Skip Navigation Links

สัมภาระ

กลับไปที่คำถามที่พบบ่อย         กลับไปที่หน้าหลัก

1.ผู้โดยสารสามารถนำกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องบินได้กี่กิโลกรัม

- กระเป๋าสัมภาระ : ผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม

- สัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง: ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบัตรโดยสารของผู้โดยสาร ผู้โดยสารอาจเลือกที่จะซื้อบริการเพิ่ม 15 กก. , 20 กก. , 25 กก. , 30 กก.ตามความต้องการของผู้โดยสาร

2.เกี่ยวกับความยาวความกว้างความสูงและน้ำหนักของขนาดกระเป๋าเดินทาง

- สำหรับกระเป๋าติดตัว: ผู้โดยสาร (ยกเว้นเด็กทารกหรือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2ปี) สามารถนำสัมภาระขนาดปกติขึ้นเครื่องได้หนึ่ง 1 ชิ้น และ ขนาดเล็ก 1 ชิ้น สัมภาระพกพาดังกล่าวจะต้องมีขนาดไม่เกิน 56 ซม. X 36 ซม. X 23 ซม. และต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 7 กิโลกรัม

- สำหรับโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง: ทางสายการบินไม่ อนุญาตโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องไม่เกินชิ้นละ 32 กิโลกรัม และขนาดไม่เกิน 81 ซม. X 119 ซม. X 119 ซม. ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพและความปลอดภัยสายการบินขอจำกัดน้ำหนักสัมภาระสุทธิ

3.การจำกัดของเหลว เช่นน้ำ สเปรย์ เจล ผู้โดยสารถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกินกี่ มิลลิลิตร 

 - ผู้โดยสารสามารถถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 100 มล. ยึดตามขนาดบรรจุภัณฑแล้วบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน 1,000 มล.

4.ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธไม่ให้นำสัมภาระดังต่อไปนี้ขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่อง

1. สัมภาระที่ไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในหีบห่อหรือในกระเป๋าหรือภาชนะอื่นๆอย่างเหมาะสมต่อการเดินทาง 

2. วัตถุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่ออากาศยานหรือบุคคลหรือทรัพย์สินบนเครื่องบินได้แก่ รายการวัตถุที่ระบุไว้ในกฏระเบียบเกี่ยวกับ สินค้าอันตรายขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ และในเงื่อนไขในการเดินทางและเงื่อนไขในสัญญาของเรา

3.สิ่งของต้องห้ามมีการขนส่งทางอากาศตามกฎหมาย ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ หรือ คำสั่งของประเทศที่ท่านออกเดินทางไปถึง หรือที่ท่านจะเดินทางผ่าน

4. สัมภาระที่ทางสายการบินพิจารณาแล้วไม่เหมาะสม อันเนื่องจากน้ำหนัก รูปร่างขนาด รูปร่าง หรือลักษณะของสิ่งนั้นๆ

5.วัตถุที่แตกง่ายหรือเน่าเสียง่าย 

6.สัตว์มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต

7.ชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ ซึ่งทางสายการบินจะอนุญาตสัมภาระเช็คอินหรือสัมภาระพกพา โดยต้องบรรจุอย่างระมัดระวังในภาชนะบรรจุสุญญากาศ และต้องมีใบมรณบัตรหรือใบรับรองการกักกันป้องกันการแพร่เชื้อประกอบด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของทางสายการบิน

8.อาหารที่มีกลิ่นแรง (ทุเรียน ขนุน น้ำปลา เป็นต้น)

9.อาหารทะเลสดหรือแช่แข็งหรือเนื้อสัตว์อย่างอื่น ๆ ที่อาจนำขึ้นเครื่องโดยขนส่งเป็นสัมภาระไม่ลงทะเบียนว้นแต่จะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่สายการบินแล้วว่า ได้บรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อยแล้ว ในกล่องโฟมและ/หรือกล่องเก็บความเย็นซึ่งบรรจุอาหารแห้งหรืออาหารที่ไม่เน่าเสียง่าย สายการบินจึงจะอนุญาติให้ลงทะเบียนสัมภาระได้หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว หากผู้โดยสารปฎิเสธการตรวจสอบ สายการบินมีสิทธิปฎิเสธไม่รับสัมภาระดังกล่าวได้

10.อาวุธปืนและยุทธภัณฑ์ วัตถุระเบิด แก๊สที่ติดไฟได้หรือติดไฟไม่ได้ (เช่น สีสเปรย์ แก๊สบิวเทน น้ำมันไฟแช็คชนิดเต็ม)แก๊สเหลวอุณหภูมิต่ำ (เช่น ถังดำน้ำที่มีแก๊สบรรจุอยู่ ไนโตเจนเหลว) ของเหลว ไวไฟ (เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย)ของแข็งที่ติดไฟได้(เช่นไม้ขีด ไฟแช็ค) สารอินทรีย์ประเภทเปอร์ออกไซด์(เช่น เรซิ่น) วัตถุมีพิษ สารที่อาจติดเชื้อได้ (เช่น ไวรัส แบคทีเรีย)สารกัมตภาพรังสี (เช่น เรเดียม) สารกัดกร่อน (เช่น กรด ด่าง ปรอท เครื่องวัดอณหภูมิ) สารที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก สารออกซิไดซ์ (เช่น สารฟอกขาว)

11.อาวุธ เช่นปืนพกโบราณ ดาบ มีด สายยาง สายไฟ กระบองไฟฟ้า ถุงมือไฟฟ้า ระเบิดแก๊สน้ำตา ปืนแก๊สน้ำตา ปืนแก๊สที่ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจน ปืนแก๊สพิษ ปืนคลอโรฟอร์ม ปืนกระสุนพลาสติก และ วัตถุในลักษณะคล้ายคลึงกัน

สกุลเงิน:

ความต้องการพิเศษ

ผู้ใหญ่

เด็ก

เด็กทารก

สอบถามข้อมูลหรือบริการจองบัตรโดยสารได้ที่:

ศูนย์บริการลูกค้า:
02-089-1909

เพื่อสำรองที่นั่งและรับข้อมูลที่สำคัญ

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
สมัครสมาชิก

สำหรับสมาชิก

เข้าสู่ระบบ ที่นี่

1. Wheelchair service:
a. Wheelchair service is a service offered to disabled or medical passengers with reduced mobility, including:
- Passengers requiring wheelchair for ramp (WCHR) are passengers who can ascend/ descend steps and make own way to/from cabin seat, but requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp
- Passengers requiring wheelchair for step (WCHS) are passengers who can not ascend/ descend steps, but are able to make own way to/from cabin seat, requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp and up/down steps
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC) are passengers who completely immobile, requiring assistance to/from aircraft, up/down steps and to/from cabin seat

b. Conditions of acceptance:
- Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
- Passenger’s health are well enough to make the flight. In case of illness, passengers must complete medical clearance to ensure healthy enough to make the flight (as Passengers required for medical clearance before departure).
- The maximum number of passengers requiring wheelchair on each flight is limited depend on individual service.
- Passengers requiring wheelchair for step(WCHS): be accepted when travel with accompanied passenger, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist WCHS passengers up/down steps and on board; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 WCHS.
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC): We do not provide wheelchair equipment on board; If passengers agree with the condition: we accept for carriage as WCHS.

2. Service for Blind passengers (BLND):
a. Service for Blind passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied BLND passenger: We accept for carriage of accompanied blind passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist BLND passengers; Each accompanied passenger is accepted to travel with 02 BLND.
- For unaccompanied BLND passenger: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• BLND passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage.
• BLND passengers must have assistance from relatives at departure and arrival terminal.

3. Service for Deaf passengers (DEAF):
a. Service for deaf passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied DEAF passengers: We accept for carriage of accompanied deaf passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist DEAF passengers.
- For unaccompanied DEAF passengers: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• DEAF passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage

4. Extra seat service (EXST):
a. Extra seat service is a service offered to passengers, who are oversized, require 2 adjacent seats on board in the same flight; or the service offered to passengers requiring 2 adjacent seats for more convenient.

b. Conditions of acceptance:
- Please contact with our ticketing offices, agents, Call center for EXST requirement.
- Application fare as passenger book 1 more ticket at the time of booking service.

5. Pregnant women (PREG):
Pregnant women are required to inform us at the check-in counter and satisfied conditions below:
a. Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

b. Pregnant women over 27 weeks – 32 weeks:
- Passengers present maternity certificate form satisfy conditions following:
• The certificate is confirmed by maternity doctor.
• The certificate must not be more than 7 days old from the date of travel
• Health diagnosis of pregnant and fetus are good enough to make the flight. In case Health diagnosis of pregnant and fetus are not good enough to take the flight, are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

c. Pregnant women over 32 weeks: We refuse carriage.

d. Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal: are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

6. Passengers required for medical clearance before departure:
a. Passengers required for medical clearance before departure is a passenger who has at least one of the criteria below: 
- Passengers who are unable to care for themselves during the flight due to mental problems
- The injured passengers, illness or health condition can cause seriously impact to the other passengers on the flight.
- Pregnant passengers, include: Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal.
- Infants with unusual health status or prematurely born children
- Passengers who might have their medical condition aggravated during the flight: lung diseases, ear or nose diseases, newly broken bone, newly surgery, newly being pregnant by artificial insemination, serious allergy, etc.
- Passengers with contagious disease: chicken pox, pulmonary tuberculosis, measles, parotitis, etc

b. Conditions of acceptance: 
- Conditions of accompanied passengers:
Being able to move and care for himself during the flight, accept carriage without accompanied passengers
Being unable to move and care for himself/herself during the flight: accept carriage when travel with accompanied passengers, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist passengers; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 passenger required for medical clearance before departure.
- Condition of health examination: passengers are required to complete health certificate with condition following:
• Health certificate from medical centers following:
 In Vietnam: General and specialized hospitals at central, provincial, city, district or equivalents; private and international hospitals; international general clinic.
 In other countries: Medical central with legal status licensed by authorized authority to operate in local countries.
• Health certificate according to our form Health certificate
• The date of diagnosis must not be more than 7 days from the date of travel
• Refusing carriage:
 Prognosis will get worse for the anticipated trip and/or 
 Passengers’ medical might offensive to other passengers.
• Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

7. Infants; Children; unaccompanied minors; young passengers traveling alone:
a. Infants (INF): 
- Infants are passengers who aged under 02 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance:
• Infants with usual health status. In case of Infants with unusual health status or prematurely born children are require for medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)
• We refuse carriage INF under 14.
• INF are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special assistance as WCH; BLND; DEAF; Passengers required for medical clearance before departure.
• Each adult traveling with 01 INF and INF sists on an adult’s lap.
• The maximum number of INF on each flight depend on individual aircraft.

b. Children (CHD):
- Children are passengers who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance: 
• CHD are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special.
• An adult travel with maximum: 1 INF and 1 CHD under 6 years old; or 02 CHD under 6 years old; CHD from 6 or older: no limitation.

c. Unaccompanied minors (UM):
- Unaccompanied minors, who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure, traveling alone.
- We do not provide UM service.

d. Young passengers traveling alone (YPTA):
- YPTA are passengers, who aged from 12 years to under 14 years on the date of departure, traveling alone.
- Conditions of acceptance:
• Accept carriage YPTA only on domestic flights.
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing offices and Call center.
• YPTA are accepted carriage provide Parents/ Guardian complete the Registration for young passenger travel alone form and sign the waiver of responsibility form.
• YPTA are required to have someone to take/ pick up at departure and arrival terminal

8. Baby bassinet on board service; Stretcher service; Oxygen service: We do not provide these services.

closeClose