Skip Navigation Links

ขอเอกสารประจำตัว

ขอเอกสารสายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ)

 

เที่ยวบินภายในประเทศ

-      - เอกสารการเดินทางที่สามารถรับเดินทางได้ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่, บัตรข้าราชการ, หนังสือเดินทาง, หนังสือคนประจำเรือ อย่างใดอย่างนึงและเป็นเอกสารฉบับจริงเท่านั้น โดยเอกสารจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และไม่หมดอายุ

-       - สำเนาหรือภาพถ่ายที่แสดงในอุปกรณ์สื่อสารของเอกสารการเดินทางข้างต้น ไม่รับเดินทางทุกกรณี

-       - หากเอกสารข้างต้นหมดอายุ หรือไม่สมบูรณ์ สามารถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ แล้วนำใบแจ้งความมายื่นพร้อมกับเอกสารเดินทางที่ไม่สมบูรณ์หรือหมดอายุ

-       - หากเอกสารเดินทางเดินทางที่กล่าวมาข้างต้นไม่สมบูรณ์ เช่น ชำรุด เสียหาย ฉีกขาด เลือนราง หรือหมดอายุ สามารถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ โดยใบแจ้งความต้องมีอายุไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่เดินทางแล้วนำใบแจ้งความมายื่นพร้อมกับสำเนาเอกสารเดินทางที่ไม่สมบูรณ์จึงสามารถเดินทางได้

-       - พระภิกษุ สามารถใช้หนังสือสุทธิฉบับจริงในการเดินทางได้

-       - พลเมืองไทยที่เข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยกองทัพ สามารถใช้บัตรประจำตัวทหารที่ออกโดยเหล่าทัพเดินทางได้

-       - ผู้โดยสารที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จะต้องมีใบเปลี่ยนชื่อฉบับจริง หรือสำเนาใบเปลี่ยนชื่อที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มาเพื่อประกอบการเดินทางเท่านั้น กรณีใบเปลี่ยนชื่อเป็นภาพถ่ายแสดงในอุปกรณ์สื่อสาร ไม่รับเดินทาง

-       - ผู้พิการสามารถใช้บัตรประจำตัวคนพิการ ที่ออกจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการเดินทางได้ โดยที่บัตรเอกสารจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และไม่หมดอายุ สำเนาบัตรไม่รับเดินทาง

-       - เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 14 วัน แต่ไม่ถึง 7 ปี ต้องเดินทางร่วมกับบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปร่วมเดินทางด้วยเท่านั้น สามารถใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ในการเดินทางได้

- กรณีเดินทางกับบิดาหรือมารดาของเด็ก: สูติบัตรฉบับจริง หรือ คัดสำเนาข้อมูลสูติบัตรที่นายทะเบียนรับรอง หรือ สำเนาเอกสาร(ถ่ายเอกสาร) ของสูติบัตร **ต้องเดินทางร่วมกับบิดาหรือมารดาเท่านั้น**

- กรณีเดินทางร่วมกับผู้ปกครองที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป: ใช้สูติบัตรฉบับจริง หรือ คัดสำเนาข้อมูลสูติบัตรที่นายทะเบียนรับรอง พร้อมกับหนังสือมอบอำนาจจาก บิดาหรือมารดา และสำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดา ที่มีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปต้องใช้บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง ในการเดินทาง

-       - เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี แต่ไม่ถึง 16 ปี หากเด็กเดินทางโดยลำพัง บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจะต้องลงนามในเอกสารจำกัดความรับผิดชอบของสายการบินก่อนการเช็คอินเท่านั้น (เฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศเท่านั้น)

-       - บัตรประจำตัวที่ออกโดยองค์กรเอกชน หรือสมาคมต่างๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครอง เช่น บัตรวิชาชีพที่ออกจากสมาคม และสถาบันต่างๆ เช่นบัตรมัคคุเทศก์ บัตรประจำตัวแพทย์ บัตรนักเรียน-นักศึกษา ไม่รับเดินทาง

-       - สำหรับบัตรต่างด้าว ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้ แต่จะต้องมีเอกสารทางราชการ ที่อนุญาตให้ผู้โดยสารเดินทางไปยังปลายทางได้ ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถเดินทางไปยังจังหวัดที่ระบุไว้บนบัตรต่างด้าว โดยไม่ต้องใช้เอกสารอนุญาตการเดินทางจากราชการ

-       - สำหรับผู้โดยสารต่างชาติ ต้องแสดงหนังสือเดินทางตัวจริงที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังไม่หมดอายุเท่านั้น สำเนาหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ต่างประเทศ หรือบัตรประจำตัวประชาชนต่างประเทศไม่รับเดินทาง หากหนังสือเดินทางถูกเก็บไว้ที่สถานทูตเพื่อขอวีซ่า ผู้โดยสารสามารถใช้สำเนาหนังสือเดินทางประกอบกับจดหมายสถานทูต หรือใบเสร็จรับเงินการทำวีซ่า(ฉบับจริง) แจ้งว่าหนังสือเดินทางของผู้โดยสารอยู่ที่สถานทูต เดินทางได้ ทั้งนี้ผู้โดยสารจะต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ลงบนสำเนาหนังสือเดินทางด้วย

-       - ผู้โดยสารตั้งครรภ์ อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 32 สัปดาห์ วันที่เดินทาง ผู้โดยสารต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ระบุอายุครรภ์และรับรองว่าผู้โดยสาร สามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ ซึ่งใบรับรองแพทย์จะต้องมีอายุไม่เกิน 7 วัน


เที่ยวบินระหว่างประเทศ

-       เอกสารการเดินทาง จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังไม่หมดอายุ รับเดินทางเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางฉบับจริงเท่านั้น

-       หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป อาจมีข้อยกเว้นในการเดินทางเข้าในบางประเทศที่มีข้อกำหนดชัดเจน เอกสารการเดินทางอื่นๆ เช่น การตรวจลงตรา (วีซ่า), ตั๋วเครื่องบินขากลับ/ตั๋วเครื่องบินต่อเครื่อง, ปัจจัยในการดำรงชีพ และ/หรือ ข้อกำหนดด้านสุขภาพต่างๆ จะต้องตรงตามข้อกำหนดจากฐานข้อมูลของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศเท่านั้น

-       เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 14 วัน จนถึง 12 ปี ที่ไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่หนังสือยินยอมจะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่มีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแนบมากับหนังสือยินยอมด้วย

-       เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12-16 ปี ที่มีความประสงค์เดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศ จะต้องเดินทางกับบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย กรณี ไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องมี หนังสือยินยอมจากบิดา/มารดาฉบับจริง หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่หนังสือยินยอมจะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่มีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง แนบมากับหนังสือยินยอมด้วย

 

 

เอกสารการเดินทางสำหรับเที่ยวบินของสายการบินเวียตเจ็ท (VJ)

สำหรับเที่ยวบินในประเทศเวียดนาม

ผู้โดยสารทุกคน(รวมทั้งเด็กมาพร้อมกับผู้ใหญ่) ต้องแสดงบัตรประจำตัวปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยของสายการบินประเภทเอกสารประจำตัวมีรูปต่อไปนี้จะได้รับการยอมรับกับเงื่อนไขที่ยังมีผล (ยังไม่หมดอายุ):

-       - หนังสือเดินทาง

-       - บัตรประชาชน

-       - ประกาศรับรองของกองกำลังติดอาวุธ

-       - บัตรสมาชิกสภาแห่งชาติ

-       - บัตรสมาชิกพรรค

-       - บัตรนักข่าว

-       - ใบอนุญาตขับรถ รถจักรยานยนต์

-       - บัตรควบคุมการรักษาความปลอดภัยสายการบิน

-       - บัตรประจำตัวของสายการบินเวียดนาม

-       - ใบรับรองส่วนบุคคลได้รับการรับรองโดยตำรวจแขวงที่อยู่อาศัย

-       - สูติบัตร(สำหรับเด็กอายุ 14 ปีลงไป)

-       - รับรองสูติบัตร (สำหรับทารกอายุต่ำกว่า 1 เดือน)


หมายเหตุ

สำหรับผู้โดยสารชาวต่างชาติจะต้องแสดงหนังสือเดินทางหรือบัตรของกรมการต่างประเทศ ได้รับการรับรองจากกงสุลของผู้โดยสาร มีติดรูปและปิดผนึกและอธิบายการสูญหายหนังสือเดินทางของผู้โดยสารได้รับการรับรองโดยตำรวจท้องที่

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ:ผู้โดยสารทำเอกสารขั้นตอนเที่ยวบินระหว่างประเทศจะต้องแสดงเอกสารหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางหรือเอกสารที่มีค่าอื่น การเข้าตามกฎหมาย(ต่อไปนี้เรียกว่าพาสปอร์ต) กรณีที่เด็กไม่มีหนังสือเดินทางตัวเอง คือชื่อวัน/เดือน/ปีเกิดและรูปของเด็กได้เขียนและวางลงในหนังสือเดินทางของตัวแทนทางกฎหมาย ได้แก่ พ่อ แม่ พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยงหรือผู้ปกครอง

สกุลเงิน:

ความต้องการพิเศษ

ผู้ใหญ่

เด็ก

เด็กทารก

สอบถามข้อมูลหรือบริการจองบัตรโดยสารได้ที่:

ศูนย์บริการลูกค้า:
02-089-1909

เพื่อสำรองที่นั่งและรับข้อมูลที่สำคัญ

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
สมัครสมาชิก

สำหรับสมาชิก

เข้าสู่ระบบ ที่นี่

1. Wheelchair service:
a. Wheelchair service is a service offered to disabled or medical passengers with reduced mobility, including:
- Passengers requiring wheelchair for ramp (WCHR) are passengers who can ascend/ descend steps and make own way to/from cabin seat, but requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp
- Passengers requiring wheelchair for step (WCHS) are passengers who can not ascend/ descend steps, but are able to make own way to/from cabin seat, requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp and up/down steps
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC) are passengers who completely immobile, requiring assistance to/from aircraft, up/down steps and to/from cabin seat

b. Conditions of acceptance:
- Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
- Passenger’s health are well enough to make the flight. In case of illness, passengers must complete medical clearance to ensure healthy enough to make the flight (as Passengers required for medical clearance before departure).
- The maximum number of passengers requiring wheelchair on each flight is limited depend on individual service.
- Passengers requiring wheelchair for step(WCHS): be accepted when travel with accompanied passenger, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist WCHS passengers up/down steps and on board; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 WCHS.
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC): We do not provide wheelchair equipment on board; If passengers agree with the condition: we accept for carriage as WCHS.

2. Service for Blind passengers (BLND):
a. Service for Blind passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied BLND passenger: We accept for carriage of accompanied blind passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist BLND passengers; Each accompanied passenger is accepted to travel with 02 BLND.
- For unaccompanied BLND passenger: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• BLND passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage.
• BLND passengers must have assistance from relatives at departure and arrival terminal.

3. Service for Deaf passengers (DEAF):
a. Service for deaf passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied DEAF passengers: We accept for carriage of accompanied deaf passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist DEAF passengers.
- For unaccompanied DEAF passengers: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• DEAF passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage

4. Extra seat service (EXST):
a. Extra seat service is a service offered to passengers, who are oversized, require 2 adjacent seats on board in the same flight; or the service offered to passengers requiring 2 adjacent seats for more convenient.

b. Conditions of acceptance:
- Please contact with our ticketing offices, agents, Call center for EXST requirement.
- Application fare as passenger book 1 more ticket at the time of booking service.

5. Pregnant women (PREG):
Pregnant women are required to inform us at the check-in counter and satisfied conditions below:
a. Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

b. Pregnant women over 27 weeks – 32 weeks:
- Passengers present maternity certificate form satisfy conditions following:
• The certificate is confirmed by maternity doctor.
• The certificate must not be more than 7 days old from the date of travel
• Health diagnosis of pregnant and fetus are good enough to make the flight. In case Health diagnosis of pregnant and fetus are not good enough to take the flight, are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

c. Pregnant women over 32 weeks: We refuse carriage.

d. Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal: are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

6. Passengers required for medical clearance before departure:
a. Passengers required for medical clearance before departure is a passenger who has at least one of the criteria below: 
- Passengers who are unable to care for themselves during the flight due to mental problems
- The injured passengers, illness or health condition can cause seriously impact to the other passengers on the flight.
- Pregnant passengers, include: Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal.
- Infants with unusual health status or prematurely born children
- Passengers who might have their medical condition aggravated during the flight: lung diseases, ear or nose diseases, newly broken bone, newly surgery, newly being pregnant by artificial insemination, serious allergy, etc.
- Passengers with contagious disease: chicken pox, pulmonary tuberculosis, measles, parotitis, etc

b. Conditions of acceptance: 
- Conditions of accompanied passengers:
Being able to move and care for himself during the flight, accept carriage without accompanied passengers
Being unable to move and care for himself/herself during the flight: accept carriage when travel with accompanied passengers, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist passengers; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 passenger required for medical clearance before departure.
- Condition of health examination: passengers are required to complete health certificate with condition following:
• Health certificate from medical centers following:
 In Vietnam: General and specialized hospitals at central, provincial, city, district or equivalents; private and international hospitals; international general clinic.
 In other countries: Medical central with legal status licensed by authorized authority to operate in local countries.
• Health certificate according to our form Health certificate
• The date of diagnosis must not be more than 7 days from the date of travel
• Refusing carriage:
 Prognosis will get worse for the anticipated trip and/or 
 Passengers’ medical might offensive to other passengers.
• Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

7. Infants; Children; unaccompanied minors; young passengers traveling alone:
a. Infants (INF): 
- Infants are passengers who aged under 02 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance:
• Infants with usual health status. In case of Infants with unusual health status or prematurely born children are require for medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)
• We refuse carriage INF under 14.
• INF are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special assistance as WCH; BLND; DEAF; Passengers required for medical clearance before departure.
• Each adult traveling with 01 INF and INF sists on an adult’s lap.
• The maximum number of INF on each flight depend on individual aircraft.

b. Children (CHD):
- Children are passengers who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance: 
• CHD are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special.
• An adult travel with maximum: 1 INF and 1 CHD under 6 years old; or 02 CHD under 6 years old; CHD from 6 or older: no limitation.

c. Unaccompanied minors (UM):
- Unaccompanied minors, who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure, traveling alone.
- We do not provide UM service.

d. Young passengers traveling alone (YPTA):
- YPTA are passengers, who aged from 12 years to under 14 years on the date of departure, traveling alone.
- Conditions of acceptance:
• Accept carriage YPTA only on domestic flights.
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing offices and Call center.
• YPTA are accepted carriage provide Parents/ Guardian complete the Registration for young passenger travel alone form and sign the waiver of responsibility form.
• YPTA are required to have someone to take/ pick up at departure and arrival terminal

8. Baby bassinet on board service; Stretcher service; Oxygen service: We do not provide these services.

closeClose