Skip Navigation Links

คำแนะนำสำหรับการเดินทาง

คำแนะนำสำหรับการเดินทาง 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการเดินทางผู้โดยสารโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

1. บัตรประจำตัวตามที่กำหนดไว้ ฉบับที่ 30/2012 / TT-BGTVT (กระทรวงคมนาคม)

•    เส้นทางภายในประเทศ 
-   
ผู้โดยสารที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไปต้องแสดงบัตรประจำตัวแก่เจ้าหน้าที่
a)
สำหรับผู้โดยสารสัญชาติเวียดนาม: ต้องแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
+
หนังสือเดินทาง 
+
บัตรประจำตัวประชาชน 
หลักฐาน การรับรองของกองกำลังติดอาวุธ 
+
บัตรสมาชิกรัฐสภา บัตรสมาชิกพรรค บัตรนักข่าว

+ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์
+
บัตรควบคุมปลอดภัยการบิน บัตรประจำตัวของสายการบินเวียดนาม

+ ใบรับรองส่วนบุคคลที่ผ่านการรับรองโดยตำรวจท้องถิ่น หรือเขตที่อยู่อาศัย

 
b)
สำหรับผู้โดยสารชาวต่างชาติ: หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ออกให้โดยสถานกงศุลเพื่อยืนยันตัวตนของผู้โดยสาร มีภาพถ่าย ประทับตราและใบแจ้งความการสูญหายของหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรองโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น

-   
ผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 14 ปีจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้
a)
สูติบัตร กรณีต่ำกว่า 1 เดือนยังไม่มีสูติบัตร จะต้องมีใบรับรองการเกิดที่มีชื่อที่บิดามารดากำหนดไว้
b)
ใบรับรองการเลี้ยงดูที่ออกโดยองค์กรทางสังคมเท่านั้น

•    เส้นทางระหว่างประเทศ 
-
ผู้โดยสารแสดงหนังสือเดิน ทางหรือเอกสารการเดินทางหรือเอกสารอื่นๆที่แสดงการเข้าและออกตามกฎหมาย วีซ่า บัตรถิ่นที่อยู่ถาวร บัตรที่อยู่อาศัยชั่วคราว (ต่อไปนี้จะเรียกว่าหนังสือเดินทาง)
-
กรณีเด็กไม่มีพาสปอร์ตส่วนตัว จะต้องมีชื่อ วัน เดือน ปี เกิดและรูปถ่ายของเด็กบันทึกในหนังสือเดินทางของตัวแทนตามกฎหมาย รวมทั้ง พ่อ แม่ พ่อเลี้ยง แม่ลี้ยง หรือผู้ปกครอง

เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีที่ไม่มีหนังสือเดินทางหรือผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 12 ปีต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
-  
  เดินทางพร้อมกับผู้แทนตามกฎหมายอายุ 18 ปีขึ้นไป
-   
เดินทางพร้อมกับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารที่ระบุในการสำรองที่นั่ง

-    สายการบินดูแลผู้โดยสารถึงปลายทางของการเดินทาง

เอกสารการเดินทางต้องตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

a)
เอกสารการเดินทางยังไม่หมดอายุ
b)
เอกสารมีรูปถ่ายของผู้โดยสาร ยกเว้นสูติบัตร ใบรับรองการเกิดของเด็ก บัตรควบคุมการรักษาความปลอดภัย บัตรประจำตัวของสายการบิน

2. การเดินทางมาถึงสนามบิน

•   
เส้นทางภายในประเทศ 
-   
มาถึงสนามบินไม่น้อยกว่า 90 นาทีก่อนที่จะขึ้นเครือง 
-   
เคาท์เตอร์เช็คอินจะปิด 45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง 
-   
ประตูขึ้นเครืองจะปิด 10 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

•   
เส้นทางระหว่างประเทศ 
-   
มาถึงสนามบินอย่างน้อย 120 นาที 
-   
เคาเตอร์เชคอินจะปิด 45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง 
-   
ประตูขึ้นเครืองจะปิด 10 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

หมายเหตุ: ผู้โดยสารกรุณามาตรงเวลาตามเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น หากเกินเวลาที่กำหนดตั๋วโดยสารจะไม่สามารถใช้เดินทางได้


. สัมภาระ
-   
สัมภาระพกพา : ขนาด 56 ซม x 36 ซม x 23 ซม. และมีน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก

-    สัมภาระใต้ท้องเครื่อง : ไม่เกิน 32 ก.ก และขนาดไม่เกิน 81 ซม. สูง 119 ซม. ความกว้าง/ความลึก 119 ซม.

หมายเหตุ: ผู้โดยสารไม่ควรนำของมีค่าใส่ไว้ในสัมภาระ ใต้ท้องเครื่อง ในกรณีของสัมภาระที่เสียหายหรือสูญหาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ท่าอากาศยานปลายทางทันที เพื่อดำเนินการที่จำเป็นในการค้นหาของกระเป๋าเดินทาง
-   
หากผู้โดยสารมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขในการขนส่งสัมภาระสามารถติดต่อเจ้าที่ได้ที่หมายเลข 
02-277-7111 


. หมายเหตุอื่น ๆ

-    
ผู้โดยสารที่ เดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศต้องทำความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารการ เดินทางที่จำเป็นและเงื่อนไขในการเข้าและออกจากประเทศนั้นๆ เจ้าหน้าที่สายการบินหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจขอให้ผู้โดยสารแสดง หลักฐาน เช่น ตั๋วเครื่องบิน เอกสารการสำรองห้องพัก และเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเดินทางหากผู้โดยสารไม่สามารถแสดง เอกสารข้างต้นได้
-   
ผู้โดยสารโปรดอ่านข้อบังคับและเงื่อนไขได้ในเวปด้านล่าง 
http://www.vietjetair.com/Sites/Web/vi-VN/NewsDetail/dieu-le-van-chuyen/%20330/dieu-le-van-chuyen

กฏหมายฉบับที่ 30/2012 / TT-BGTVT ลง ณ วันที่ ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๖
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม


-
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ : 02-277-7111

VietJetAir ขอให้ท่านเดินทางโดยปลอดภัยและคุ้มค่ากับการเดินทาง!

สกุลเงิน:

ความต้องการพิเศษ

ผู้ใหญ่

เด็ก

เด็กทารก

สอบถามข้อมูลหรือบริการจองบัตรโดยสารได้ที่:

ศูนย์บริการลูกค้า:
02-089-1909

เพื่อสำรองที่นั่งและรับข้อมูลที่สำคัญ

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
สมัครสมาชิก

สำหรับสมาชิก

เข้าสู่ระบบ ที่นี่

1. Wheelchair service:
a. Wheelchair service is a service offered to disabled or medical passengers with reduced mobility, including:
- Passengers requiring wheelchair for ramp (WCHR) are passengers who can ascend/ descend steps and make own way to/from cabin seat, but requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp
- Passengers requiring wheelchair for step (WCHS) are passengers who can not ascend/ descend steps, but are able to make own way to/from cabin seat, requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp and up/down steps
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC) are passengers who completely immobile, requiring assistance to/from aircraft, up/down steps and to/from cabin seat

b. Conditions of acceptance:
- Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
- Passenger’s health are well enough to make the flight. In case of illness, passengers must complete medical clearance to ensure healthy enough to make the flight (as Passengers required for medical clearance before departure).
- The maximum number of passengers requiring wheelchair on each flight is limited depend on individual service.
- Passengers requiring wheelchair for step(WCHS): be accepted when travel with accompanied passenger, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist WCHS passengers up/down steps and on board; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 WCHS.
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC): We do not provide wheelchair equipment on board; If passengers agree with the condition: we accept for carriage as WCHS.

2. Service for Blind passengers (BLND):
a. Service for Blind passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied BLND passenger: We accept for carriage of accompanied blind passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist BLND passengers; Each accompanied passenger is accepted to travel with 02 BLND.
- For unaccompanied BLND passenger: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• BLND passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage.
• BLND passengers must have assistance from relatives at departure and arrival terminal.

3. Service for Deaf passengers (DEAF):
a. Service for deaf passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied DEAF passengers: We accept for carriage of accompanied deaf passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist DEAF passengers.
- For unaccompanied DEAF passengers: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• DEAF passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage

4. Extra seat service (EXST):
a. Extra seat service is a service offered to passengers, who are oversized, require 2 adjacent seats on board in the same flight; or the service offered to passengers requiring 2 adjacent seats for more convenient.

b. Conditions of acceptance:
- Please contact with our ticketing offices, agents, Call center for EXST requirement.
- Application fare as passenger book 1 more ticket at the time of booking service.

5. Pregnant women (PREG):
Pregnant women are required to inform us at the check-in counter and satisfied conditions below:
a. Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

b. Pregnant women over 27 weeks – 32 weeks:
- Passengers present maternity certificate form satisfy conditions following:
• The certificate is confirmed by maternity doctor.
• The certificate must not be more than 7 days old from the date of travel
• Health diagnosis of pregnant and fetus are good enough to make the flight. In case Health diagnosis of pregnant and fetus are not good enough to take the flight, are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

c. Pregnant women over 32 weeks: We refuse carriage.

d. Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal: are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

6. Passengers required for medical clearance before departure:
a. Passengers required for medical clearance before departure is a passenger who has at least one of the criteria below: 
- Passengers who are unable to care for themselves during the flight due to mental problems
- The injured passengers, illness or health condition can cause seriously impact to the other passengers on the flight.
- Pregnant passengers, include: Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal.
- Infants with unusual health status or prematurely born children
- Passengers who might have their medical condition aggravated during the flight: lung diseases, ear or nose diseases, newly broken bone, newly surgery, newly being pregnant by artificial insemination, serious allergy, etc.
- Passengers with contagious disease: chicken pox, pulmonary tuberculosis, measles, parotitis, etc

b. Conditions of acceptance: 
- Conditions of accompanied passengers:
Being able to move and care for himself during the flight, accept carriage without accompanied passengers
Being unable to move and care for himself/herself during the flight: accept carriage when travel with accompanied passengers, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist passengers; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 passenger required for medical clearance before departure.
- Condition of health examination: passengers are required to complete health certificate with condition following:
• Health certificate from medical centers following:
 In Vietnam: General and specialized hospitals at central, provincial, city, district or equivalents; private and international hospitals; international general clinic.
 In other countries: Medical central with legal status licensed by authorized authority to operate in local countries.
• Health certificate according to our form Health certificate
• The date of diagnosis must not be more than 7 days from the date of travel
• Refusing carriage:
 Prognosis will get worse for the anticipated trip and/or 
 Passengers’ medical might offensive to other passengers.
• Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

7. Infants; Children; unaccompanied minors; young passengers traveling alone:
a. Infants (INF): 
- Infants are passengers who aged under 02 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance:
• Infants with usual health status. In case of Infants with unusual health status or prematurely born children are require for medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)
• We refuse carriage INF under 14.
• INF are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special assistance as WCH; BLND; DEAF; Passengers required for medical clearance before departure.
• Each adult traveling with 01 INF and INF sists on an adult’s lap.
• The maximum number of INF on each flight depend on individual aircraft.

b. Children (CHD):
- Children are passengers who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance: 
• CHD are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special.
• An adult travel with maximum: 1 INF and 1 CHD under 6 years old; or 02 CHD under 6 years old; CHD from 6 or older: no limitation.

c. Unaccompanied minors (UM):
- Unaccompanied minors, who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure, traveling alone.
- We do not provide UM service.

d. Young passengers traveling alone (YPTA):
- YPTA are passengers, who aged from 12 years to under 14 years on the date of departure, traveling alone.
- Conditions of acceptance:
• Accept carriage YPTA only on domestic flights.
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing offices and Call center.
• YPTA are accepted carriage provide Parents/ Guardian complete the Registration for young passenger travel alone form and sign the waiver of responsibility form.
• YPTA are required to have someone to take/ pick up at departure and arrival terminal

8. Baby bassinet on board service; Stretcher service; Oxygen service: We do not provide these services.

closeClose