Skip Navigation Links

เวลาทำขั้นตอนการบิน

กลับไปที่คำถามที่พบบ่อย         กลับไปที่หน้าหลัก

 1.ผู้โดยสารต้องทำการเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในระยะเวลาที่สายการบินกำหนดเท่าไหร่

- เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการ 2 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางของเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ 3 ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ 
2.เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดให้บริการก่อนการเดินทางกี่นาที
- เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดให้บริการก่อนการเดินทาง
  45 นาทีสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ
  45 นาทีสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
3.ผู้โดยสารทำการเช็คอินแล้วแต่มาไม่ทันเวลาเครื่องออกเดินทาง จะมีส่งผลอย่างไร
- ผู้โดยสารต้องมาถึงประตูก่อนขึ้นเครื่องบินอย่างน้อย15นาที ถ้าหากผู้โดยสารมาไม่ทันก่อนประตูเครื่องบินปิด ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบัตรโดยสาร
4. ขั้นตอนการเช็คอินและขั้นตอนการขึ้นเครื่อง(boarding)แตกต่างกันอย่างไร
- ขั้นตอนการเช็คอิน คือ การที่ผู้โดยสารยืนยันเที่ยวบิน ฝากกระเป๋าสัมภาระ(ถ้ามี) และได้รับบอร์ดดิ้งพาส
- ขั้นตอนการขึ้นเครื่อง (boarding) คือ ผู้โดยสารจำเป็นต้องแสดงตัว ณ ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อย15นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
5.การแสดงบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ E-ticket 
- ผู้โดยสารต้องแสดงบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) เพื่อทำการเช็คอิน
6.การเตรียมเอกสารการเดินทาง
1.สำหรับเที่ยวบินในประเทศ ผู้โดยสารต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
- ผู้ใหญ่ หรือเด็กที่มีอายุมากกว่า 7 ปี : ประเภทบัตรต้องติดภาพและประทับตรารับรอง : บัตรประจำตัวประชาชน บัตรกองทัพ บัตรกองทัพตำรวจ ใบอนุญาตขับรถ บัตรสมาชิกพรรค บัตรนักข่าว บัตรหนังสือเดินทาง (บัตรที่ออกจากทางราชการ)
- เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ต้องมีสูติบัตร ถ้าเด็กไม่ได้ไปพร้อมกับพ่อแม่จะต้องมีเอกสารอนุมัติจากผู้ปกครองให้เด็กสามารถเดินทางได้และจะต้องพกเอกสารอนุมัติมาที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 
2. สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ: ผู้โดยสารต้องมีหนังสือเดินทางและวีซ่าที่ถูกต้องก่อนเข้าประเทศ
7.หากบัตรประชาชนหรือใบอนุญาติขับขี่สูญหาย ต้องทำอย่างไร
- ผู้โดยสารจะต้องไปที่สำนักงานตำรวจ เพื่อขอใบรับรองตัวและจะต้องปิดผนึกภาพถ่ายส่วนตัวด้วยเพื่อที่ผู้โดยสารจะได้รับการยอมรับสำหรับการเดินทางในเที่ยวบินของเรา
8.ผู้โดยสารมาช้าและไม่ทันเช็คอินภายในระยะเวลาที่กำหนด จะส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารอย่างไร
- หากผู้โดยสารไม่มาเช็คอินภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่มาขึ้นเครื่อง ค่าโดยสารที่จ่ายไปแล้วจะไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรเช่น การเกิดอุบัติเหตุจนไม่สามารถมาขึ้นเครื่องได้และมีใบรับรองแพทย์ เป็นต้น
9.ในกรณีผู้โดยสารถูกปฏิเสธการเข้าไปในบางประเทศปลายทางเนื่องจากการวีซ่าไม่สมบูรณ์จะได้รับการปฏิบัติอย่างไร
- ผู้โดยสารต้องยินยอมที่จะชำระค่าโดยสารและ/หรือค่าปรับเมื่อใดก็ตามที่สายการบินจำเป็นต้องส่งท่านกลับสู่ประเทศต้นทางหรือประเทศอื่นตามคำสั่งของรัฐ หรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ด้วยเหตุผลที่ผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศนั้นๆ ทั้งนี้สายการบินสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าโดยสารไม่ว่ากรณีใดๆ
 

 

สกุลเงิน:

ความต้องการพิเศษ

ผู้ใหญ่

เด็ก

เด็กทารก

สอบถามข้อมูลหรือบริการจองบัตรโดยสารได้ที่:

ศูนย์บริการลูกค้า:
02-089-1909

เพื่อสำรองที่นั่งและรับข้อมูลที่สำคัญ

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
สมัครสมาชิก

สำหรับสมาชิก

เข้าสู่ระบบ ที่นี่

1. Wheelchair service:
a. Wheelchair service is a service offered to disabled or medical passengers with reduced mobility, including:
- Passengers requiring wheelchair for ramp (WCHR) are passengers who can ascend/ descend steps and make own way to/from cabin seat, but requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp
- Passengers requiring wheelchair for step (WCHS) are passengers who can not ascend/ descend steps, but are able to make own way to/from cabin seat, requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp and up/down steps
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC) are passengers who completely immobile, requiring assistance to/from aircraft, up/down steps and to/from cabin seat

b. Conditions of acceptance:
- Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
- Passenger’s health are well enough to make the flight. In case of illness, passengers must complete medical clearance to ensure healthy enough to make the flight (as Passengers required for medical clearance before departure).
- The maximum number of passengers requiring wheelchair on each flight is limited depend on individual service.
- Passengers requiring wheelchair for step(WCHS): be accepted when travel with accompanied passenger, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist WCHS passengers up/down steps and on board; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 WCHS.
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC): We do not provide wheelchair equipment on board; If passengers agree with the condition: we accept for carriage as WCHS.

2. Service for Blind passengers (BLND):
a. Service for Blind passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied BLND passenger: We accept for carriage of accompanied blind passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist BLND passengers; Each accompanied passenger is accepted to travel with 02 BLND.
- For unaccompanied BLND passenger: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• BLND passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage.
• BLND passengers must have assistance from relatives at departure and arrival terminal.

3. Service for Deaf passengers (DEAF):
a. Service for deaf passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied DEAF passengers: We accept for carriage of accompanied deaf passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist DEAF passengers.
- For unaccompanied DEAF passengers: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• DEAF passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage

4. Extra seat service (EXST):
a. Extra seat service is a service offered to passengers, who are oversized, require 2 adjacent seats on board in the same flight; or the service offered to passengers requiring 2 adjacent seats for more convenient.

b. Conditions of acceptance:
- Please contact with our ticketing offices, agents, Call center for EXST requirement.
- Application fare as passenger book 1 more ticket at the time of booking service.

5. Pregnant women (PREG):
Pregnant women are required to inform us at the check-in counter and satisfied conditions below:
a. Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

b. Pregnant women over 27 weeks – 32 weeks:
- Passengers present maternity certificate form satisfy conditions following:
• The certificate is confirmed by maternity doctor.
• The certificate must not be more than 7 days old from the date of travel
• Health diagnosis of pregnant and fetus are good enough to make the flight. In case Health diagnosis of pregnant and fetus are not good enough to take the flight, are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

c. Pregnant women over 32 weeks: We refuse carriage.

d. Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal: are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

6. Passengers required for medical clearance before departure:
a. Passengers required for medical clearance before departure is a passenger who has at least one of the criteria below: 
- Passengers who are unable to care for themselves during the flight due to mental problems
- The injured passengers, illness or health condition can cause seriously impact to the other passengers on the flight.
- Pregnant passengers, include: Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal.
- Infants with unusual health status or prematurely born children
- Passengers who might have their medical condition aggravated during the flight: lung diseases, ear or nose diseases, newly broken bone, newly surgery, newly being pregnant by artificial insemination, serious allergy, etc.
- Passengers with contagious disease: chicken pox, pulmonary tuberculosis, measles, parotitis, etc

b. Conditions of acceptance: 
- Conditions of accompanied passengers:
Being able to move and care for himself during the flight, accept carriage without accompanied passengers
Being unable to move and care for himself/herself during the flight: accept carriage when travel with accompanied passengers, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist passengers; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 passenger required for medical clearance before departure.
- Condition of health examination: passengers are required to complete health certificate with condition following:
• Health certificate from medical centers following:
 In Vietnam: General and specialized hospitals at central, provincial, city, district or equivalents; private and international hospitals; international general clinic.
 In other countries: Medical central with legal status licensed by authorized authority to operate in local countries.
• Health certificate according to our form Health certificate
• The date of diagnosis must not be more than 7 days from the date of travel
• Refusing carriage:
 Prognosis will get worse for the anticipated trip and/or 
 Passengers’ medical might offensive to other passengers.
• Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

7. Infants; Children; unaccompanied minors; young passengers traveling alone:
a. Infants (INF): 
- Infants are passengers who aged under 02 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance:
• Infants with usual health status. In case of Infants with unusual health status or prematurely born children are require for medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)
• We refuse carriage INF under 14.
• INF are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special assistance as WCH; BLND; DEAF; Passengers required for medical clearance before departure.
• Each adult traveling with 01 INF and INF sists on an adult’s lap.
• The maximum number of INF on each flight depend on individual aircraft.

b. Children (CHD):
- Children are passengers who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance: 
• CHD are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special.
• An adult travel with maximum: 1 INF and 1 CHD under 6 years old; or 02 CHD under 6 years old; CHD from 6 or older: no limitation.

c. Unaccompanied minors (UM):
- Unaccompanied minors, who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure, traveling alone.
- We do not provide UM service.

d. Young passengers traveling alone (YPTA):
- YPTA are passengers, who aged from 12 years to under 14 years on the date of departure, traveling alone.
- Conditions of acceptance:
• Accept carriage YPTA only on domestic flights.
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing offices and Call center.
• YPTA are accepted carriage provide Parents/ Guardian complete the Registration for young passenger travel alone form and sign the waiver of responsibility form.
• YPTA are required to have someone to take/ pick up at departure and arrival terminal

8. Baby bassinet on board service; Stretcher service; Oxygen service: We do not provide these services.

closeClose