Skip Navigation Links

ผู้โดยสารพิเศษ

กลับไปที่คำถามที่พบบ่อย         กลับไปที่หน้าหลัก
1.ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์สามารถขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่
- ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินทราบถึงอายุครรภ์เมื่อทำการสำรองที่นั่งรวมถึง ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางดังต่อไปนี้
- สตรีที่ตั้งครรภ์น้อยกว่า 27 สัปดาห์ จะต้องเซ็นเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบ ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน
- สตรีที่ตั้งครรภ์ระหว่าง 28-32 สัปดาห์จำเป็นต้อง:
(1) ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว พร้อมแจ้งอายุสัปดาห์ของครรภ์และระบุว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ ใบรับรองดังกล่าวจะต้องลงวันที่ไม่เกิน 7 วัน นับจากกำหนดการของเที่ยวบินขาออกหรือเที่ยวบินขาเข้าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
(2) ผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน
(3) สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการผู้โดยสารที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 32 สัปดาห์ขึ้นไป
2.เด็กทารก
- สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเช็คอินสำหรับเด็กทารกที่มีอายุต่ำกว่า 14 วัน อย่างไรก็ตามสายการบินอาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษหากผู้โดยสารมีเอกสารทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญมายืนยันและรับรองว่าเด็กทารกนั้นสามารถเดินทางได้ พร้อมลายเซ็นจากบิดาและมารดารบนเอกสารข้อจำกัดความรับผิดชอบของสายการบิน
- เด็กทารกอายุมากกว่า 14 วันไม่เกิน 2 ปีจะได้รับอนุญาตให้เดินทางได้กับผู้ปกครองและควรจะนั่งอยู่บนตักของผู้ปกครองหรือคนที่ไปด้วยเท่านั้น
3.ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางตามลำพัง
- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีจะไม่สามารถเดินทางได้หากไม่มีบุคคลที่อายุมากกว่า 18 ปีเดินทางไปด้วย
- เด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีถึง 16 ปีสามารถเดินทางได้ หากมีเอกสารรับรองจากผู้ปกครอง
- เด็กอายุตั้งแต่ 16 ปีมากกว่าขึ้นไป สามารถเดินทางโดยลำพังได้โดยไม่ต้องมีเอกสารใดๆ
4.บริการรถเข็น
- กรุณาติดต่อ Call center 02-089-1909 เพื่อขอความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร และต้องแจ้งทาง Call center ก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 48 ชม.
- สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัยสายการบินสามารถบริการ จำกัดผู้โดยสารที่นั่งรถเข็น 4 คนต่อหนึ่งเที่ยวบิน ในบางกรณีจำเป็นต้องมีผู้ติดตามเดินทางมาด้วย
- ผู้โดยสารสามารถขอความช่วยเหลือเป็นพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ต้องการอุปกรณ์ติดตามหรือความช่วยเหลือทางการแพทย์บนเครื่องบิน ต้องแจ้งให้สายการบินทราบอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง กรณีที่ไม่แจ้งให้สายการบินทราบล่วงหน้า ทางสารการบินขอปฎิเสธการเดินทางเพื่อความปลอดภัยผู้โดยสาร
- ทางสายการบินขอสงวนสิทธิไม่รับผู้โดยสารที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองตลอดการเดินทางได้
5.ผู้โดยสารหนึ่งคนต้องการที่จะจองเก้าอี้สองที่นั่งได้หรือไม่และมีวิธีการจองอย่างไร (Extra seat) 
- ผู้โดยสารสามารถทำการจองได้ โดยทำการจองล่วงหน้าได้ที่ call center 02-089-1909 และที่ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบิน และชำระเงินรวมทั้งหมดเป็น 2 ที่นั่ง
6.กรณีผู้โดยสารหูหนวก ตาบอดและเป็นใบ้
1.ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางสายตาหรือการสูญเสียการมองเห็น ( BLND )
- ทางสายการบินขอกำจัดไม่เกิน 5 ที่นั่งต่อ 1 เที่ยวบิน
- ผู้โดยสารสามารถเดินทางกับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป
- ผู้โดยสารไม่อนุญาตให้เดินทางกับเด็กทารก
- ผู้โดยสารจะถูกกำหนดที่นั่งเข้าในตำแหน่งที่ไม่รบกวนกับบริการหรือทางเข้าไปถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือและทางออกของผู้โดยสารคนอื่นๆ 
- ควรให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินก่อนและออกจากเครื่องบินหลังสุด
2.สำหรับผู้โดยสารที่หูหนวกหรือบกพร่องทางการได้ยิน
- ผู้โดยสารที่เดินทางจำเป็นต้องมีผู้ติดตามมาด้วย ผู้ที่ติดตามมาด้วยจะต้องรับผิดชอบที่จะอธิบายคำแนะนำให้กับผู้โดยสารในระหว่างการบินและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 
- ทางสายการบินจำกัด 4 ท่าน ต่อหนึ่งเที่ยวบิน
- ผู้โดยสารจะถูกจัดตำแหน่งที่นั่งที่ไม่รบกวนกับการบริการหรือทางเข้าถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือและทางออกของผู้โดยสารคนอื่น ๆ 
- ควรให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินก่อนและออกจากเครื่องบินหลังสุด
3.ผู้โดยสารจำกัดความสามารถในการพูด (ใบ้)
- สามารถเดินทางได้ 
7. ผู้ใหญ่หนึ่งคนสามารถเดินทางไปกับกับเด็กทารกอายุต่ำกว่า 2 ปีได้หรือไม่
- ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้ โดยให้เด็กทารกนั่งบนตัก
8.ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งออนไลน์สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีหรือไม่
- ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีจะต้องไปเดินทางพร้อมกับผู้ปกครองหรือคนที่เดินทางด้วยต้องอายุมากกว่า 18 ปี
 
 

สกุลเงิน:

ความต้องการพิเศษ

ผู้ใหญ่

เด็ก

เด็กทารก

สอบถามข้อมูลหรือบริการจองบัตรโดยสารได้ที่:

ศูนย์บริการลูกค้า:
02-089-1909

เพื่อสำรองที่นั่งและรับข้อมูลที่สำคัญ

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
สมัครสมาชิก

สำหรับสมาชิก

เข้าสู่ระบบ ที่นี่

1. Wheelchair service:
a. Wheelchair service is a service offered to disabled or medical passengers with reduced mobility, including:
- Passengers requiring wheelchair for ramp (WCHR) are passengers who can ascend/ descend steps and make own way to/from cabin seat, but requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp
- Passengers requiring wheelchair for step (WCHS) are passengers who can not ascend/ descend steps, but are able to make own way to/from cabin seat, requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp and up/down steps
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC) are passengers who completely immobile, requiring assistance to/from aircraft, up/down steps and to/from cabin seat

b. Conditions of acceptance:
- Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
- Passenger’s health are well enough to make the flight. In case of illness, passengers must complete medical clearance to ensure healthy enough to make the flight (as Passengers required for medical clearance before departure).
- The maximum number of passengers requiring wheelchair on each flight is limited depend on individual service.
- Passengers requiring wheelchair for step(WCHS): be accepted when travel with accompanied passenger, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist WCHS passengers up/down steps and on board; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 WCHS.
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC): We do not provide wheelchair equipment on board; If passengers agree with the condition: we accept for carriage as WCHS.

2. Service for Blind passengers (BLND):
a. Service for Blind passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied BLND passenger: We accept for carriage of accompanied blind passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist BLND passengers; Each accompanied passenger is accepted to travel with 02 BLND.
- For unaccompanied BLND passenger: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• BLND passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage.
• BLND passengers must have assistance from relatives at departure and arrival terminal.

3. Service for Deaf passengers (DEAF):
a. Service for deaf passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied DEAF passengers: We accept for carriage of accompanied deaf passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist DEAF passengers.
- For unaccompanied DEAF passengers: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• DEAF passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage

4. Extra seat service (EXST):
a. Extra seat service is a service offered to passengers, who are oversized, require 2 adjacent seats on board in the same flight; or the service offered to passengers requiring 2 adjacent seats for more convenient.

b. Conditions of acceptance:
- Please contact with our ticketing offices, agents, Call center for EXST requirement.
- Application fare as passenger book 1 more ticket at the time of booking service.

5. Pregnant women (PREG):
Pregnant women are required to inform us at the check-in counter and satisfied conditions below:
a. Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

b. Pregnant women over 27 weeks – 32 weeks:
- Passengers present maternity certificate form satisfy conditions following:
• The certificate is confirmed by maternity doctor.
• The certificate must not be more than 7 days old from the date of travel
• Health diagnosis of pregnant and fetus are good enough to make the flight. In case Health diagnosis of pregnant and fetus are not good enough to take the flight, are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

c. Pregnant women over 32 weeks: We refuse carriage.

d. Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal: are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

6. Passengers required for medical clearance before departure:
a. Passengers required for medical clearance before departure is a passenger who has at least one of the criteria below: 
- Passengers who are unable to care for themselves during the flight due to mental problems
- The injured passengers, illness or health condition can cause seriously impact to the other passengers on the flight.
- Pregnant passengers, include: Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal.
- Infants with unusual health status or prematurely born children
- Passengers who might have their medical condition aggravated during the flight: lung diseases, ear or nose diseases, newly broken bone, newly surgery, newly being pregnant by artificial insemination, serious allergy, etc.
- Passengers with contagious disease: chicken pox, pulmonary tuberculosis, measles, parotitis, etc

b. Conditions of acceptance: 
- Conditions of accompanied passengers:
Being able to move and care for himself during the flight, accept carriage without accompanied passengers
Being unable to move and care for himself/herself during the flight: accept carriage when travel with accompanied passengers, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist passengers; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 passenger required for medical clearance before departure.
- Condition of health examination: passengers are required to complete health certificate with condition following:
• Health certificate from medical centers following:
 In Vietnam: General and specialized hospitals at central, provincial, city, district or equivalents; private and international hospitals; international general clinic.
 In other countries: Medical central with legal status licensed by authorized authority to operate in local countries.
• Health certificate according to our form Health certificate
• The date of diagnosis must not be more than 7 days from the date of travel
• Refusing carriage:
 Prognosis will get worse for the anticipated trip and/or 
 Passengers’ medical might offensive to other passengers.
• Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

7. Infants; Children; unaccompanied minors; young passengers traveling alone:
a. Infants (INF): 
- Infants are passengers who aged under 02 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance:
• Infants with usual health status. In case of Infants with unusual health status or prematurely born children are require for medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)
• We refuse carriage INF under 14.
• INF are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special assistance as WCH; BLND; DEAF; Passengers required for medical clearance before departure.
• Each adult traveling with 01 INF and INF sists on an adult’s lap.
• The maximum number of INF on each flight depend on individual aircraft.

b. Children (CHD):
- Children are passengers who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance: 
• CHD are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special.
• An adult travel with maximum: 1 INF and 1 CHD under 6 years old; or 02 CHD under 6 years old; CHD from 6 or older: no limitation.

c. Unaccompanied minors (UM):
- Unaccompanied minors, who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure, traveling alone.
- We do not provide UM service.

d. Young passengers traveling alone (YPTA):
- YPTA are passengers, who aged from 12 years to under 14 years on the date of departure, traveling alone.
- Conditions of acceptance:
• Accept carriage YPTA only on domestic flights.
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing offices and Call center.
• YPTA are accepted carriage provide Parents/ Guardian complete the Registration for young passenger travel alone form and sign the waiver of responsibility form.
• YPTA are required to have someone to take/ pick up at departure and arrival terminal

8. Baby bassinet on board service; Stretcher service; Oxygen service: We do not provide these services.

closeClose