Skip Navigation Links

คำถามที่พบบ่อย

กลับไปที่คำถามที่พบบ่อย         กลับไปที่หน้าหลัก
1.บัตรโดยสารประเภท Promo มีราคาแตกต่างจากบัตรโดยสารประเภท Eco อย่างไร
-บัตรโดยสารทั้งสองประเภทไม่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ที่นั่งบนเครื่องบิน เพียงแต่จะแตกต่างด้านบริการเพิ่มเติมเล็กน้อย
 - สามารถพกพาสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้  7 กิโลกรัม หากต้องการสัมภาระเพิ่ม ผู้โดยสารสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเติมได้
-ไม่มีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และหนังสือพิมพ์บริการฟรี แต่ผู้โดยสารสามารถซื้อบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องได้
-บัตรโดยสารประเภท Promo ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน/เวลาเดินทางได้ แต่บัตรโดยสารประเภท Eco สามารถเปลี่ยนแปลงวัน/เวลาเดินทางแต่มีค่าธรรมเนียม 
2.หากผู้โดยสารต้องการสำรองบัตรโดยสารราคาประเภท Promo ต้องทำอย่างไร
-เมื่อผู้โดยสารทราบวันเวลาเดินทางที่แน่นอน ผู้โดยสารสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลหน้าเว็บไซด์ www.vietjetair.com  หรือ เบอร์ติดต่อ call center 02-089-1909 ในช่วงจำหน่ายบัตรโดยสารประเภท Promo และช่องทางการชำระเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหน้าเว็บไซต์ และ call center 
3.ช่องทางการจำหน่ายบัตรโดยสาร
- สามารถสำรองบัตรโดยสารที่ www.vietjetair.com   เบอร์ติดต่อ call center 02-089-1909 และ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบิน
4.ผู้โดยสารต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาบัตรโดยสาร หรือไม่
- ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามระเบียบของสายการบิน 
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 10% ของค่าตั๋วโดยสาร)
- ค่าธรรมเนียมสนามบิน
- ค่าธรรมเนียมอื่นบริการเพิ่มเติม 
5.หากสำรองบัตรโดยสารเที่ยวบินขาไปและขากลับ จะได้รับส่วนลดหรือไม่
- บัตรโดยสารขาไปและขากลับไม่ได้รับส่วนลด แต่ผู้โดยสารสามารถเลือกราคาบัตรโดยสารที่ถูกที่สุดสำหรับทำการจอง
6.ผู้โดยสารต้องเตรียมข้อมูลใดบ้าง หากต้องการทำการจองผ่านหน้าระบบเว็บไซต์และทาง call center
เตรียมข้อมูลดั้งต่อไปนี้
 1.เส้นทางเที่ยวขาไปและขากลับ วันและเวลา 
 2. ชื่อ-นามสกุลของผู้โดยสาร (จำเป็นต้องตรงกับหน้าบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต)
 3. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อผู้โดยสาร (เนื่องจากข้อมูลนี้เป็นสิ่งจำเป็นในกรณีเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกเที่ยวบิน) 
 4. Email (เพื่อส่งบัตรโดยสารอิเล็คทรอนิคยืนยันไปยัง Email)
7.ช่องทางที่ดีที่สุดของการซื้อบัตรโดยสารสำหรับผู้โดยสารต้องการเดินทางด่วน 
- ผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ www.vietjetair.com หรือเคาน์เตอร์ของสายการบิน และต้องทำการสำรองบัตรที่นั่งก่อนล่วงหน้าเที่ยวบินออก 4 ชั่วโมง 
8.E-ticket คืออะไร
- บัตรโดยสารโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ คือ บัตรโดยสารที่ได้รับการรับรองจากสายการบิน หรือตัวแทนจำหน่าย (ที่มีการรับรองจากสายการบิน) ซึ่งข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารจะถูกเก็บเอาไว้ในระบบการจองของสายการบิน ซึ่งมีหมายเลขบัตรรวม 8 หลัก เริ่มต้นด้วยหมายเลข 68000001 68xxxxxx 
9.ช่องทางการรับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
-ผู้โดยสารจะได้รับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Email ที่แจ้งไว้ในระบบการจอง หรือหากผู้โดยสารไม่ได้รับบัตรโดยสารผ่าน Email ภายหลัง 1 ชั่วโมงจากการซื้อบัตรโดยสาร ผู้โดยสารสามารถเข้าไปที่ www.vietjetair.com ด้วยรหัสการจองที่นั่งเดิมและข้อมูลผู้โดยสารเพื่อค้นหาข้อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือติดต่อ call center เพื่อดำเนินการส่งตั๋วผ่าน Email 
10.กรณีบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์สูญหาย
ผู้โดยสารสามารถเข้าไปที่ www.vietjetair.com ด้วยรหัสการจองที่นั่งเดิมและข้อมูลผู้โดยสารเพื่อที่จะค้นหาข้อมูลตั๋วอิเล็กทรอนิกส์หรือติดต่อ call center 
11. ผู้โดยสารต้องแสดงบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) หรือไม่ 
จำเป็นต้องแสดงบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่อง
12.กรณีผู้โดยสารต้องการยืนยันการจองว่าทำรายการสำเร็จหรือไม่
เมื่อบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์และการชำระเงินสำเร็จ ระบบจะยืนยันหมายเลขบัตรโดยสารและข้อมูลการเดินทางไปยัง Email ที่แจ้งไว้ในระบบการจอง หากผู้โดยสารไม่ได้รับบัตรโดยสารผ่าน Email ภายหลัง 1 ชั่วโมงจากการซื้อบัตรโดยสาร  ผู้โดยสารสามารถเข้าไปที่ www.vietjetair.com ด้วยรหัสการจองที่นั่งเดิมและข้อมูลผู้โดยสารเพื่อค้นหาข้อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือติดต่อ call center
13.รหัสสำรองที่นั่งคืออะไรและใช้อย่างไร
รหัสสำรองที่นั่ง คือ รหัสบัตรโดยสารที่ถูกเก็บเป็นข้อมูลในระบบการจอง  หมายเลขการสำรองที่นั่งของสายการบินประกอบไปด้วย 8 หลัก เริ่มต้นด้วยหมายเลขบัตร 68000001 ถึงหมายเลข 68xxxxxx
14. หลังจากซื้อบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ และต้องการใบเสร็จต้องทำอย่างไร
ผู้โดยสารจำเป็นต้องติดต่อเคาท์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบิน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง call center 
15. ทำไมรหัสบัตรโดยสารของสายการบินอื่นเป็นตัวอักษร แต่สายการบินไทยเวียตเจ็ท เป็นตัวเลข
สายการบินมีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร ซึ่งตัวเลขสะดวกกว่าในการบันทึกและข้อผิดพลาดน้อยกว่าตัวอักษร
16.ถ้าผู้โดยสารต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อและที่อยู่ติดต่อ สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางเว็บไซต์ได้หรือไม่
ได้ ผู้โดยสารสามารถทำการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ www.vietjetair.com  หรือติดต่อ call center 
17.ผู้โดยสารสมัครสมาชิกได้รับสิทธิพิเศษใดบ้าง
สำหรับผู้โดยสารที่เป็นสมาชิกของสายการบิน ข้อมูลของผู้โดยสารจะถูกบันทึกเก็บไว้ในระบบของสายการบิน เพื่อสะดวกสำหรับค้นหาบัตรโดยสารและผู้โดยสารจะได้รับข้อมูลโปรโมชั่นจากทางสายการบิน
18.นำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องได้หรือไม่
ทางสายการบินไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องขนส่งสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่อง
19.ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ที่ตัวแทนจำหน่าย ได้หรือไม่ 
ผู้โดยสารสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายตั๋วหรือเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบิน หรือทาง call center 
22.หากผู้โดยสารไม่พอใจกับบริการของสายการบินเวียตเจ็ทสามารถร้องเรียน หรือติชมได้ที่ใด 
ติดต่อ call center 02-089-1909 หรือ email: 19001886@vietjetair.com
20.ผู้โดยสารสามารถติดต่อ call center ได้เมื่อใด
สามารถติดต่อ call center ได้ทุกวัน เวลา 08:00 – 22:00 น.  เพื่อรับความช่วยเหลือด้านข้อมูลเกี่ยวกับการสำรองที่นั่ง และเงื่อนไข ระเบียบ นโยบายของสายการบินไทยเวียตเจ็ท 
21.ทำไมบัตรโดยสาร ที่ทำการจองผ่าน call center ราคาสูง กว่าเว็บไซต์
บัตรโดยสาร ที่ทำรายการผ่าน call center สูงกว่า เพราะมีค่าบริการในส่วนของ call center
22.ผู้โดยสารต้องการจองบัตรโดยสารหมู่คณะ (Group booking) ติดต่อได้ที่ไหน
กรุณาติดต่อแผนกจองบัตรโดยสารหมู่คณะ โดยติดต่อทาง Email : group.bkk@vietjetair.com (เป็นภาษาอังกฤษ)  

สกุลเงิน:

ความต้องการพิเศษ

ผู้ใหญ่

เด็ก

เด็กทารก

สอบถามข้อมูลหรือบริการจองบัตรโดยสารได้ที่:

ศูนย์บริการลูกค้า:
02-089-1909

เพื่อสำรองที่นั่งและรับข้อมูลที่สำคัญ

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
สมัครสมาชิก

สำหรับสมาชิก

เข้าสู่ระบบ ที่นี่

1. Wheelchair service:
a. Wheelchair service is a service offered to disabled or medical passengers with reduced mobility, including:
- Passengers requiring wheelchair for ramp (WCHR) are passengers who can ascend/ descend steps and make own way to/from cabin seat, but requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp
- Passengers requiring wheelchair for step (WCHS) are passengers who can not ascend/ descend steps, but are able to make own way to/from cabin seat, requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp and up/down steps
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC) are passengers who completely immobile, requiring assistance to/from aircraft, up/down steps and to/from cabin seat

b. Conditions of acceptance:
- Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
- Passenger’s health are well enough to make the flight. In case of illness, passengers must complete medical clearance to ensure healthy enough to make the flight (as Passengers required for medical clearance before departure).
- The maximum number of passengers requiring wheelchair on each flight is limited depend on individual service.
- Passengers requiring wheelchair for step(WCHS): be accepted when travel with accompanied passenger, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist WCHS passengers up/down steps and on board; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 WCHS.
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC): We do not provide wheelchair equipment on board; If passengers agree with the condition: we accept for carriage as WCHS.

2. Service for Blind passengers (BLND):
a. Service for Blind passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied BLND passenger: We accept for carriage of accompanied blind passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist BLND passengers; Each accompanied passenger is accepted to travel with 02 BLND.
- For unaccompanied BLND passenger: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• BLND passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage.
• BLND passengers must have assistance from relatives at departure and arrival terminal.

3. Service for Deaf passengers (DEAF):
a. Service for deaf passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied DEAF passengers: We accept for carriage of accompanied deaf passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist DEAF passengers.
- For unaccompanied DEAF passengers: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• DEAF passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage

4. Extra seat service (EXST):
a. Extra seat service is a service offered to passengers, who are oversized, require 2 adjacent seats on board in the same flight; or the service offered to passengers requiring 2 adjacent seats for more convenient.

b. Conditions of acceptance:
- Please contact with our ticketing offices, agents, Call center for EXST requirement.
- Application fare as passenger book 1 more ticket at the time of booking service.

5. Pregnant women (PREG):
Pregnant women are required to inform us at the check-in counter and satisfied conditions below:
a. Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

b. Pregnant women over 27 weeks – 32 weeks:
- Passengers present maternity certificate form satisfy conditions following:
• The certificate is confirmed by maternity doctor.
• The certificate must not be more than 7 days old from the date of travel
• Health diagnosis of pregnant and fetus are good enough to make the flight. In case Health diagnosis of pregnant and fetus are not good enough to take the flight, are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

c. Pregnant women over 32 weeks: We refuse carriage.

d. Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal: are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

6. Passengers required for medical clearance before departure:
a. Passengers required for medical clearance before departure is a passenger who has at least one of the criteria below: 
- Passengers who are unable to care for themselves during the flight due to mental problems
- The injured passengers, illness or health condition can cause seriously impact to the other passengers on the flight.
- Pregnant passengers, include: Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal.
- Infants with unusual health status or prematurely born children
- Passengers who might have their medical condition aggravated during the flight: lung diseases, ear or nose diseases, newly broken bone, newly surgery, newly being pregnant by artificial insemination, serious allergy, etc.
- Passengers with contagious disease: chicken pox, pulmonary tuberculosis, measles, parotitis, etc

b. Conditions of acceptance: 
- Conditions of accompanied passengers:
Being able to move and care for himself during the flight, accept carriage without accompanied passengers
Being unable to move and care for himself/herself during the flight: accept carriage when travel with accompanied passengers, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist passengers; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 passenger required for medical clearance before departure.
- Condition of health examination: passengers are required to complete health certificate with condition following:
• Health certificate from medical centers following:
 In Vietnam: General and specialized hospitals at central, provincial, city, district or equivalents; private and international hospitals; international general clinic.
 In other countries: Medical central with legal status licensed by authorized authority to operate in local countries.
• Health certificate according to our form Health certificate
• The date of diagnosis must not be more than 7 days from the date of travel
• Refusing carriage:
 Prognosis will get worse for the anticipated trip and/or 
 Passengers’ medical might offensive to other passengers.
• Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

7. Infants; Children; unaccompanied minors; young passengers traveling alone:
a. Infants (INF): 
- Infants are passengers who aged under 02 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance:
• Infants with usual health status. In case of Infants with unusual health status or prematurely born children are require for medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)
• We refuse carriage INF under 14.
• INF are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special assistance as WCH; BLND; DEAF; Passengers required for medical clearance before departure.
• Each adult traveling with 01 INF and INF sists on an adult’s lap.
• The maximum number of INF on each flight depend on individual aircraft.

b. Children (CHD):
- Children are passengers who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance: 
• CHD are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special.
• An adult travel with maximum: 1 INF and 1 CHD under 6 years old; or 02 CHD under 6 years old; CHD from 6 or older: no limitation.

c. Unaccompanied minors (UM):
- Unaccompanied minors, who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure, traveling alone.
- We do not provide UM service.

d. Young passengers traveling alone (YPTA):
- YPTA are passengers, who aged from 12 years to under 14 years on the date of departure, traveling alone.
- Conditions of acceptance:
• Accept carriage YPTA only on domestic flights.
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing offices and Call center.
• YPTA are accepted carriage provide Parents/ Guardian complete the Registration for young passenger travel alone form and sign the waiver of responsibility form.
• YPTA are required to have someone to take/ pick up at departure and arrival terminal

8. Baby bassinet on board service; Stretcher service; Oxygen service: We do not provide these services.

closeClose