenger book 1 more ticket at the time of booking service.

5. Pregnant women (PREG):
Pregnant women are required to inform us at the check-in counter and satisfied conditions below:
a. Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

b. Pregnant women over 27 weeks – 32 weeks:
- Passengers present maternity certificate form satisfy conditions following:
• The certificate is confirmed by maternity doctor.
• The certificate must not be more than 7 days old from the date of travel
• Health diagnosis of pregnant and fetus are good enough to make the flight. In case Health diagnosis of pregnant and fetus are not good enough to take the flight, are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

c. Pregnant women over 32 weeks: We refuse carriage.

d. Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal: are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

6. Passengers required for medical clearance before departure:
a. Passengers required for medical clearance before departure is a passenger who has at least one of the criteria below: 
- Passengers who are unable to care for themselves during the flight due to mental problems
- The injured passengers, illness or health condition can cause seriously impact to the other passengers on the flight.
- Pregnant passengers, include: Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal.
- Infants with unusual health status or prematurely born children
- Passengers who might have their medical condition aggravated during the flight: lung diseases, ear or nose diseases, newly broken bone, newly surgery, newly being pregnant by artificial insemination, serious allergy, etc.
- Passengers with contagious disease: chicken pox, pulmonary tuberculosis, measles, parotitis, etc

b. Conditions of acceptance: 
- Conditions of accompanied passengers:
Being able to move and care for himself during the flight, accept carriage without accompanied passengers
Being unable to move and care for himself/herself during the flight: accept carriage when travel with accompanied passengers, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist passengers; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 passenger required for medical clearance before departure.
- Condition of health examination: passengers are required to complete health certificate with condition following:
• Health certificate from medical centers following:
 In Vietnam: General and specialized hospitals at central, provincial, city, district or equivalents; private and international hospitals; international general clinic.
 In other countries: Medical central with legal status licensed by authorized authority to operate in local countries.
• Health certificate according to our form Health certificate
• The date of diagnosis must not be more than 7 days from the date of travel
• Refusing carriage:
 Prognosis will get worse for the anticipated trip and/or 
 Passengers’ medical might offensive to other passengers.
• Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

7. Infants; Children; unaccompanied minors; young passengers traveling alone:
a. Infants (INF): 
- Infants are passengers who aged under 02 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance:
• Infants with usual health status. In case of Infants with unusual health status or prematurely born children are require for medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)
• We refuse carriage INF under 14.
• INF are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special assistance as WCH; BLND; DEAF; Passengers required for medical clearance before departure.
• Each adult traveling with 01 INF and INF sists on an adult’s lap.
• The maximum number of INF on each flight depend on individual aircraft.

b. Children (CHD):
- Children are passengers who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance: 
• CHD are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special.
• An adult travel with maximum: 1 INF and 1 CHD under 6 years old; or 02 CHD under 6 years old; CHD from 6 or older: no limitation.

c. Unaccompanied minors (UM):
- Unaccompanied minors, who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure, traveling alone.
- We do not provide UM service.

d. Young passengers traveling alone (YPTA):
- YPTA are passengers, who aged from 12 years to under 14 years on the date of departure, traveling alone.
- Conditions of acceptance:
• Accept carriage YPTA only on domestic flights.
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing offices and Call center.
• YPTA are accepted carriage provide Parents/ Guardian complete the Registration for young passenger travel alone form and sign the waiver of responsibility form.
• YPTA are required to have someone to take/ pick up at departure and arrival terminal

8. Baby bassinet on board service; Stretcher service; Oxygen service: We do not provide these services.

closeClose