Skip Navigation Links

ขอเอกสารประจำตัว

ขอเอกสารสายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ)


เที่ยวบินภายในประเทศ


- ผู้โดยสารต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางตัวจริงที่ออกโดยหน่วยงานราชการเท่านั้น โดยเอกสารจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และไม่หมดอายุ


หากเอกสารข้างต้นหมดอายุ หรือไม่สมบูรณ์ สามารถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ แล้วนำใบแจ้งความมายื่นพร้อมกับเอกสารเดินทางที่ไม่สมบูรณ์ หรือหมดอายุสามารถเดินทางได้


พระภิกษุ สามารถใช้หนังสือสุทธิตัวจริงในการเดินทางได้


ผู้โดยสารที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จะต้องมีใบเปลี่ยนชื่อตัวจริง หรือสำเนาใบเปลี่ยนชื่อที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มาเพื่อประกอบการเดินทางเท่านั้น


- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 14 วัน แต่ไม่ถึง 12 ปี สามารถใช้สูติบัตรตัวจริง หรือบัตรประจำตัวประชาชนเดินทางได้ โดยต้องเดินทางพร้อมกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป ร่วมเดินทางด้วย

 ในกรณีเดินทางร่วมกับผู้ปกครองต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากบิดา หรือมารดา รวมถึงสำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา ที่มีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแนบมากับหนังสือมอบอำนาจด้วย


สำหรับผู้โดยสารต่างชาติ ต้องแสดงหนังสือเดินทางตัวจริงที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังไม่หมดอายุเท่านั้น

 

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

สำหรับผู้โดยสารชาวต่างชาติ: หนังสือเดินทางหรือหนังสือผ่านแดน, วีซ่า, บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวชั่วคราวที่ออกโดยประเทศเวียดนาม


ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย ผู้โดยสารต้องแสดงหลักฐานที่ออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือจดหมายจากหน่วยงานระหว่างประเทศ หรือสถานีตำรวจในท้องถิ่นที่หนังสือเดินทางสูญหาย ซึ่งมีรูปถ่ายและตราประทับ เอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ออกเอกสาร 


ขอเอกสารสายการบินเวียตเจ็ท (VJ)


ขอเอกสารประจำตัว

สำหรับเที่ยวบินในประเทศเวียดนาม:
ผู้โดยสารทุกคน(รวมทั้งเด็กมาพร้อมกับผู้ใหญ่) ต้องแสดงบัตรประจำตัวปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยของสายการบินประเภทเอกสารประจำตัวมีรูปต่อไปนี้จะได้รับการยอมรับกับเงื่อนไขที่ยังมีผล (ยังไม่หมดอายุ):
· หนังสือเดินทาง
· บัตรประชาชน
· ประกาศรับรองของกองกำลังติดอาวุธ
· บัตรสมาชิกสภาแห่งชาติ
· บัตรสมาชิกพรรค
· บัตรนักข่าว
· ใบอนุญาตขับรถ รถจักรยานยนต์
· บัตรควบคุมการรักษาความปลอดภัยสายการบิน
· บัตรประจำตัวของสายการบินเวียดนาม
· ใบรับรองส่วนบุคคลได้รับการรับรองโดยตำรวจแขวงที่อยู่อาศัย
·  สูติบัตร(สำหรับเด็กอายุ 14 ปีลงไป)
·  รับรองสูติบัตร (สำหรับทารกอายุต่ำกว่า 1 เดือน)

หมายเหตุ
+ สำหรับผู้โดยสารชาวต่างชาติจะต้องแสดงหนังสือเดินทางหรือบัตรของกรมการต่างประเทศ ได้รับการรับรองจากกงสุลของผู้โดยสาร มีติดรูปและปิดผนึกและอธิบายการสูญหายหนังสือเดินทางของผู้โดยสารได้รับการรับรองโดยตำรวจท้องที่

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ:ผู้โดยสารทำเอกสารขั้นตอนเที่ยวบินระหว่างประเทศจะต้องแสดงเอกสารหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางหรือเอกสารที่มีค่าอื่น ๆ การเข้าตามกฎหมาย(ต่อไปนี้เรียกว่าพาสปอร์ต) กรณีที่เด็กไม่มีหนังสือเดินทางตัวเอง คือชื่อวัน/เดือน/ปีเกิดและรูปของเด็กได้เขียนและวางลงในหนังสือเดินทางของตัวแทนทางกฎหมาย ได้แก่ พ่อ แม่ พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยงหรือผู้ปกครอง

สกุลเงิน:

ความต้องการพิเศษ

ผู้ใหญ่

เด็ก

เด็กทารก

สอบถามข้อมูลหรือบริการจองบัตรโดยสารได้ที่:

ศูนย์บริการลูกค้า:
02-089-1909

เพื่อสำรองที่นั่งและรับข้อมูลที่สำคัญ

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
สมัครสมาชิก

สำหรับสมาชิก

เข้าสู่ระบบ ที่นี่

1. Wheelchair service:
a. Wheelchair service is a service offered to disabled or medical passengers with reduced mobility, including:
- Passengers requiring wheelchair for ramp (WCHR) are passengers who can ascend/ descend steps and make own way to/from cabin seat, but requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp
- Passengers requiring wheelchair for step (WCHS) are passengers who can not ascend/ descend steps, but are able to make own way to/from cabin seat, requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp and up/down steps
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC) are passengers who completely immobile, requiring assistance to/from aircraft, up/down steps and to/from cabin seat

b. Conditions of acceptance:
- Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
- Passenger’s health are well enough to make the flight. In case of illness, passengers must complete medical clearance to ensure healthy enough to make the flight (as Passengers required for medical clearance before departure).
- The maximum number of passengers requiring wheelchair on each flight is limited depend on individual service.
- Passengers requiring wheelchair for step(WCHS): be accepted when travel with accompanied passenger, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist WCHS passengers up/down steps and on board; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 WCHS.
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC): We do not provide wheelchair equipment on board; If passengers agree with the condition: we accept for carriage as WCHS.

2. Service for Blind passengers (BLND):
a. Service for Blind passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied BLND passenger: We accept for carriage of accompanied blind passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist BLND passengers; Each accompanied passenger is accepted to travel with 02 BLND.
- For unaccompanied BLND passenger: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• BLND passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage.
• BLND passengers must have assistance from relatives at departure and arrival terminal.

3. Service for Deaf passengers (DEAF):
a. Service for deaf passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied DEAF passengers: We accept for carriage of accompanied deaf passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist DEAF passengers.
- For unaccompanied DEAF passengers: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• DEAF passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage

4. Extra seat service (EXST):
a. Extra seat service is a service offered to passengers, who are oversized, require 2 adjacent seats on board in the same flight; or the service offered to passengers requiring 2 adjacent seats for more convenient.

b. Conditions of acceptance:
- Please contact with our ticketing offices, agents, Call center for EXST requirement.
- Application fare as passenger book 1 more ticket at the time of booking service.

5. Pregnant women (PREG):
Pregnant women are required to inform us at the check-in counter and satisfied conditions below:
a. Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

b. Pregnant women over 27 weeks – 32 weeks:
- Passengers present maternity certificate form satisfy conditions following:
• The certificate is confirmed by maternity doctor.
• The certificate must not be more than 7 days old from the date of travel
• Health diagnosis of pregnant and fetus are good enough to make the flight. In case Health diagnosis of pregnant and fetus are not good enough to take the flight, are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

c. Pregnant women over 32 weeks: We refuse carriage.

d. Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal: are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

6. Passengers required for medical clearance before departure:
a. Passengers required for medical clearance before departure is a passenger who has at least one of the criteria below: 
- Passengers who are unable to care for themselves during the flight due to mental problems
- The injured passengers, illness or health condition can cause seriously impact to the other passengers on the flight.
- Pregnant passengers, include: Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal.
- Infants with unusual health status or prematurely born children
- Passengers who might have their medical condition aggravated during the flight: lung diseases, ear or nose diseases, newly broken bone, newly surgery, newly being pregnant by artificial insemination, serious allergy, etc.
- Passengers with contagious disease: chicken pox, pulmonary tuberculosis, measles, parotitis, etc

b. Conditions of acceptance: 
- Conditions of accompanied passengers:
Being able to move and care for himself during the flight, accept carriage without accompanied passengers
Being unable to move and care for himself/herself during the flight: accept carriage when travel with accompanied passengers, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist passengers; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 passenger required for medical clearance before departure.
- Condition of health examination: passengers are required to complete health certificate with condition following:
• Health certificate from medical centers following:
 In Vietnam: General and specialized hospitals at central, provincial, city, district or equivalents; private and international hospitals; international general clinic.
 In other countries: Medical central with legal status licensed by authorized authority to operate in local countries.
• Health certificate according to our form Health certificate
• The date of diagnosis must not be more than 7 days from the date of travel
• Refusing carriage:
 Prognosis will get worse for the anticipated trip and/or 
 Passengers’ medical might offensive to other passengers.
• Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

7. Infants; Children; unaccompanied minors; young passengers traveling alone:
a. Infants (INF): 
- Infants are passengers who aged under 02 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance:
• Infants with usual health status. In case of Infants with unusual health status or prematurely born children are require for medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)
• We refuse carriage INF under 14.
• INF are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special assistance as WCH; BLND; DEAF; Passengers required for medical clearance before departure.
• Each adult traveling with 01 INF and INF sists on an adult’s lap.
• The maximum number of INF on each flight depend on individual aircraft.

b. Children (CHD):
- Children are passengers who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance: 
• CHD are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special.
• An adult travel with maximum: 1 INF and 1 CHD under 6 years old; or 02 CHD under 6 years old; CHD from 6 or older: no limitation.

c. Unaccompanied minors (UM):
- Unaccompanied minors, who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure, traveling alone.
- We do not provide UM service.

d. Young passengers traveling alone (YPTA):
- YPTA are passengers, who aged from 12 years to under 14 years on the date of departure, traveling alone.
- Conditions of acceptance:
• Accept carriage YPTA only on domestic flights.
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing offices and Call center.
• YPTA are accepted carriage provide Parents/ Guardian complete the Registration for young passenger travel alone form and sign the waiver of responsibility form.
• YPTA are required to have someone to take/ pick up at departure and arrival terminal

8. Baby bassinet on board service; Stretcher service; Oxygen service: We do not provide these services.

closeClose